Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1993 z dne 5. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1993 z dne 5. 6. 1993

Kazalo

1284. Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil, stran 1579.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
Razglašam Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja. 1993.
Št. 0100-75/93
Ljubljana, dne 4. junija 1993.
Milan Kučan l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
ZAKON O POSEBNIH DAJATVAH PRI UVOZU KMETIJSKIH PROIZVODOV IN ŽIVIL
1. člen
Zaradi zaščite kmetijske rastlinske pridelave, živinoreje in proizvodnje živil ter zagotavljanja stabilnosti trga s kmetijskimi proizvodi ter iz njih predelanih živil lahko Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) uvede posebne uvozne dajatve in sezonske posebne uvozne dajatve (v nadaljnjem besedilu: posebne dajatve).
Izjemoma lahko vlada iz razlogov iz prejšnjega odstavka predpiše posebne uvozne dajatve za blago, ki lahko nadomesti podoben ali za isti namen pridelan domači kmetijski proizvod oziroma živilo.
2. člen
Zavezanci za plačilo posebnih dajatev so podjetja in druge pravne osebe ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom, ki uvažajo kmetijske proizvode in živila.
3. člen
Posebne dajatve se predpišejo v absolutnem znesku v višini razlike med vnaprej ugotovljeno uvozno ceno ali vhodno ceno in se glede na razmere sproti prilagajajo.
Vhodna cena po tem zakonu je cena, ki ustreza ciljem kmetijske in splošne ekonomske politike. To je najnižja cena, po kateri se lahko kmetijski proizvod oziroma živilo iz uvoza ponudi na domačem trgu.
Uvozna cena po tem zakonu je najnižja nakupna cena na tujem trgu. povečana za znesek carine, drugih uvoznih dajatev in priznanih uvoznih stroškov.
4. člen
Vhodna cena se ugotavlja glede na cilje kmetijske in splošne ekonomske politike na podlagi:
1. povprečne domicilne cene v Evropski gospodarski skupnosti,
2. cene na domačem trgu,
3. kalkulacije strokovne organizacije, ki jo pooblasti vlada.
4. gibanja ponudbe in povpraševanja na trgu,
5. gibanj v kmetijski pridelavi in proizvodnji živil.
5. člen
Minister, pristojen za kmetijstvo, določi:
1. kmetijske proizvode in živila, za katere se plačuje posebne dajatve.
2. metodologijo za ugotavljanje vhodne in uvozne cene ter določanje posebnih dajatev,
3. vhodno in uvozno ceno,
4. višino posebnih dajatev.
6. člen
Zavezancu se na. njegovo zahtevo po izvršenem izvozu vrne plačane posebne dajatve:
1. za kmetijske proizvode in živila, ki so bila začasno uvožena zaradi oplemenitenja oziroma dodelave;
2. za uvožene surovine in reprodukcijski material, ki se uporabijo za proizvodnjo blaga za izvoz v skladu s carinskimi predpisi;
3. za kmetijske pridelke in živila, ki se uvažajo za republiške blagovne rezerve s soglasjem vlade.
Posebne dajatve vrne carinarnica, pri kateri je bilo blago uvozno ocarinjeno.
7. člen
Posebne dajatve se plačajo pri carinjenju blaga po predpisih, ki veljajo za plačevanje carine.
8. člen
Sredstva, ustvarjena s plačilom posebnih dajatev po tem zakonu, se vplačajo v proračun Republike Slovenije in se vodijo na posebnem računu.
9. člen
Predpise iz 5. člena tega zakona izda vlada v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo:
1. uredba o določitvi kmetijskih pridelkov in živil, za katere se pri uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 15/93),
2. odredba o višini posebnih dajatev pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 6/92, 7/92, 15/93),
3. odlok o oprostitvi plačila posebnih dajatev pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 17/91 in 51/92),
4. odlok o določitvi živil, za katere se pri uvozu ne plačuje posebna dajatev in količina teh proizvodov (Uradni list RS, št. 45/92).
10. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o posebnih dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 40/90).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list SFRJ, št. 70/89).
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-03/92-2/2-1
Ljubljana, dne 27. maja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost