Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1993 z dne 5. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1993 z dne 5. 6. 1993

Kazalo

1288. Uredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji, stran 1581.

Na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in prve točke drugega odstavka 64. člena Zakona o prevozu v mednarodnem cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 56/80, 33/87 in 80/89) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta uredba določa višino, osnovo in način plačila cestne pristojbine za tuje vozilo (v nadaljnjem besedilu: pristojbina), ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji.
2. člen
Pristojbina se določi v ameriških dolarjih:
1. za tovorno motorno vozilo, tovorni priklopnik in polpriklopnik, za vsak brutotonski kilometer:
– za vozilo do 15 ton skupne mase 0,0320,
– za vozilo nad 15 ton skupne mase 0,0410;
2. za avtobus in avtobusni priklopnik za vsak kilometer:
– za vozilo do 30 sedežev 0,0320,
– za vozilo nad 30 sedežev 0,0410.
Priklopnik, ki ga vleče avtobus in je namenjen prevozu prtljage potnikov v tem avtobusu se šteje za sestavni del avtobusa.
3. za druga vozila (delovna vozila, traktorje in samovozne delovne stroje) – za vsak brutotonski kilometer 0,0410.
Brutotonski kilometer je vožnja ene tone skupne mase vozila na razdalji enega kilometra.
Vsaka začeta tona oziroma začeti kilometer se šteje kot. cela tona oziroma cel kilometer.
3. člen
Pristojbina iz prejšnjega člena se plača v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan plačila pristojbine.
4. člen
Za vozilo, za katero izda ministrstvo, pristojno za promet, dovoljenje na podlagi petega odstavka 37. člena Zakona o prevozu v mednarodnem cestnem prometu, se pristojbina po tej uredbi poveča za 50%.
Za vozilo, za katero izda carinski organ posebno dovoljenje na podlagi 38. člena Zakona o prevozu v mednarodnem cestnem prometu, se pristojbina po tej uredbi poveča za 20%.
5. člen
Ob predložitvi ustreznega dokazila se pristojbina ne obračuna za izredni prevoz ali prevoz, za katerega ni potrebno dovoljenje za prevoz stvari v skladu s predpisi o mednarodnem cestnem prometu, razen, če je z mednarodno pogodbo drugače določeno.
6. člen
Za vozilo, ki uporablja za prevoz po Republiki Sloveniji oprtni vlak, se ne plača pristojbina po tej uredbi za del prevoza, opravljenega po cestah, če:
– je njegova osna obremenitev manjša od 10 ton,
– je njegova osna obremenitev večja od 10 ton za razdaljo do 30 km od terminala.
7. člen
Pristojbina se plača carinskemu organu na mejnem prehodu pri prestopu meje Republike Slovenije, oziroma na kraju, kjer se opravlja carinsko nadzorstvo in od katerega začne tuje vozilo voziti po cestah v Republiki Sloveniji.
Pristojbina se plača v gotovini.
8. člen
Carinski organ obračuna pristojbino na podlagi podatkov o vozilu in iz prevozne listine oziroma na podlagi podatkov o tehtanju vozila. Pristojbina se obračuna na obrazcu "obračun cestne pristojbine za tuje vozilo" (v nadaljnjem besedilu: obračun cestne pristojbine), ki je sestavni del te uredbe (PRILOGA 1).
Dolžina prevoza v kilometrih za posamezne relacije se določi na podlagi predpisanih evidenc o cestah.
9. člen
Obračun cestne pristojbine se izpolni v treh izvodih.
Voznik tujega vozila potrdi s svojim podpisom pravilnost podatkov, vpisanih v obračun cestne pristojbine. Carinski delavec potrdi obračun cestne pristojbine s svojim podpisom in pečatoma.
Voznik prejme prvi izvod obračuna cestne pristojbine.
10. člen
Pri odhodu iz Republike Slovenije mora voznik predložiti carinskemu organu obračun cestne pristojbine in plačati morebitno razliko.
11. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha, uporabljati Odlok o višini pristojbine za tuja vozila, ki vozijo po cestah v SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 25/81 in 21/83).
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 427-02/93-1/1-8
Ljubljana, dne 3. junija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost