Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993

Kazalo

634. Odredba o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk, stran 632.

Na podlagi 10. člena in 1. alinee 50. člena zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/78 in 42/86) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
ODREDBO
o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk
I
Spodaj naštete vrste lovnih rib je prepovedano loviti, če nimajo najmanjše dolžine, predpisane s to odredbo; prepovedano je loviti lovne ribe, rake, žabe in školjke v tejle varstveni dobi:
-----------------------------------------------------------------------------
Vrsta živali                    Najmanjša Varstvena doba
                          mera v cm
-----------------------------------------------------------------------------
1. RIBE
a) AVTOHTONE VRSTE
– sulec – Hucho hucho                   70  15. 2.-30. 9.
– soška postrv – Salmo marmoratus             40  1. 10.-31. 3.
– potočna postrv – Salmo trutta m. fario
in križanci v črnomorskem porečju             25   1.10.-28.2.
– potočna postrv – Salmo trutta m. fario
in križanci v jadranskem porečju              25  1. 10.-31. 3.
– jezerska postrv – Salmo trutta
m. lacustris                        40  1. 10.-31. 3.
– lipan -Thymallusthymallus                30  1. 12.-15. 5.
– ščuka – Esox lucius                   50  1. 2.-30. 4.
– smuč – Stizostedion lucioperca              50  1. 3.-31. 5.
– som – Silurus glanis                   60  1. 5.-30. 6.
– bolen – Aspius aspius aspius               40   1.5.-30. 6.
– podust – Chondrostoma nasus               30  1. 3.-31. 5.
– podust – Chondrostoma nasus
v jadranskem porečju                    18       ni
– platnica – Rutilus pigus virgo              30  1. 3.-31. 5.
– linj – Tinca tinca                    30  1. 5.-30. 5.
– klen – Leuciscus cephalus cephalus            30  1. 5.-30. 6.
– klenič – Leuciscus leuciscus leuciscus          30  1. 5.-30. 6.
– beli klen – Leuciscus cephalus albus           30  1. 5.-30. 6.
– štrkavec – Leuciscus cephalus cabeda           30  1. 5.-30. 6.
– mrena – Barbus barbus                  30  1. 5.-30. 6.
– grba – Barbus plebejus                  30  1. 5.-30. 6.
– ogrica – Vimba vimba čarinata              30  1. 5.-30. 6.
– ploščič – Abramis brama danubii             30  1. 5.-30. 6.
– androga – Blicca bjoerkna                26  15.4.-30. 6.
– jez – Leuciscus idus                   30  1. 5.-30. 6.
– menek – Lota lota                    30  1. 12.-31. 3.
– rdečeperka – Scardinius
erithrophthalmus erithrophthalmus              –  1. 4.-30. 6.
– rdečeoka – Rutilus rutilus
carpathorossicus                      –  1. 4.-30. 6.
– ostriž – Perca fluviatilis                –  1. 3.-30. 6.
– koreselj – Carassius carassius              –  1. 5.-30. 6.
– pisanec – Phoxinus phoxinus phoxinus           –  1. 4.-30. 6.
– zelenika – Alburnus alburnus alburnus           –  1. 4.-30. 6.
– pohra – Barbus meridionalis Peteny            –  1. 5.-30. 6.
– mrenič – Barbus meridionalis caninus           –  1. 5.-31. 7.
b) ALOHTONE VRSTE
– šarenka – Salmo gairdneri                 –  1. 12.-28. 2.
– potočna zlatovčica – Salvelinus fontinalis        –  1. 12.-28. 2.
– jezerska zlatovčica – Salvelinus alpinus         –  1. 12.-28. 2.
– krap (gojeni) – Cyprinus carpio              –       - -
– srebrni koreselj – Carrassius auratus gibelio       –       - -
2. RAKI
– rak jelševec – Astacus astacus – vse leto
– rak koščak navadni - Austropotamobius torrentium     –    vse leto
– rak koščak primorski - Austropotamobius pallipes     –    vse leto
3. ŽABE
– vse vrste                         –    vse leto
4. ŠKOLJKE
– vse vrste                         –    vse leto
-----------------------------------------------------------------------------
II
Ribe se merijo od začetka glave do konca repne plavuti.
Prvi in zadnji navedeni dnevi v rokih iz prejšnje točke se vštevajo v varstveno dobo.
III
Ribolovne režime in načine lova vseh vrst rib v Republiki Sloveniji ureja poseben pravilnik o športnem ribolovu, ki ga sprejmejo ribiške organizacije.
IV
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o varstveni dobi rib ter najmanjših dolžinah lovnih rib, rakov, žab in školjk (Uradni list SRS, št. 7/78).
V
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-02-13/93
Ljubljana, dne 3. marca 1993.
Minister za
kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost