Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1993 z dne 28. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1993 z dne 28. 5. 1993

Kazalo

1163. Uredba o činih in poviševanju v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, stran 1404.

Na podlagi 21. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 61. člena Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o činih in poviševanju v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se določajo čini, pogoji za podelitev činov in poviševanje vojakov, slušateljev vojaških šol, podčastnikov in častnikov v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije.
Ta uredba ne posega v pristojnosti, ki jih za poviševanje vojakov, podčastnikov in častnikov vojnih enot določa zakon o obrambi in zaščiti.
II. ČINI
2. člen
V obrambnih silah Republike Slovenije so naslednji čini:
– za vojake in slušatelje podčastniške šole poddesetnik in desetnik;
– za podčastnike vodnik, višji vodnik, štabni vodnik in praporščak;
– za častnike in generale podporočnik, poročnik, stotnik, major, podpolkovnik, polkovnik, brigadir, generalmajor, generalpodpolkovnik in generalpolkovnik.
Mornariški častniški in admiralski čini so podporočnik, poročnik korvete, poročnik fregate, poročnik bojne ladje, kapitan korvete, kapitan fregate, kapitan bojne ladje, kapitan, kontraadmiral, viceadmiral in admiral.
3. člen
Oznake za čine vojakov in podčastnikov so:
– za poddesetnika rdeče trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
– za desetnika rdeče trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in eno lomljeno črto rdeče barve;
– za vodnika rumeno trikotno polje s stiliziranim lipovim listom;
– za višjega vodnika rumeno trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in eno lomljeno črto rumene barve;
– za štabnega vodnika rumeno trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in dvema lomljenima črtama rumene barve;
– za praporščaka rumeno trikotno polje s stiliziranim lipovim listom in tremi lomljenimi črtami rumene barve.
Stilizirani lipovi listi na oznakah činov iz prejšnjega odstavka so izdelani reliefno. Oznake činov za podčastnike so zlato rumene barve. Na bojnih uniformah je lahko barva oznak prilagojena barvi uniforme.
4. člen
Oznake za čine častnikov in generalov so:
– za podporočnika ena ravna črta s stiliziranim lipovim listom;
– za poročnika dve ravni črti s stiliziranima lipovima listoma;
– za stotnika tri ravne črte s stiliziranimi lipovimi listi;
– za majorja ena široka in ena ozka črta s stiliziranima lipovima listoma;
– za podpolkovnika ena široka in dve ozki črti s stiliziranimi lipovimi listi;
– za polkovnika ena široka in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi;
– za brigadirja ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem;
– za generalmajorja ena široka črta, s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in ena ozka črta s stiliziranim lipovim listom;
– za generalpodpolkovnika ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in dve ozki črti s stiliziranima lipovima listoma;
– za generalpolkovnika ena široka črta s stiliziranim lipovim listom, ki je obdan z vencem, in tri ozke črte s stiliziranimi lipovimi listi.
Na spodnji črti mornariških činov je namesto stiliziranega lipovega lista sidro.
Vse črte in stilizirani lipovi listi oziroma sidra na oznakah činov iz prejšnjih dveh odstavkov so zlato rumene barve.
Stiliziran lipov list na široki črti za označevanje brigadirskega in generalskih činov oziroma sidro na kapitanskem in admiralskih činih sta večja kot na drugih oznakah.
Stilizirani lipovi listi oziroma sidra so izdelani reliefno.
Stiliziran lipov list na široki črti za označevanje brigadirskega in generalskih činov je večji kot na drugih oznakah.
Na bojnih uniformah je barva oznak lahko prilagojena barvi uniforme.
III. POVIŠEVANJE VOJAKOV
5. člen
V čin poddesetnika se lahko poviša vojak, ki je ocenjen, da bo lahko uspešno opravljal dolžnost poddesetnika, po končanem prvem delu ali polovici služenja vojaškega roka oziroma po uspešno končanem vojaškem usposabljanju ali ob nastopu šolanja v podčastniški šoli.
V čin desetnika se lahko poviša vojaški obveznik, če je uspešno končal tečaj za poveljnika oddelka, oziroma, če je bil po uspešno končanem služenju vojaškega roka ali po končanem vojaškem usposabljanju ocenjen, da bo lahko uspešno opravljal dolžnost desetnika.
V čin desetnika se lahko poviša tudi slušatelj podčastniške šole.
Za povišanje v čin poddesetnika in desetnika je pristojen predstojnik Izobraževalnega centra Ministrstva za obrambo ter poveljnik bataljona ali njemu enak starešina.
IV. PODELITEV ČINA
6. člen
Vojaškemu obvezniku se lahko podeli čin vodnika, če je odslužil vojaški rok in če izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
– da je uspešno končal šolo za podčastnike;
– da je uspešno končal teoretični del šole za častnike ali šole za častnike vojnih enot;
– da je končal najmanj IV. stopnjo šolske izobrazbe ter uspešno opravil tečaj za poveljnika oddelka in je razporejen na podčastniško dolžnost, ki jo je uspešno opravljal najmanj eno leto.
Pisno oceno o opravljanju podčastniške dolžnosti da poveljnik čete ali njemu enak oziroma višji starešina.
7. člen
Podčastniku se lahko podeli čin podporočnika, če je odslužil vojaški rok in če izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
– da je uspešno končal šolo za častnike;
– da je končal najmanj VI. stopnjo šolske izobrazbe ter šolo za častnike vojnih enot in je postavljen na častniško dolžnost, ki jo je uspešno opravljal najmanj eno leto.
Pisno oceno o opravljanju dolžnosti da poveljnik, pristojen za postavitev na dolžnost.
8. člen
Za podelitev čina po prejšnjih dveh členih je pristojen minister za obrambo.
V. POVIŠEVANJE PODČASTNIKOV IN ČASTNIKOV
9. člen
Podčastnik in častnik oziroma mornariški častnik je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– da je postavljen na dolžnost, za katero se zahteva višji čin;
– da je dolžnost opravljal določen čas;
– da je uspešno končal vojaške vaje ali drugo vojaško usposabljanje;
– da je od zadnjega povišanja preteklo najmanj eno leto.
10. člen
Za povišanje v višji čin iz prejšnjega člena mora imeti vojaški obveznik najmanj predpisano splošno izobrazbo ter določen čas opravljati dolžnost, za katero se zahteva predlagani ali višji čin, in sicer:
– za vodnika, višjega ali štabnega vodnika oziroma praporščaka končano IV. stopnjo izobrazbe in dve leti opravljanja dolžnosti oziroma končano V. stopnjo izobrazbe in eno leto opravljanja dolžnosti;
– za podporočnika, poročnika ali stotnika končano VI. stopnjo izobrazbe in dve leti opravljanja dolžnosti oziroma končano VII. stopnjo izobrazbe in eno leto opravljanja dolžnosti;
– za majorja, podpolkovnika in polkovnika končano VII. stopnjo izobrazbe in eno leto opravljanja dolžnosti.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za povišanje mornariških častnikov.
11. člen
Polkovnik, brigadir, generalmajor in generalpodpolkovnik oziroma kapitan bojne ladje, kapitan, kontraadmiral in viceadmiral je lahko povišan v neposredno višji čin, če je postavljen na dolžnost, za katero se zahteva predlagani ali višji čin, in če je to dolžnost uspešno opravljal najmanj eno leto.
Za podčastnike in častnike vojnih enot se čas opravljanja dolžnosti podvoji.
12. člen
Vojaški obveznik se v vojnem stanju ali zaradi bojnih izkušenj, pridobljenih v miru, lahko imenuje ali poviša v neposredno višji čin, če izpolnjuje pogoje iz prve alinee 9. člena te uredbe.
13. člen
Podčastnike v Republiškem štabu za teritorialno obrambo in prištabnih enotah povišuje načelnik Republiškega štaba za teritorialno obrambo, podčastnike v pokrajinskih štabih, vključno s podrejenimi enotami, poveljniki pokrajin, podčastnike v 1. specialni brigadi pa poveljnik brigade.
Častnike v stalnem sestavu Teritorialne obrambe Republike Slovenije do vključno v čin brigadirja in kapitana povišuje minister za obrambo, v čine generalov in admiralov pa predsednik republike na predlog ministra za obrambo.
14. člen
Ministrstvo za obrambo objavi podelitev podčastniških in častniških činov, povišanje podčastnikov, častnikov in generalov, mornariških častnikov in admiralov.
VI. NASLOVNI ČINI
15. člen
Podčastniki in častniki, ki imajo nižji čin kot je predpisan za dolžnost, ki jo opravljajo v stalnem sestavu ali po vojni formaciji, imajo pravico do naslovnega čina.
Pravico do naslovnega čina pridobijo vojaški obvezniki z razporeditvijo na dolžnost v stalnem sestavu oziroma s postavitvijo po vojni formaciji.
Naslovni čin se podeli v odločbi o zaposlitvi na določeno dolžnost oziroma v ukazu o postavitvi po vojni formaciji.
Pravica do naslovnega čina ni izenačena s pravicami, določenimi v 6. in 7. členu te uredbe, in preneha, ko vojaški obveznik preneha opravljati dolžnost, s katero je pridobil naslovni čin.
Oznake naslovnih činov za podčastnike, častnike in generale so srebrne barve.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Čini, ki so se uporabljali v Teritorialni obrambi Republike Slovenije pred uveljavitvijo te uredbe in z njo niso več določeni, se prevedejo:
– nižji vodnik v desetnika;
– vodnik I. stopnje v višjega vodnika;
– višji vodnik I. stopnje v štabnega vodnika;
– zastavnik in zastavnik I. stopnje v praporščaka;
– stotnik I. stopnje v stotnika.
Prevedba čina iz prejšnjega odstavka se praviloma izvrši takoj oziroma ob razporedu vojaškega obveznika ali ob kateremkoli vpisu v vojaško knjižico.
17. člen
Podčastniki, častniki, generali, mornariški častniki in admirali, ki so zadnji čin pridobili kot aktivne vojaške osebe v JLA, morajo za povišanje v višji čin poleg drugih pogojev, določenih s to uredbo, izpolniti še naslednje pogoje:
– podčastniki: uspešno končati tečaj v okviru šole za podčastnike v izobraževalnem centru Ministrstva za obrambo,
– častniki: uspešno končati tečaj v okviru častniške šole v izobraževalnem centru Ministrstva za obrambo,
– generali in admirali: uspešno končati tečaj v okviru poveljniško-štabne šole v Izobraževalnem centru Ministrstva za obrambo.
Vsebina tečajev se določi s programom šol.
18. člen
Na podlagi te uredbe so lahko povišani v neposredno višji čin tudi vojaški obvezniki, ki so po sistemizaciji državnega organa razporejeni na dolžnosti, za katere je ob prehodu na vojno sistemizacijo določen tudi čin.
Minister za obrambo natančneje določi, na katerih dolžnostih se lahko določi čin in katere stopnje.
19. člen
Ženskam se lahko podeli čin ali se povišajo po tej uredbi pod enakimi pogoji kot moški, s tem da jim ni potrebno predhodno odslužiti vojaški rok.
20. člen
Določbe te uredbe, ki določajo ustrezno stopnjo splošne izobrazbe kot pogoj za podelitev čina ali povišanje, se ne uporabljajo za vojaške obveznike, ki so bili zaposleni v Ministrstvu za obrambo in upravnih organih za obrambo Republike Slovenije na dan 18. 7. 1991.
Določbe 6., 7. in 10. člena te uredbe, ki določajo ustrezno stopnjo splošne izobrazbe kot pogoj za podelitev čina ali povišanje, se začnejo uporabljati najkasneje dve leti. po uveljavitvi te uredbe.
21. člen
Predlogi za podelitev čina oziroma povišanje, vloženi pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnavajo po tej uredbi.
22. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe odloka o oznakah v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/91), ki so v nasprotju s to uredbo.
23. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8-02/93-1/1-8
Ljubljana, dne 27. maja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost