Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1993 z dne 28. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1993 z dne 28. 5. 1993

Kazalo

1164. Pravilnik o inšpekciji na področju obrambe in zaščite, stran 1407.

Na podlagi 37. člena v zvezi z 38. členom Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja minister za obrambo
PRAVILNIK
o inšpekciji na področju obrambe in zaščite
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Inšpekcija, v skladu z zakonom, obsega ugotavljanje stanja civilne obrambe, vojaških zadev, bojne pripravljenosti Teritorialne obrambe, zaščite in reševanja, varovanja in zaščite podatkov v informacijskem sistemu, telekomunikacijskega sistema ter materialno finančnega poslovanja.
2. člen
Inšpekcijo opravljajo- republiški inšpektorji in pooblaščene osebe. Inšpektorjem se izda službena izkaznica v skladu s predpisi o službenih izkaznicah na obrambnem področju, pooblaščenim osebam pa vsakokratno pooblastilo.
V službeno izkaznico oziroma pooblastilo se vpiše obseg pooblastila za opravljanje inšpekcije. Pooblastilo je splošno ali omejeno za opravljanje inšpekcije le na posameznem področju sistema obrambe in zaščite.
3. člen
Izvajanje inšpekcije načrtuje, vodi in usmerja glavni republiški inšpektor za obrambo na podlagi letnega programa dela.
Povzetek letnega programa se dostavi pristojnim občinskim in mestnim organom, državnim organom ter Republiškemu štabu za teritorialno obrambo.
4. člen
Inšpekcije so redne, izredne in ponovne. Po načinu izvedbe so napovedane in nenapovedane.
Redne inšpekcije se izvajajo na podlagi letnega programa dela republiškega inšpektorata za obrambo.
Izredna inšpekcija se opravi na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije, vrhovnega poveljnika Teritorialne obrambe, ministra za obrambo, poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije ali glavnega republiškega inšpektorja za obrambo.
Ponovna inšpekcija se opravi, da se ugotovi, ali so odpravljene pomanjkljivosti ter izvršeni ukrepi in naloge, ki so bile naložene ob redni ali izredni inšpekciji.
Ponovna inšpekcija se izvede po poteku roka določenega za odpravo pomanjkljivosti, ki praviloma ne sme biti daljši od 60 dni.
5. člen
Inšpekcija se lahko izvaja s pregledom načrtov in drugih dokumentov, z razgovori z odgovornimi osebami in izvajalci načrtov, ugotavljanjem materialne opremljenosti in s preizkusi usposobljenosti. Preizkus usposobljenosti se lahko izvede kot vaja, naloga ali na drug ustrezen način.
6. člen
Državni organi, podjetja, zavodi in druge organizacije, štabi poveljstva in enote, pri katerih se opravlja inšpekcija, morajo dati na razpolago vse podatke in omogočiti neposreden vpogled v dokumente, prostore in materialna sredstva.
Pri izvajanju inšpekcije mora biti navzoč predstojnik organa ali organizacije oziroma poveljnik enote, štaba ali zavoda, v katerem se opravlja inšpekcija.
II. INŠPEKCIJA CIVILNE OBRAMBE
7. člen
Z inšpekcijo civilne obrambe se nadzoruje skladnost obrambnih priprav s predpisi ter stanje priprav. Pri tem inšpekcija zlasti ugotavlja:
– normativno urejenost;
– kvaliteto podlag za izdelavo načrtov;
– vsebino, razčlenjenost, ažurnost in metodološko urejenost obrambnega načrta ali na njem temelječih dokumentov;
– razdelanost nalog in določitev sil, sredstev in načinov za izvedbo načrtovanih aktivnosti;
– organizacijsko skladnost in kakovost priprav za izvajanje mobilizacije;
– zagotovitev pogojev za proizvodnjo ali opravljanje storitev v vojni;
– skladnost vojne organizacije in sistemizacije ter popolnjenost z delavci za izvajanje dejavnosti, proizvodnje ali storitev;
– organiziranost zvez.
Stanje priprav civilne zaščite obrambe ugotovi inšpekcija po elementih iz prejšnjega odstavka in navede ugotovljene pomanjkljivosti.
III. INŠPEKCIJA VOJAŠKIH ZADEV
8. člen
Z inšpekcijo na področju vojaških zadev se nadzoruje zlasti:
– skladnost in ažurnost ukrepov ter priprav za izvedbo mobilizacije Teritorialne obrambe;
– popolnjenost enot, štabov in zavodov;
– razporejenost vojaških obveznikov;
– vodenje vojaške evidence;
– organizacija in izvedba nabora;
– napotitev na služenje vojaškega roka;
– imenovanje in poviševanje oseb v rezervni sestavi;
– opravljanje upravno-pravnih zadev.
Stanje vojaških zadev oceni inšpekcija po elementih iz prejšnjega odstavka in navede ugotovljene pomanjkljivosti.
IV. INŠPEKCIJA BOJNE PRIPRAVLJENOSTI
9. člen
Z inšpekcijo bojne pripravljenosti se nadzoruje vodenje in poveljevanje, usposobljenost, mobilizacijska pripravljenost in logistika Teritorialne obrambe v skladu s predpisi za ugotavljanje stanja bojne pripravljenosti v Teritorialni obrambi.
10. člen
Republiški inšpektorat za obrambo ugotavlja stanje bojne pripravljenosti bataljonov, divizionov, odredov, samostojnih čet in višjih enot, štabov in zavodov Teritorialne obrambe ter delo učnih centrov.
11. člen
Na podlagi ugotovljenega stanja po posameznih elementih in organizacijskih enotah inšpekcija oceni, ali je enota, štab ali zavod sposoben izvršiti naloge, določene z načrti.
Inšpekcija v učnih in izobraževalnih centrih nadzoruje stanje in izvajanje programa usposabljanja.
12. člen
Po končani inšpekciji v enoti, štabu, zavodu ali učnem centru inšpekcija seznani odgovorne starešine z osnovnimi ugotovitvami.
V. INŠPEKCIJA PRIPRAV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
13. člen
Z inšpekcijo na področju zaščite in reševanja se nadzoruje zlasti:
– normativna urejenost;
– organiziranost za zaščito in reševanje;
– kvaliteta ocen ogroženosti ter drugih podlag za izdelavo načrtov;
– razdelanost, ažurnost in uporabnost operativnih dokumentov za posamezne ukrepe zaščite in reševanja;
– ažurnost priprav za aktiviranje in mobilizacijo sil in sredstev;
– organiziranost in pripravljenost podjetij, zavodov, organov in organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje;
– usposobljenost štabov, enot in pripadnikov za izvajanje nalog;
– popolnitev štabov in enot ter operativnih sestavov -splošnih reševalnih služb.
Stanje priprav zaščite in reševanja oceni inšpekcija po elementih iz prejšnjega odstavka z navedbo ugotovljenih pomanjkljivosti.
VI. INŠPEKCIJA INFORMACIJSKEGA IN RAČUNALNIŠKEGA KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA
14. člen
Z inšpekcijo na področju informacijskega in računalniškega komunikacijskega sistema obrambe in zaščite se nadzoruje:
– normativna urejenost;
– varovanje prostorov, v katerih se nahaja informacijska in komunikacijska tehnologija ter nosilci podatkov;
– zaščita, hranjenje in varovanje sistemske in aplikativne programske opreme in podatkov;
– izvajanje kriptoloških postopkov;
– izvajanje identifikacijskih in avtorizacijskih postopkov;
– način in izvajanje postopkov za naknadno ugotavljanje pristopov k zbirkam osebnih podatkov in k zbirkam podatkov, pomembnih za obrambo;
– varnost posredovanja in prenosa podatkov;
– lastništvo sistemske in aplikativne programske opreme;
– usklajenost podatkov s predpisanimi zbirkami podatkov;
– izvajanje predpisov in standardov za opremljanje in rabo informacijske tehnologije.
Stanje oceni inšpekcija po vseh elementih iz prejšnjega odstavka in navede ugotovljene pomanjkljivosti.
VII. DRUGE INŠPEKCIJE
15. člen
Z inšpekcijo se ugotavlja in preverja tudi:
– telekomunikacijski sistem obrambe;
– nabava, stanje in vzdrževanje materialnih sredstev;
– izvajanje dejavnosti organizacijskih enot in organov v sestavi ministrstva za obrambo ter upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve.
VIII. ZAPISNIK
16. člen
Po opravljeni inšpekciji inšpekcija sestavi zapisnik, ki obsega zlasti:
– ime organa, podjetja, zavoda ali druge organizacije oziroma enote, štaba ali zavoda, v katerem je bila opravljena inšpekcija;
– namen inšpekcije;
– uporabljene metode;
– izvajalce inšpekcije in prisotne osebe;
– ugotovitve po posameznih elementih;
– zaključne ugotovitve in oceno;
– naloge in ukrepe, ki se odrejajo za odpravo pomanjkljivosti in rok za njihovo izvršitev;
– pouk o pravici do ugovora.
Zapisnik se praviloma izdela takoj po opravljeni inšpekciji oziroma najkasneje v desetih dneh po opravljeni inšpekciji.
Zapisnik inšpekcija označi v skladu s predpisi o varnostnih ukrepih na obrambnem področju.
17. člen
Zoper ugotovitve inšpekcije je dovoljen ugovor v osmih dneh po prejemu zapisnika.
Ugovor iz prejšnjega odstavka se pošlje ministru za obrambo. Minister z odločbo odloči o ugovoru.
18. člen
Zapisnik inšpekcija vroči organu ali organizaciji oziroma enoti, štabu ali zavodu, v katerem je bila inšpekcija opravljena, ministrstvu za obrambo in republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za dejavnost, v kateri je bila inšpekcija izvršena. Zapisnik o inšpekciji bojne pripravljenosti enot, štabov in zavodov Teritorialne obrambe inšpekcija vroči tudi nadrejenemu štabu oziroma poveljstvu ter Republiškemu štabu za teritorialno obrambo.
Republiški inšpektor lahko odloči, da se zapisnik o inšpekciji, ne glede na prejšnji odstavek, pošlje tudi drugim organom ali organizacijam.
IX. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o organiziranju in izvajanju inšpekcije na področju obrambe in zaščite (Uradni l. RS, št. 7/91-I).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 808/18
Ljubljana, dne 6. maja 1993.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost