Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993

Kazalo

300. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, stran 271.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 1993.
Št. 0100-16/93
Ljubljana, dne 3. februarja 1993.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKIH OBČANOV
1. člen
V zakonu o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90) se v prvem odstavku 144. člena beseda "občan" nadomesti z besedama "fizična oseba".
V drugem odstavku se besedilo "poprečnega letnega čistega osebnega dohodka" nadomesti z besedilom "poprečne letne čiste plače".
2. člen
Prvi odstavek 147. člena se nadomesti z dvema novima odstavkoma, ki se glasita:
"Davka na dediščine in darila ne plača:
1. dedič ali obdarjenec prvega dednega reda;
2. dedič kateregakoli dednega reda, ki podeduje stanovanje, če nima drugega stanovanja in je ob smrti zapustnika živel z njim v skupnem gospodinjstvu.
Če obdarjenec prvega dednega reda v dar prejeto stanovanje oziroma stanovanjsko hišo, ki jo je darovalec pridobil na podlagi odprodaje družbenih stanovanj, proda prej kot v treh letih, se mu davek naknadno odmeri po stopnjah, ki veljajo za drugi dedni red."
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Besedilo 150. člena se spremeni tako, da se glasi: "Stopnje davka na dediščine in darila so za:
a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
-------------------------------------------------------------------
       Od vrednosti SIT          SIT%      SIT
-------------------------------------------------------------------
    nad        do
-------------------------------------------------------------------
           241.000        5
  241.000     1,083.000   12.050 + 6  nad    241.000
 1,083.000     1,926.000   62.570 + 7  nad   1,083.000
 1,926.000     2,768.000   121.580 + 8  nad   1,926.000
 2,768.000     3,611.000   188.940 + 9  nad   2,768.000
 3,611.000     4,453.000   264.810 + 10  nad   3,611.000
 4,453.000     5,296.000   349.010 + 11  nad   4,453.000
 5,296.000     6,138.000   441.740 + 12  nad   5,296.000
 6,138.000     6,981.000   542.780 + 13  nad   6,138.000
 6,981.000            652.370 + 14  nad   6,981.000
-------------------------------------------------------------------
b) III. dedni red (dedi in babice)
-------------------------------------------------------------------
       Od vrednosti SIT      SIT%          SIT
-------------------------------------------------------------------
    nad         do
-------------------------------------------------------------------
           241.000         8
  241.000     1,083.000    19.280 + 9  nad    241.000
 1,083.000     1,926.000    95.060 + 10  nad   1,083.000
 1,926.000     2,768.000   179.360 + 11  nad   1,926.000
 2,768.000     3,611.000   271.980 + 12  nad   2,768.000
 3,611.000     4,453.000   373.140 + 13  nad   3,611.000
 4,453.000     5,296.000   482.600 + 14  nad   4,453.000
 5,296.000     6,138.000   600.620 + 15  nad   5,296.000
 6,138.000     6,981.000   726.920 + 16  nad   6,138.000
 6,981.000             861.800 + 17  nad   6,981.000
-------------------------------------------------------------------
c) vse druge
-------------------------------------------------------------------
       Od vrednosti SIT
-------------------------------------------------------------------
    nad         do       SIT%         SIT
-------------------------------------------------------------------
           241.000        11
  241.000     1,083.000   26.510 + 13  nad    241.000
 1,083.000     1,926.000   135.970 + 15  nad   1,083.000
 1,926.000     2,768.000   262.420 + 17  nad   1,926.000
 2,768.000     3,611.000   405.560 + 19  nad   2,768.000
 3,611.000     4,453.000   565.730 + 21  nad   3,611.000
 4,453.000     5,296.000   742.550 + 23  nad   4,453.000
 5,296.000     6,138.000   936.440 + 25  nad   5,296.000
 6,138.000     6,981.000  1.146.940 + 27  nad   6,138.000
 6,981.000           1,374.550 + 30  nad   6,981.000
-------------------------------------------------------------------
4. člen
V prvem odstavku 151. člena se besedilo "družbenopolitični skupnosti, samoupravni skupnosti" nadomesti z besedilom "Republiki Sloveniji, samoupravni lokalni skupnosti".
5. člen
Besedilo 154. člena se spremeni tako, da se glasi: "Davek na dediščine in darila odmeri izpostava republiškega davčnega organa (v nadaljnjem besedilu: izpostava), na območju katere, je premoženje; če dediščina oziroma darilo obsega samo premično premoženje, davek odmeri izpostava, na območju katere ima zavezanec stalno prebivališče.
Če je za odmero davka na dediščine in darila pristojnih več izpostav, odmeri vsaka izpostava davek po stopnji, ki ustreza vrednosti celotnega podedovanega ali v dar prejetega premoženja, od katerega se plačuje ta davek."
6. člen
V 156. členu se beseda "občani" nadomesti z besedama "fizične osebe".
7. člen
Besedilo 159. člena se spremeni tako, da se glasi: "Stopnje davka od premoženja so za:
a) stavbe
---------------------------------------------------------
 Osnova SIT              SIT%      SIT
---------------------------------------------------------
    nad     do
---------------------------------------------------------
        126.000        0,10
  126.000   700.000     126 + 0,20 nad  126.000
  700.000  1,400.000    1.274 + 0,30 nad  700.000
 1,400.000  2,100.000    3.374 + 0,45 nad 1,400.000
 2,100.000  2,800.000    6.524 + 0,65 nad 2,100.000
 2,800.000  3,610.000   11.074 + 0,85 nad 2,800.000
 3,610.000         17.959 + 1,00 nad 3,610.000
---------------------------------------------------------
b) prostore za počitek oziroma rekreacijo
------------------------------------------------------------
Osnova SIT
------------------------------------------------------------
    nad      do       SIT%        SIT
------------------------------------------------------------
        126.000       0,20
  126.000   700.000    252 + 0,40 nad    126.000
  700.000  1,400.000   2.548 + 0,60 nad    700.000
 1,400.000  2,100.000   6.748 + 0,80 nad   1,400.000
 2,100.000  2,800.000   12.348 + l,00 nad   2,100.000
 2,800.000  3,610.000   19.348 + 1,25 nad   2,800.000
 3,610.000         29.473 + 1.50 nad   3,610.000
------------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
------------------------------------------------------------
 Osnova SIT             SIT%        SIT
------------------------------------------------------------
     nad     do
------------------------------------------------------------
        126.000        0,15
   126.000  700.000   189 + 0,35 nad      126.000
   700.000 1,400.000  2.198 + 0,55 nad      700.000
  1,400.000 2,100.000  6.048 + 0,75 nad     1,400.000
  2,100.000 2,707.000 11.298 + 1,00 nad     2,100.000
  2,707.000       17.368 + 1,25 nad     2,707.000
------------------------------------------------------------
Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedeni namen, se stopnje davka povečajo za 50%."
8. člen
Prvi odstavek 160. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Davek od premoženja iz 1. in 2. točke 156. člena tega zakona odmerja izpostava, na območju katere je stavba oziroma prostor za počitek oziroma rekreacijo."
9. člen
V 2. točki 161. člena se črta besedilo "gospodarske oziroma poklicne".
4., 5., 8. in 9. točka se črtajo.
Sedanji 6. in 7. točka postaneta 4. in 5. točka.
10. člen
Prvi odstavek 163. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Zavezancu z več kot tremi družinskimi člani, s katerimi je v letu pred letom, za katero se odmerja davek, stalno prebival v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju, se odmerjeni davek zniža za 10% za četrtega in vsakega nadaljnjega družinskega člana."
11. člen
Besedilo 164. člena se spremeni tako, da se glasi: "Davčna obveznost za davek od premoženja po 1. in 2. točki 156. člena tega zakona nastane takrat, ko je sklenjena pogodba o prodaji. Če je zavezanec stavbo oziroma prostor za počitek oziroma rekreacijo pridobil z gradnjo, nastane davčna obveznost z izdajo dovoljenja za uporabo. Če zavezanec prične stavbo ali prostor za počitek oziroma rekreacijo uporabljati pred izdajo dovoljenja, nastane davčna obveznost s pričetkom uporabe teh prostorov.
Nastanek, sprememba ali prenehanje davčne obveznosti se pri odmeri davka upošteva od prvega dne naslednjega meseca po preteku meseca, v katerem je obveznost nastala oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe."
12. člen
Besedilo 165. člena se spremeni tako, da se glasi: "Davek od premoženja po 3. točki 156. člena tega zakona se plačuje v pavšalnem letnem znesku in znaša za plovne objekte dolžine 8 do 9 metrov 2.300 tolarjev, za vsak nadaljnji meter dolžine pa se pavšalni letni znesek davka poveča za 900 tolarjev.
Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti plovnega objekta zniža za 5%.".
13. člen
Besedilo 166. člena se spremeni tako, da se glasi: "Davčna obveznost za davek od premoženja po 3. točki 156. člena tega zakona nastane z dnem vpisa v evidenco o registraciji v Republiki Sloveniji ali v tujini, kadar ima lastnik stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in preneha z dnem izbrisa iz evidence. Če se plovni objekt izbriše iz evidence o registraciji, se odpiše del davka, ki odpade na čas po izbrisu.
Davek odmeri izpostava, na območju katere ima zavezanec stalno prebivališče."
14. člen
V 167. členu se besedilo "občan in tuj državljan" nadomesti z besedama "fizična oseba".
15. člen
V 169. členu se za besedo "vrednosti" črta vejica in besedilo "ki jo določi občinska skupščina" nadomesti z zneskom "3.600 tolarjev".
16. člen
Besedilo 170. člena se spremeni tako, da se glasi: "Stopnja davka na dobitke je 15%."
17. člen
V prvem odstavku 184. člena se besedilo "pristojnem davčnem organu" nadomesti z besedama "pristojni izpostavi".
Za prvim odstavkom se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Zavezanec za davek od premoženja mora vložiti napoved s podatki, potrebnimi za odmero davka, v 15 dneh od dneva nastanka davčne obveznosti pri pristojni izpostavi.
V roku iz prejšnjega odstavka je zavezanec dolžan napovedati tudi vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti."
Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. Sedanji tretji odstavek se črta.
18. člen
V 190. členu se besedi "davčni organ" nadomestita z besedo "izpostava".
19. člen
Za 193. členom se doda nov 193. a člen, ki se glasi: "193. a člen
Zneski iz 150., 159., 165. in 169. člena tega zakona se valorizirajo s koeficientom rasti cen na drobno, ki ga ugotovi Zavod Republike Slovenije za statistiko za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero oziroma v katerem se davek odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. Valorizirane zneske ugotovi Ministrstvo za finance in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S koeficientom iz prejšnjega odstavka se valorizirajo tudi zneski iz 194., 211. in 256. člena tega zakona."
20. člen
V 194. členu se znesek "100 din" nadomesti z zneskom "500 tolarjev".
21. člen
V drugem odstavku 195. člena se besedi "davčni organ" nadomestita z besedo "izpostava".
22. člen
Besedilo 210. člena se spremeni tako, da se glasi: "Izplačevalec dobitka od iger na srečo, ki ne obračuna, ne vplača ali ne vplača pravočasno davka po odbitku, mora plačati poleg davka za zamujeno dobo še obresti po zakonu, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti."
23. člen
V tretjem odstavku 211. člena se znesek "300 din" nadomesti z zneskom "1.500 tolarjev".
24. člen
V drugem odstavku 213. člena se besedilo "pri istem davčnem organu" nadomesti z besedilom "pri isti izpostavi".
25. člen
V tretjem odstavku 218. člena se. besedi "osebni dohodki" nadomestita z besedama "osebni prejemki" v ustreznih sklonih.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Za osebne prejemke po prejšnjem odstavku se štejejo plača, nadomestilo plače in pokojnina."
26. člen
V drugem stavku 219. člena se besedilo "pristojen davčni organ, ki je na prvi stopnji izdal" nadomesti z besedilom "pristojna izpostava, ki je na prvi stopnji izdala".
V tretjem stavku se besedilo "pristojen davčni organ občine" nadomesti z besedama "pristojna izpostava".
27. člen
Besedilo 222. člena se spremeni tako, da se glasi: "Če premične stvari niso na območju izpostave, ki je izdala sklep o prisilni izterjavi, ga ta pošlje pristojni izpostavi, da izvrši rubež s cenitvijo in prodajo."
28. člen
V tretjem odstavku 223. člena se besedilo "davčnega organa tiste občine" nadomesti z besedo "izpostave".
29. člen
V prvem odstavku 224. člena se besedilo "davčnemu organu, ki je uvedel" nadomesti z besedilom "izpostavi, ki je uvedla".
V dragem odstavku se besedilo "davčni organ, ki je izdal" nadomesti z besedilom "izpostava, ki je izdala".
30. člen
V 1. točki 225. člena se besedilo "davčni organ, ki je izdal" nadomesti z besedilom "izpostava, ki je izdala".
31. člen
Besedilo 1., 2., 3., 4. in 6. točke prvega odstavka 227. člena se spremeni tako, da se glasi:
"1. prejemki iz naslova preživnin po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja ter zavarovalne vsote, izplačane na podlagi nezgodnega zavarovanja oseb;
2. varstveni dodatek k pokojnini, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina, odpravnina in oskrbnina po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
3. socialno varstveni prejemki po predpisih o socialnem varstvu;
4. denarna pomoč po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter prejemki iz naslova udeležbe v javnih delih po predpisih o zaposlovanju;
6. prejemki vojaških obveznikov med služenjem vojaškega roka in gojencev ter učencev vojaških šol;".
V 13. točki se besedilo "ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so last občanov" nadomesti z besedilom "ki opravlja dejavnost".
Besedilo 14. točke se spremeni tako, da se glasi: "14. sredstva na žiro računu dolžnika v višini, ki mu omogoča opravljanje dejavnosti za tri mesece."
32. člen
Besedilo 228. člena se spremeni tako, da se glasi: "Na osebne prejemke je s prisilno izterjavo mogoče seči do ene tretjine. Na pokojnino kmetov, na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem zavarovanju je z izvršbo mogoče seči, če ti presegajo znesek denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih o socialnem varstvu."
33. člen
V četrtem odstavku 234. člena se beseda "milice" nadomesti z besedo "policije".
34. člen
V tretjem odstavku 256. člena se znesek "50 dinarjev" nadomesti z zneskom "250 tolarjev", znesek "100 dinarjev" pa z zneskom "500 tolarjev".
V četrtem odstavku se znesek "100 dinarjev" nadomesti z zneskom "500 tolarjev".
35. člen
Drugi odstavek 269. člena se črta.
V tretjem odstavku se za besedilom "način knjiženja in" doda besedilo "rok za sestavo ter".
36. člen
V 274. členu se črta besedilo "oziroma občinskim odlokom", besedilo "pri pristojnem davčnem organu (prvi in tretji odstavek 184. člena)" se nadomesti z besedilom "pristojni izpostavi (prvi, drugi in tretji odstavek 184. člena)".
37. člen
V 220., 221., 229., 231. in 232. členu se besedi "osebni dohodek" nadomestita z besedama "osebni prejemki" v ustreznih sklonih.
V 221., 223., 234., 235,, 236.., 240.., 248. in 256. členu se beseda "izvršitelj" nadomesti z besedo "izterjevalec" v ustreznih sklonih.
V 274.,.276. in 278. členu se beseda "dinarjev" nadomesti z besedo "tolarjev".
38. člen
Določba 19. člena tega zakona se uporablja že pri odmeri davkov za leto 1993.
39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. januarjem 1993, razen določbe novega drugega odstavka 147. člena zakona, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
Št. 435-01/89-1/20-1
Ljubljana, dne 26. januarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost