Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

598. Sklep o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod, stran 585.

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 40. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) in 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 6. seji 25. februarja 1993 sprejela
SKLEP
o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Inštitut), ki je bil ustanovljen z odlokom Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije, št. U-72/ 55 z dne 24. maja 1955 in je po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) postal javni zavod, pridobi na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo status javnega raziskovalnega zavoda.
Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Jamova 18, Ljubljana. Skrajšano ime je: UI. Sedež Inštituta je v Ljubljani, Jamova 18.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Inštitut, kot interdisciplinarni javni raziskovalni zavod na področju urejanja prostora in s tem povezanih ved opravlja temeljne in aplikativne raziskave ter razvojne storitve in infrastrukturne posle, ki se nanašajo zlasti na:
– temeljne prostorske strukture, procese in probleme Slovenije,
– metodološka in praktična vprašanja razvoja in urejanja mest, naselij in krajine,
– vprašanja sonaravnega prostorskega razvoja in planiranja,
– urbanistična in krajinska ureditvena in prostorska merila varstva in izboljševanja okolja,
– informacijsko dokumentacijsko podporo na področju delovanja inštituta.
Inštitut lahko v skladu z Zakonom izvaja podiplomsko in strokovno izobraževanje ter opravlja svetovalne in projektantske storitve s področja urejanja prostora, če to ni ovira opravljanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
Inštitut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s strokovnimi organizacijami po svetu.
4. člen
Inštitut bo opravljal dejavnost iz prejšnjega člena v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo.
5. člen
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, kot je to določeno s programom razvoja in letnim planom inštituta.
6. člen
Inštitut je za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in za izvajanje nalog za druge naročnike organiziran tako, da dosega čim večjo znanstveno in strokovno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje/velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.
Organiziranost Inštituta se določi s statutom Inštituta.
IV. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organ upravljanja Inštituta je Upravni odbor. Upravni odbor Inštituta šteje sedem članov od katerih:
– 3 člane imenuje ustanovitelj,
– 2 člana imenuje Univerza v Ljubljani,
– 1 člana voli znanstveni svet Inštituta izmed odgovornih nosilcev raziskovalnih projektov,
– 1 člana volijo zaposleni delavci v Inštitutu. Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani Upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za raziskovalno dejavnost.
8. člen
Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte Inštituta, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, obravnava pobude Znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje in razrešuje direktorja Inštituta in daje soglasje za imenovanje in razrešitev drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev Inštituta ter delavcev s posebnimi pooblastili Inštituta in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
K statutu, programu razvoja Inštituta, letnega načrta ter imenovanju in razrešitvi direktorja mora Upravni odbor pridobiti soglasje ustanovitelja.
9. člen
Mandat Upravnega odbora traja štiri leta, s tem da se pri prvem imenovanju trije člani, med njimi eden, ki ga imenuje ustanovitelj, zamenjajo po dveh letih.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu Inštituta.
Način dela Upravnega odbora se določi s statutom Inštituta oziroma poslovnikom o delu Upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje Inštituta vodi direktor.
Direktorja Inštituta imenuje in razrešuje Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta.
11. člen
Vodilne strokovne in raziskovalne delavce imenuje direktor ob soglasju Znanstvenega sveta in Upravnega odbora.
Ostale vodilne delavce in delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor Inštituta ob soglasju Upravnega odbora.
Pogoji in način imenovanja vodilnih raziskovalnih in strokovnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili se določijo s statutom.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah se v Inštitutu oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet šteje sedem članov, ki jih izvolijo raziskovalci Inštituta iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov v Inštitutu. Sestavljen mora biti tako, da so vsa področja dejavnosti Inštituta primerno zastopana.
Naloge Znanstvenega sveta in način izvolitve članov se določijo s statutom.
V. VIRI NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Inštitut gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega sklepa.
14. člen
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike.
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti, tudi:
– preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte,
– iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
15. člen
Z Zakonom o proračunu se določi višina sredstev namenjenih za pokrivanje naslednjih dejavnosti Inštituta:
– upravljanje iti vodenje,
– delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovno jedro raziskav na področjih delovanja Inštituta,
– informacijsko – komunikacijsko infrastrukturo, – vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture,
– vzpostavljanje in delovanje tehnoloških in infrastrukturnih centrov.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na osnovi letnega programa. Letni program, ki se izdela na osnovi veljavnih meril raziskovalnega programa Inštituta, pripravi direktor in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru.
Upravni odbor mora k letnemu programu pridobiti soglasje ustanovitelja.
16. člen
Pri Inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad Inštituta, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podpori obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih, raziskovalcev,
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo Inštituta. Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se natančneje določi s statutom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Inštituta Upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
18. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev Inštituta, odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.
VII. PRAVICE. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
20. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta do višine vrednosti premoženja, s katerim upravlja Inštitut.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Način in pogoji za pridobivanje sredstev za delo Inštituta, ki so določena v 14., 15. in prvi alinei 16. člena tega sklepa, se začno izvajati z dnem, ko se z državnim proračunom uredi financiranje javnih raziskovalnih zavodov.
Do uveljavitve novega načina financiranja javnih raziskovalnih zavodov, se za Inštitut ohranijo obstoječi načini in pogoji za pridobivanje sredstev za delo.
22. člen
Svet Inštituta nadaljuje z delom do imenovanja Upravnega odbora.
Organi Inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov Inštituta, določenih s tem sklepom in statutom Inštituta.
23. člen
Direktor, delavci s posebnimi pooblastili ter vodilni in vodstveni delavci, imenovani pred sprejetjem tega sklepa, nadaljujejo z delom na teh funkcijah do imenovanja direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili ter vodilnih in vodstvenih delavcev po postopku in na način kot ga določa zakon, ta sklep in novi statut.
24. člen
Upravni odbor se imenuje v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa.
Statut mora biti sprejet v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa. Imenovanje vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili Inštituta, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejetju statuta Inštituta.
25. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-07/93-1/1-8
Ljubljana, 25. februarja 1993
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost