Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

1083. Odredba o začasnem izvozu in uvozu blaga, stran 1320.

Na podlagi 15. člena Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93) in 24. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
ODREDBO
o začasnem izvozu in uvozu blaga
I. TEMELJNA DOLOČBA
1. člen
Ta odredba določa vrsto, namen in roke začasnega izvoza in uvoza blaga.
Začasni uvoz blaga se ne sme dovoliti za blago, katerega redni uvoz je prepovedan.
II. ZAČASNI IZVOZ IN UVOZ BLAGA TUJIH OSEB
2. člen
Blago se lahko začasno uvozi zaradi oplemenitenja (predelave, dodelave in obdelave) pod pogojem, da daje blago v oplemenitenje tuja oseba – naročnik storitve.
Predelava blaga po tem Členu so vsa dela oplemenitenja v proizvodnem procesu, s katerimi se spremenijo osnovne lastnosti začasno uvoženega blaga.
Dodelava blaga po tem členu so dela, s katerimi se uvoženo blago oplemeniti, kot so tiskanje, barvanje, čiščenje, sortiranje, preizkušanje kakovosti, pakiranje idr., ali se mu doda drugo blago zaradi vgraditve, všivanja, mešanja idr., Če začasno uvoženo blago v tem procesu ne spremeni osnovnih lastnosti.
Obdelava blaga po tem členu je vsak mehanični, kemični in drug postopek, opravljen zaradi izpopolnitve in izboljšanja kakovosti proizvoda, ne da bi se mu dodalo blago iste ali druge vrste.
Začasen uvoz blaga zaradi oplemenitenja dovoli carinarnica za čas, ki je potreben, da se izpolni namen začasnega uvoza, vendar ne dlje kot šest mesecev. V opravičenih primerih lahko carinarnica podaljša rok -dokler posel oplemenitenja blaga ni končan, vendar največ do dveh let.
3. člen
Blago se lahko začasno uvozi zaradi popravila, če je tako dogovorjeno s pogodbo med domačo in tujo osebo.
Začasen uvoz blaga zaradi popravila lahko carinarnica dovoli za čas, ki je potreben, da se izpolni namen začasnega uvoza, vendar ne dlje kot za šest mesecev. V opravičenih primerih lahko carinarnica podaljša rok začasnega uvoza, vendar največ do dveh let.
4. člen
Začasno se lahko uvozi, na podlagi pogodbe med domačo in tujo osebo, plemenske živali, živali za nadaljnjo vzrejo in krmila, potrebna za njihovo vzrejo ter seme in dele rastlin za razmnoževanje.
Začasen uvoz iz prejšnjega odstavka dovoli carinarnica na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, največ do dveh let.
5. člen
Zaradi proizvodnje blaga, ki se bo izvozilo, se lahko začasno uvozi reprodukcijski material (surovine, pomožni material ali polizdelki) oziroma sklopi ali deli za vgraditev, pod pogojem:
1. da je to predvideno s pogodbo, sklenjeno med domačo osebo in tujim naročnikom blaga,
2. da so reprodukcijski material oziroma deli in sklopi v lasti tuje osebe,
3. da vrednost začasno uvoženega reprodukcijskega materiala oziroma gotovih delov in sklopov ne presega 49% skupne vrednosti blaga, ki se bo izvozilo.
Začasen uvoz iz prejšnjega odstavka lahko carinarnica dovoli za čas do šest mesecev, pri čemer lahko ta rok, če to zahteva tehnološki proces, podaljša, dokler ni končana vgraditev.
6. člen
Začasno se lahko uvozi oprema ali del opreme in reprodukcijskega materiala za dokompletiranje opreme, ki se izvozi, oziroma za dokompletiranje investicijskega objekta, ki se gradi v tujini, če opravi začasen uvoz podjetje, ki izvaža opremo ali izvaja investicijska dela v tujini.
Začasen uvoz blaga iz prejšnjega odstavka lahko carinarnica dovoli za čas do šest mesecev, v opravičenem primeru pa se lahko ta rok podaljša, dokler posel ni končan.
7. člen
Začasno se lahko uvozijo: orodje, instrumenti in druga sredstva za montiranje uvožene opreme, če se oprema uvozi s pogodbeno obveznostjo tuje osebe - prodajalca opreme, da opravi montažo s svojim orodjem, instrumenti ali drugimi sredstvi za montiranje.
Začasen uvoz blaga iz prejšnjega odstavka dovoli carinarnica za čas, ki je potreben za montiranje.
8. člen
Začasno se lahko uvozi blago v razumni količini, ki pripada tuji osebi, da bi se blago preizkusilo, prikazalo ali opravili poskusi, če je tuji lastnik dal blago za določen čas brezplačno.
Začasen uvoz blaga iz prejšnjega odstavka lahko carinarnica dovoli za čas, dokler ni končan tehnološki proces preizkušanja, dokler ni končano prikazovanje oziroma dokler ni končan poskus, vendar ne dlje kot šest mesecev. V opravičenih primerih se lahko ta rok podaljša največ še za tri mesece.
9. člen
Blago se lahko začasno uvozi za:
1. oskrbo diplomatskih prodajaln
2. oskrbo prostih carinskih prodajaln
3. prodajo na mednarodnih prodajnih prireditvah.
Začasen uvoz blaga iz 3. točke dovoli carinarnica za čas do treh mesecev.
10. člen
Začasno se lahko uvozi blago, živali, seme ter drugi deli rastlin za razstavljanje na mednarodnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah ter predmeti, ki se uporabljajo za urejanje sejemskih oziroma razstavnih prostorov.
Blago iz prejšnjega odstavka lahko začasno uvozi podjetje, organizator sejma, razstave ali prireditve, ali podjetje – zastopnik tuje osebe – lastnika blaga ali špedicija.
Carinarnica lahko dovoli začasen uvoz blaga iz prvega odstavka tega člena za čas, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev od dneva, ko se je končal mednarodni sejem, predmetov, ki se uporabljajo za urejanje sejemskih oziroma razstavnih prostorov pa največ do dveh let.
11. člen
Začasno se lahko uvozijo živali, seme ter drugi deli rastlin, instrumenti, aparati, rekviziti in drugi predmeti, namenjeni za igre na srečo, kulturnoumetniške, športne in druge prireditve oziroma za snemanje filmov.
Z drugimi predmeti iz prejšnjega odstavka tega člena so mišljeni filmski in video trakovi (negativ), namenjeni za snemanje filmov in TV oddaj v Sloveniji ipd.
S predmeti, ki so namenjeni za športne prireditve, so mišljeni tudi športni avtomobili in motorna kolesa ipd.
Carinarnica lahko dovoli začasen uvoz predmetov iz prvega odstavka tega člena za šest mesecev. V opravičenem primeru lahko ta rok podaljša še za šest mesecev.
12. člen
Začasno se lahko uvozi embalaža, last tujega dobavitelja, v kateri je blago, ki se v Slovenijo začasno ali redno uvaža, pakirano ali namenjeno za odpremo blaga za izvoz. Carinarnica dovoli začasen uvoz embalaže za čas, ki je potreben, da se izpolni namen začasnega uvoza, vendar ne dlje kot eno leto.
Začasno se lahko uvozi tovorni in zaščitni pribor ipd., ki je last tuje osebe – pošiljatelja, če je namenjen za dopremo ali odpremo blaga, ki se uvaža ali je namenjeno za izvoz. Začasno se lahko uvozi tudi tovorni in zaščitni pribor, ki tehnološko ne pripada prevoznemu sredstvu. Carinarnica dovoli začasen uvoz za šest mesecev, v upravičenih primerih se lahko rok podaljša najdlje še za šest mesecev.
13. člen
Začasno se lahko uvozi:
1. oprema za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij ter mednarodnih in meddržavnih komisij, katerih sedež je na območju Republike Slovenije;
2. oprema za potrebe mednarodnih nevladnih organizacij, katerih sedež je na območju Republike Slovenije ter predstavništev mednarodnih nevladnih organizacij, stalnih dopisnikov in dopisništev tujih glasil javnega obveščanja, če so registrirani na območju Republike Slovenije.
Z opremo iz prvega odstavka tega člena je mišljeno blago (teleks, telefax, osebno motorno vozilo, pisalni, računski stroji vseh vrst, aparati za razmnoževanje ipd.), ki je namenjeno za službene potrebe tujih oseb.
Začasen uvoz blaga iz prvega odstavka tega člena dovoli carinarnica za eno leto, v opravičenih primerih pa lahko ta rok podaljša, dokler trajajo potrebe zadevnega predstavništva, organizacije oziroma komisije v Republiki Sloveniji.
14. člen
Začasno se lahko uvozi oprema (teleks, telefax, pisalni, računski stroji vseh vrst, aparati za razmnoževanje, osebno motorno vozilo ipd.) za potrebe predstavništev tujih podjetij, če je predstavništvo registrirano na območju Republike Slovenije in če je večinski delež ustanovitvenega kapitala tujega podjetja – ustanovitelja predstavništva, last tuje pravne ali fizične osebe.
Začasen uvoz blaga iz prejšnjega odstavka dovoli carinarnica za čas do treh mesecev.
15. člen
Začasno se lahko uvozijo:
1. oprema, ki jo podjetje uvozi na podlagi pogodbe, sklenjene s tujo osebo ali s tujimi športnimi klubi in njihovimi zvezami, zaradi posojanja za uporabo v Sloveniji;
2. jahte, jadrnice in druga plovila s pripadajočimi plavajočimi privezi in priborom za sidranje, namenjeni za športno razvedrilo, ki jih podjetje uvozi na podlagi pogodbe, sklenjene s tujo osebo oziroma s tujimi športnimi klubi in njihovimi zvezami, zaradi posojanja za uporabo v Sloveniji;
3. počitniške prikolice, ki jih podjetje uvozi na podlagi pogodbe, sklenjene s tujo osebo, zaradi opravljanja turističnih storitev.
Začasen uvoz predmetov iz prvega odstavka tega člena dovoli carinarnica za čas do šest mesecev. V opravičenem primeru lahko ta rok podaljša za čas, ki je potreben, da se izpolni namen začasnega uvoza.
V rok začasnega uvoza se ne računa zadrževanje blaga iz 2. točke prvega odstavka tega člena pod carinskim nadzorstvom v marini.
16. člen
Začasno se lahko uvozijo:
1. kalupi, modeli, klišeji, vzorci šablone, pozitivski filmi za ofsetni tisk in zamenljivo orodje, če so potrebni za storitve za tujo osebo – naročnika storitve oziroma za proizvodnjo blaga za izvoz;
2. trakovi za snemanje televizijskih oddaj zaradi izmenjave programov s tujimi televizijskimi organizacijami;
3. tehnična dokumentacija za potrebe podjetij, namenjena za izdelavo ponudb za izvoz blaga in storitev;
4. stroji, aparati, naprave in instrumenti, namenjeni za proizvodnjo blaga za izvoz ali za storitve v procesu oplemenitenja blaga tuje lastnine (predelava, dodelava in obdelava);
5. blago – poskusni kosi, s katerimi se izključno preizkuša kakovost opreme, namenjene za izvoz oziroma uvoz.
Začasen uvoz predmetov iz prejšnjega odstavka dovoli carinarnica za čas do enega leta, ta rok pa lahko v opravičenih primerih podaljša do roka, ki je potreben, da se izpolni namen začasnega uvoza.
17. člen
Začasno se lahko uvozi oprema, vzeta v leasing (stroji, aparati, naprave, prevozna in prenosna sredstva, instrumenti idr.) za uporabo v procesu proizvodnje in opravljanja storitev po pogodbi med tujim leasingo-dajalcem in domačim leasingo-jemalcem.
Začasen uvoz iz prejšnjega odstavka dovoli carinarnica v okviru roka, določenega z leasing pogodbo.
18. člen
Začasno se lahko uvozijo:
1. mehanizacija za graditev investicijskih objektov oziroma za izvajanje posameznih del na investicijskih objektih;
2. stroji, aparati, naprave in instrumenti, namenjeni za pouk in za zdravstveno varstvo ter za rehabilitacijo invalidov, ki so dani brezplačno v rabo podjetju ali drugi pravni osebi za navedene namene;
3. osnovna sredstva za odpravljanje neposredne nevarnosti pred epidemijami ali elementarnimi ali drugimi nesrečami oziroma za odpravljanje neposrednih posledic epidemij oziroma nesreč;
4. specialna tirna vozila za preizkušanje in vzdrževanje tirov na železniških progah;
5. stroji, aparati, naprave in plovila ter njihovi nadomestni deli, ki so namenjeni za raziskovanje nafte in plina, premoga, rudninskih in nerudninskih surovin (kovin in nekovin) in ki se ne proizvajajo v Sloveniji, o čemer izda potrdilo Gospodarska zbornica Slovenije.
Začasen uvoz blaga iz prejšnjega odstavka dovoli carinarnica za čas do šest mesecev, v opravičenem primeru pa lahko ta rok podaljša najdlje do dveh let.
19. člen
Podjetje, ki lahko po tej odredbi začasno uvozi blago, lahko začasno uvozi tudi dele za tehnično-tehnološko izpopolnitev tega blaga, za zamenjavo, vzdrževanje, popravilo in servisiranje, če zamenjane dele vrne v tujino, uniči pod carinskim nadzorom ali izroči carinarnici, da z njimi prosto razpolaga.
20. člen
Blago se lahko začasno izvozi v primerih iz 2. do 19. člena te odredbe.
Začasen izvoz blaga iz prejšnjega odstavka dovoli carinarnica, ki določi tudi rok začasnega izvoza, pri čemer upošteva namene, zaradi katerih se blago začasno izvaža.
III. PREDMETI, KI JIH ZAČASNO PRINAŠAJO IN ODNAŠAJO FIZIČNE OSEBE
21. člen
Domača in tuja fizična oseba, ki prihaja začasno v Slovenijo na turistični ali poslovni obisk ali obisk k družini, lahko poleg predmetov osebne prtljage začasno prinese iz tujine še naslednje predmete, ki jih potrebuje med začasnim bivanjem, in sicer: osebni nakit; predmete iz finega krzna; dva fotografska aparata; video kamero; daljnogled; prenosni glasbeni instrument; prenosni gramofon; prenosni radijski sprejemnik s kasetofonom ali brez njega; prenosni magnetofon; kasetofon; prenosni televizor; prenosni pisalni stroj; prenosni računalnik; opremo za taborjenje (šotori ipd.); kolo z motorjem; po en športni rekvizit raznih vrst, športni čoln z motorjem ali brez njega; opremo za športni ribolov; potapljaški aparat s priborom; eno lovsko orožje z ustrezno količino streliva; osebno motorno vozilo s prikolico ali brez nje; motorno kolo s prikolico ali brez nje; cestno tovorno motorno vozilo tuje registracije; samovozno počitniško hišico; počitniško prikolico; jahto, jadrnico in drugo plovilo.
Domača fizična oseba pisno prijavi carinarnici predmete iz prejšnjega odstavka pri vstopu v Slovenijo, razen motornih vozil in motornih koles.
Tuja fizična oseba, ki prihaja na turistični ali poslovni obisk, ustno prijavi carinarnici predmete iz prvega odstavka tega člena pri vstopu v Slovenijo.
Poleg predmetov iz prvega odstavka tega člena lahko domača in tuja fizična oseba začasno prinese tudi druge predmete, namenjene za osebne potrebe, dokler je na potovanju, ki jih pisno prijavi carinarnici.
Ne glede na obveznost vrnitve začasno uvoženega blaga v tujino, lahko ostanejo počitniške prikolice, jahte in druga plovila, shranjeni v Sloveniji pod carinskim nadzorom pri pooblaščenih podjetjih.
22. člen
Tuja fizična oseba, ki prihaja na začasno bivanje v Slovenijo za dlje kot šest mesecev, lahko začasno uvozi motorno vozilo ter gospodinjske predmete, ki jih potrebuje med začasnim bivanjem v Sloveniji.
Poleg predmetov iz prejšnjega odstavka lahko tuja fizična oseba uvozi tudi opremo za opravljanje dovoljene dejavnosti.
Začasen uvoz blaga iz prvega in drugega odstavka tega člena dovoli carinarnica in določi tudi rok začasnega uvoza.
23. člen
Domača in tuja fizična oseba, ki po tej odredbi začasno uvozi določene predmete, lahko začasno uvozi tudi dele za popravilo začasno uvoženih predmetov, če zamenjane dele vrne v tujino, jih uniči pod carinskim nadzorom ali izroči carinarnici, da z njimi prosto razpolaga.
24. člen
Domača in tuja fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji lahko pri odhodu v tujino poleg predmetov osebne prtljage začasno izvozi tudi predmete, ki jih bo uporabljala med bivanjem v tujini. Te predmete pisno prijavi carinarnici.
25. člen
Domača in tuja fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji lahko začasno izvozi blago zaradi popravila, ki ga prijavi carinarnici. Če je posamična vrednost blaga večja od tolarske protivrednosti 1.000 ZDA dolarjev, dovoli ta začasni izvoz carinarnica.
IV. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta odredba začne veljati 14. maja 1993.
Št. 922-81-7
Ljubljana, dne 7. maja 1993.
dr. Davorin Kračun l. r.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj

AAA Zlata odličnost