Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1353. Zakon o ustanovitvi Višje zdravstvene šole v Mariboru, stran 1773.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ustanovitvi Višje zdravstvene šole v Mariboru
Razglašam Zakon o ustanovitvi Višje zdravstvene šole v Mariboru, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. junija 1993.
Št. 0100-83/93
Ljubljana, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O USTANOVITVI VIŠJE ZDRAVSTVENE ŠOLE V MARIBORU
1. člen
Ustanovi se Višja zdravstvena šola v Mariboru. Višja zdravstvena šola v Mariboru je javni visokošolski zavod s sedežem v Mariboru, Žitna 15.
2. člen
Višja zdravstvena šola v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: šola) je pravna oseba in deluje v okviru Univerze v Mariboru.
3. člen
Šola izvaja programe v visokem izobraževanju za pridobitev in izpopolnjevanje višje strokovne izobrazbe, ki se opravljajo kot javna služba, ter opravlja raziskovalno delo na področju zdravstva.
Šola opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z izobraževalnim in raziskovalnim delom s svojega področja.
4. člen
Organi šole so: svet, znanstveno-pedagoški svet in dekan.
Šola ima lahko tudi druge organe, ki jih določi s statutom.
5. člen
Šolo upravlja svet šole.
Svet ima 11 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki študentov,
– po en predstavnik Splošne bolnišnice Maribor in Zdravstvenega doma Maribor.
Svoje predstavnike volijo delavci in študenti neposredno.
Mandat članov traja štiri leta, razen članov iz vrst študentov, ki jim traja dve leti.
Predsednika sveta volijo člani sveta šole izmed predstavnikov delavcev.
6. člen
Znanstveno-pedagoški svet je strokovni organ šole in ga sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.
Sestava znanstveno-pedagoškega sveta, način oblikovanja in naloge se skladno z zakonom določijo s statutom.
7. člen
Poslovodni organ šole je dekan. Dekan organizira in vodi delo ter poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom.
Dekana šole imenuje in razrešuje svet šole na predlog znanstveno-pedagoškega sveta. Mandat traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
8. člen
Za ustanovitev in začetek dela šole se zagotovijo sredstva v višini 1,430.000 tolarjev.
Za opravljanje svoje dejavnosti se šoli dodelijo v upravljanje in uporabo prostori v 4. nadstropju stavbe Žitna 15 v Mariboru.
9. člen
Ustanovitelj zagotavlja šoli sredstva, potrebna za opravljanje javne službe v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Šola lahko pridobiva sredstva tudi s prodajo svojih storitev in iz drugih virov.
10. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme šola uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Način kritja primanjkljaja sredstev se določi v soglasju z ustanoviteljem.
11. člen
Šola ima vsa pooblastila v pravnem prometu. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti, ki izhajajo iz opravljanja javne službe.
12. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti dekana šole in ga pooblasti, da izpelje postopke ter opravi priprave za začetek dela šole v študijskem letu 1993/94.
13. člen
Šola začne izvajati programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe v študijskem letu 1993/94.
14. člen
Sredstva za izvajanje javne službe iz 9. člena tega zakona se začnejo zagotavljati s študijskim letom 1993/94.
15. člen
Svet šole se oblikuje najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Statut šole sprejme svet v soglasju z ustanoviteljem najkasneje v treh mesecih od oblikovanja sveta.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/93-15/1
Ljubljana, dne 2. junija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.