Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1993 z dne 29. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1993 z dne 29. 5. 1993

Kazalo

1223. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992, stran 1469.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/ 1992, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. maja 1993.
Št. 0100-69/93
Ljubljana, dne 27. maja 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992
1. člen
V naslovu zakona o izvajanju Resolucije Varnostnega sveta OZN it. 757/1992 (Uradni list RS, št. 53/92) se dodajo besede "in 820/1993."
2. člen
Za 3. členom se doda nov člen 3. a, ki se glasi: "3. a člen
Prepoveduje se izvoz v, uvoz iz ter tranzit blaga preko območij pod zaščito Združenih narodov v Republiki Hrvaški ali preko območij v Republiki Bosni in Hercegovini, ki so pod nadzorom sil Bosanskih Srbov. Navedeni izvoz v, uvoz iz ter tranzit blaga je dopusten le na podlagi dovoljenja Vlade Republike Hrvaške ali Vlade Republike Bosne in Hercegovine.
Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za osnovne humanitarne pošiljke mednarodnih humanitarnih organizacij, ki vključujejo zdravila in hrano."
3. člen
V 4. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
"Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih in pravnih oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori ter nudenje storitev osebam ali organom za namene poslovanja v Republiki Srbiji in Republiki Črni gori.
Prepovedujejo se vse aktivnosti fizičnih in pravnih oseb, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga in storitev v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, ne glede na izvor blaga in storitev."
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Prepoved iz prvega in drugega odstavka tega člena pa ne velja za zagotavljanje storitev na področju telekomunikacij, poštnih storitev, pravnih storitev v skladu z resolucijo 757/1992 in storitev za humanitarne ali druge izjemne namene, če vsako tako posamezno storitev odobri odbor, ustanovljen z resolucijo 724/1991."
4. člen
6. člen se dopolni z novima drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
"Prepoveduje se tranzit blaga in proizvodov ne glede na izvor, preko meja Republike Srbije in Republike Črne gore.
Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za:
a) uvoz zdravil in hrane v Republiko Srbijo in Republiko Črno goro, kot je določeno v resoluciji 757/ 1992;
b) uvoz drugih pomembnih humanitarnih pošiljk v Republiko Srbijo in Republiko Črno goro, ki se odobri za vsak posamezen primer s postopkom nenasprotovanja odbora, ustanovljenega z resolucijo 724/1991;
c) strogo omejeni tranzit blaga preko ozemlja Republike Srbije in Republike Črne gore, kadar ga izjemoma odobri odbor, ustanovljen z resolucijo 724/1991.".
5. člen
V 7. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Fizične osebe v Republiki Sloveniji in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ne smejo razpolagati s finančnimi sredstvi na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji, če so ta sredstva oziroma premoženje v lasti ali izvirajo iz lastnine ali so pod kontrolo organov, podjetij in drugih pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori."
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se dopolni tako, da se glasi:
"Pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji ne smejo osebam iz prvega in drugega odstavka tega člena omogočiti uporabo sredstev iz prvega in drugega odstavka in tudi ne dajati posojil oziroma garancij ali jim kako drugače omogočiti dostop do finančnih sredstev."
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
V 11. členu se v prvem odstavku doda nova točka 3), ki se glasi:
"3) če izvozi v, uvozi iz ali opravi tranzit blaga preko območij pod zaščito Združenih narodov v Republiki Hrvaški ali preko območij v Republiki Bosni in Hercegovini, ki so pod nadzorom sil Bosanskih Srbov, brez dovoljenja Vlade Republike Hrvaške ali Vlade Republike Bosne in Hercegovine, razen za osnovne humanitarne pošiljke mednarodnih humanitarnih organizacij, ki vključujejo zdravila in hrano (3. a člen);".
7. člen
V 12. členu se 1. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"1) če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori ali nudi storitve osebam ali organom za namene poslovanja v Republiki Srbiji in Republiki Črni gori, ne gre pa za storitve iz tretjega odstavka 4. člena (prvi odstavek 4. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);". Dopolni se 2. točka tako, da se glasi: "2) če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga in storitev v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, ne glede na izvor blaga in storitev, ne gre pa za storitve iz tretjega odstavka 4. člena (drugi odstavek 4. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);".
5. točka se na koncu dopolni z naslednjim besedilom: "ali opravlja tranzit blaga in proizvodov ne glede na izvor preko meja Republike Srbije in Republike Črne gore, pa ne gre za izjeme iz tretjega odstavka 6. člena (6. člen);". Za 5. točko se doda nova 5. a točka, ki se glasi: "5a) če razpolaga s sredstvi na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji ter drugim premoženjem na območju Republike Slovenije, če so ta sredstva oziroma premoženje v lasti ali izvirajo iz lastnine ali so pod kontrolo organov, podjetij in drugih pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori (drugi odstavek 7. člena);". Dopolni se 6. točka tako, da se glasi: "6) če organom, podjetjem in drugim pravnim osebam iz Republike Srbije in Republike Črne gore ter fizičnim osebam v Republiki Sloveniji in pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih sredstva oziroma premoženje so v lasti ali izvirajo iz lastnine ali so pod kontrolo organov, podjetij in drugih pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, omogoči uporabo sredstev na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji ter uporabo drugega premoženja na ozemlju Republike Slovenije, ali dajejo posojila oziroma garancije ali jim kako drugače omogočijo dostop do finančnih sredstev (tretji odstavek 7. člena);".
V točki 7) prvega odstavka se v oklepaju beseda "tretji" nadomesti z besedo "četrti".
8. člen
V 13. členu se v prvem odstavku doda nova točka 2a), ki se glasi:
"2a) če izvozi v, uvozi iz ali opravi tranzit blaga preko območij pod zaščito Združenih narodov v Republiki Hrvaški ali preko območij v Republiki Bosni in Hercegovini, ki so pod nadzorom sil Bosanskih Srbov, brez dovoljenja Vlade Republike Hrvaške ali Vlade Republike Bosne in Hercegovine, razen za osnovne humanitarne pošiljke mednarodnih humanitarnih organizacij, ki vključujejo zdravila in hrano (3. a člen);".
Dopolni se točka 3) tako, da se glasi: "3) če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju izvoza ali tranzita blaga z izvorom v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori ali nudi storitve osebam ali organom za namene poslovanja v Republiki Srbiji in Republiki Črni gori, ne gre pa za storitve iz tretjega odstavka 4. člena (prvi odstavek 4. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);". Dopolni se točka 4) tako, da se glasi: "4) če opravlja aktivnosti, ki bi spodbujale ali bile namenjene spodbujanju prodaje ali dobave blaga in storitev v Republiko Srbijo oziroma Republiko Črno goro, ne glede na izvor blaga in storitev, ne gre pa za storitve iz tretjega odstavka 4. člena (drugi odstavek 4. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);".
Točka 6) se na koncu dopolni z naslednjim besedilom "ali opravlja tranzit blaga in proizvodov ne glede na izvor preko meja Republike Srbije in Republike Črne gore, pa ne gre za izjeme iz tretjega odstavka 6. člena (6. člen);". Za točko 6) se doda nova točka 6a), ki se glasi: "6a) če razpolaga s sredstvi na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji ter drugim premoženjem na območju Republike Slovenije, če so ta sredstva oziroma premoženje v lasti ali izvirajo iz lastnine ali so pod kontrolo organov, podjetij in drugih pravnih oseb s sedežem v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori (drugi odstavek 7. člena);". Točka 7) se dopolni tako, da se glasi: "7) če organom, podjetjem in drugim pravnim osebam iz Republike Srbije in Republike Črne gore ter fizičnim osebam v Republiki Sloveniji in pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih sredstva oziroma premoženje so v lasti ali izvirajo iz lastnine ali so pod kontrolo organov, podjetij in drugih pravnih s sedežem v Republiki Srbiji oziroma Republiki Črni gori, omogoči uporabo sredstev na računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah v Republiki Sloveniji ter uporabo drugega premoženja na ozemlju Republike Slovenije, ali dajejo posojila oziroma garancije ali jim kako drugače omogočijo dostop do finančnih sredstev (tretji odstavek 7. člena);".
V točki 8) prvega odstavka, se v oklepaju beseda "tretji" nadomesti z besedo "četrti".
9. člen
Za 16. členom se doda nov 16. a člen, ki se glasi: "16. a člen
Zasežejo se vsa plovila, tovorna vozila, tirnična vozila in letala, ki so v večinski lasti oseb in organov iz Republike Srbije in Republike Črne gore.
Če je bil s prevoznimi sredstvi iz prejšnjega odstavka storjen gospodarski prestopek iz 11. in 12. člena tega zakona oziroma prekršek iz 13. in 14. člena tega zakona, se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema prevoznih sredstev."
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-6/2
Ljubljana, dne 19. maja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.