Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992

Kazalo

86. Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb, stran 194.

AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA
glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb
Ob upoštevanju:
• določb Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije;
• določb Deklaracije o neodvisnosti;
• določbe 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, da vlada Republike Slovenije predloži Skupščini Republike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, na podlagi katerega Skupščina Republike Slovenije sprejema akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb,
Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je Republika Slovenija pravna naslednica naslednjih mednarodnih sporazumov, katerih članica je bila nekdanja SFR Jugoslavija:
 
A. KONVENCIJE UNESCO:
a) Izobraževanje
1. Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju;
Pariz, 15.12,1960;
objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne pogodbe št. 4/64;
2. Regionalna konvencija o priznavanju visokošolskega študija, diplom in stopenj v Latinski Ameriki in na Karibskih otokih;
Mexico, 19. 7. 1974;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 1/81;
3. Mednarodna konvencija o priznavanju visokošolskega študija, diplom in stopenj v arabskih in evropskih mediteranskih državah;
Nica, 17. 12. 1976;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 10/77;
4. Konvencija o priznavanju visokošolskega študija in diplom v državah, ki pripadajo evropski regiji;
Pariz, 21. 12. 1979;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 1/81;
b) Prirodoslovne vede
5. Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic;
Ramsar (Iran), 2. 2. 1971;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/77;
Ob deponiranju notifikacije o nasledstvu daje Republika Slovenija naslednjo izjavo: "V skladu z 2. členom te konvencije Republika Slovenija vključuje v seznam močvirij, ki so mednarodnega pomena, Sečoveljske soline."
c) Kultura
6. Sporazum o olajševanju mednarodnega kroženja vizualnih in avdio gradiv s področja izobraževanja, znanosti in kulture (Bejrutski sporazum);
Lake Success, New York, 15. 7. 1949 (sprejela ga je skupščina UNESCO-a na svojem 5. zasedanju v Bejrutu 11. 12. 1948);
Ratificiran 30. 6. 1950; besedilo sporazuma se objavi v Uradnem listu RS, št. 54/92 (Mednarodne pogodbe, št. 15/92);
7. Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženih spopadov (Haaška konvencija);
Haag, 14. 5. 1954;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 4/56;
8. Protokol k Haaški konvenciji;
Haag, 14. 5. 1954;
objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 4/56;
9. Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih;
Pariz, 14. 11. 1970;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 50/73;
10. Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine;
Pariz, 23. 11. 1972;
objavljena v Uradnem listu SFRJ št. 56/74;
Skupščina Republike Slovenije daje naslednjo izjavo: "V seznam svetovne naravne in kulturne dediščine so vpisane Škocjanske jame, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije. V skladu z 11. členom 3. točko izjavljamo, da se strinjamo, da so Škocjanske jame še naprej na tem seznamu.
Glede na določilo 16. člena 1. točke se Republika Slovenija zavezuje, da bo redno vsaki dve leti poravnala predvidene obveznosti plačevanja prispevkov Skladu za varstvo svetovne kulturne in naravne dediščine."
11. Svetovna (univerzalna) konvencija o avtorski pravici, podpisana v Ženevi 6. 9. 1952 in spremenjena v Parizu 24. 7. 1971 z deklaracijo, ki se nanaša na XVII. člen in Resolucijo, ki se nanaša na XI. člen;
Pariz, 24. 7. 1971;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 4/66 in 54/73;
12. Dodatni protokol 1 k svetovni (univerzalni) konvenciji o avtorski pravici, spremenjeni v Parizu dne 24. 7. 1971, ki se nanaša na varstvo oseb brez državljanstva in beguncev;
Pariz, 24. 7. 1971;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 54/73;
13. Dodatni protokol 2 k svetovni (univerzalni) konvenciji o avtorski pravici, spremenjeni v Parizu dne 24. 7. 1971, ki se nanaša na uporabo konvencije za določena dela mednarodnih organizacij;
Pariz, 24. 7. 1971;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 54/73;
d) Komunikacije
14. Konvencija o razdelitvi signalov za prenos programa po satelitu (Bruseljska konvencija);
Bruselj, 21. 5. 1974;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 13/77;
 
B. VEČSTRANSKE MEDNARODNE POGODBE O ZRAČNEM PROMETU:
1. Sporazum o tranzitu v mednarodnem zračnem prometu;
Chicago, 7. 12. 1944;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/77;
2. Konvencija o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih storjenih na letalih;
Tokio, 14. 9. 1963;
objavljena v Uradnem listu SFRJ št. 47/70;
3. Mednarodni sporazum o postopku za določanje tarif v rednem zračnem prometu znotraj Evrope;
Pariz, 16. 6. 1987;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/89;
4. Dopolnilni protokol številka 1 in 2 ter Montrealski protokol številka 4 o spremembi Konvencije za izenačitev nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz podpisane v Varšavi 12. oktobra 1929;
Montreal, 25. 9. 1975;
objavljeni v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 1/78;
5. Konvencija, s katero se dopolnjuje Varšavska konvencija o izenačenju nekaterih pravil v mednarodnem zračnem prevozu, ki ga opravlja nekdo, ki ni pogodbeni prevoznik;
Guadalajara, 18. 9. 1961;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/78;
 
C. KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA:
1. Konvencija št. 2 o nezaposlenosti; Washington, 28. 11. 1919;
Službene novine Kraljevine SHS, št. 95 – XXII z dne 30. 4. 1927;
2. Konvencija št. 3 o zaposlovanju žena pred in po porodu;
Washington, 29. 11. 1919;
Službene novine Kraljevine SHS, št. 95 – XXI z dne 30. 4. 1927;
3. Konvencija št. 8 o nadomestilu za brezposelnost v primeru izgube službe zaradi brodoloma;
Ženeva, 9. 7. 1920;
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 44 – XVI z dne 25. 2. 1930;
4. Konvencija št. 9 o namestitvi mornarjev;
Ženeva, 10. 7. 1920;
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 44 – XVI z dne 25. 2. 1930;
5. Konvencija št. 11 o pravicah združevanja poljedelskih delavcev;
Ženeva, 12. 11. 1921;
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 44 – XVI z dne 25. 2. 1930;
6. Konvencija št. 12 o preprečevanju nesreč pri delu v poljedelstvu;
Ženeva, 12. 11. 1921;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/58;
7. Konvencija št. 13 o uporabi belila v barvanju;
Ženeva, 19. 11. 1921;
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 44 – XVI z dne 25. 2. 1930;
8. Konvencija št. 14 o tedenskem odmoru v industrijskih podjetjih;
Ženeva, 1921;
Službene novine Kraljevine SHS, št. 95 – XXII, z dne 30. 4. 1927;
9. Konvencija št. 16 o zdravniških pregledih otrok in mladine zaposlene na ladjah;
Ženeva, 11. 11. 1921;
Službene novine Kraljevine SHS, št. 95 – XXII z dne 30. 4. 1927;
10. Konvencija št. 17 o preprečevanju nesreč pri delu;
Ženeva, 10. 6. 1925;
Službene novine Kraljevine SHS, št. 95 – XXII z dne 30. 4. 1927;
11. Konvencija št. 18 o preprečevanju profesionalnih bolezni;
Ženeva, 10. 6. 1925;
Službene novine Kraljevine SHS, št. 95 – XXII z dne 30. 4. 1927;
12. Konvencija št. 19 o enakem postopanju do tujih in domačih delavcev pri obveščanju o delovnih nesrečah;
Ženeva, 5. 6. 1925;
Službene novine Kraljevine SHS, št. 95 – XXII z dne 30. 4. 1927;
13. Konvencija št. 22 o mornarjih;
Ženeva, 24. 6. 1926;
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 44 – XVI z dne 25. 2. 1930;
14. Konvencija št. 23 o repatriaciji mornarjev;
Ženeva, 23. 6. 1926;
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 44 – XVI z dne 25. 2. 1930;
15. Konvencija št. 24 o zavarovanju za primer bolezni industrijskih in trgovskih delavcev;
Ženeva, 16. 7. 1926;
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 44 – XVI z dne 25. 2. 1930;
16. Konvencija št. 25 o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih delavcev;
Ženeva, 25. 5. 1927;
Službeni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 12/52;
17. Konvencija št. 27 o označitvi teže na ladijskih pošiljkah;
Ženeva, 21. 6. 1929;
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 58 – XVII z dne 14. 3. 1933;
18. Konvencija št. 29 o prisilnem ali obveznem delu;
Ženeva, 28. 6. 1930;
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 297 – CXI z dne 22. 12. 1932;
19. Konvencija št. 32 o zaščiti v primeru nesreč pri delu zaposlenih na ladjah, posebno pri otovarjanju in iztovarjanju ladij;
Ženeva, 12. 4. 1932;
objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 35/75;
20. Konvencija št. 45 o zaposlovanju žensk pri podzemeljskih delih v rudnikih vseh kategorij;
Ženeva, 21. 6. 1935;
Službeni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 12/52;
21. Konvencija št. 48 o ureditvi varovanja pravic iz invalidskega starostnega in družinskega zavarovanja;
Ženeva, 22. 6. 1935;
objavljena v Uradnem listu DFJ – Mednarodne pogodbe št. 92/45;
22. Konvencija št. 53 o minimalni strokovni usposobljenosti poveljnikov in oficirjev trgovske mornarice;
Ženeva, 25. 10. 1936;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/61;
23. Konvencija št. 56 o zdravstvenem zavarovanju pomorščakov;
Ženeva, 24. 10. 1936;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 12/58;
24. Konvencija št. 69 o diplomi in strokovni usposobljenosti ladijskih kuharjev;
Seattle, 27. 5. 1946;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/61;
25. Konvencija št. 73 o zdravstvenih pregledih mornarjev, sklenjena na XXVIII zasedanju splošne konference mednarodne organizacije dela;
Seattle, 29. 6. 1946;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/67;
26. Konvencija št. 74 o kvalifikacijskih sposobnostih mornarjev;
Seattle, 29. 6. 1946;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/62;
27. Konvencija št. 80 o delni reviziji konvencije sprejete s strani splošne konference MOD na njenem 28. zasedanju;
podpisana, 9. 11. 1946;
Službeni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 12/52;
28. Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini;
Ženeva, 11. 7. 1947;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 5/56;
29. Konvencija št. 87 o sindikalni svobodi in zaščiti sindikalnih pravic;
San Francisco, 9. 7. 1948;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 8/58;
30. Konvencija št. 88 o službi za posredovanje dela;
San Francisco, 9. 7. 1948;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/58;
31. Konvencija št. 89 o nočnem delu žensk v industriji;
Ženeva, 9. 7. 1948;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 12/56;
32. Konvencija št. 90 o nočnem delu otrok v industriji;
San Francisco, 10. 7. 1948;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 6/57;
33. Konvencija št. 91 o plačanem dopustu pomorščakov (Podpisana leta 1946, delna revizija 1949 na XXXII zasedanju Splošne konference Mednarodne organizacije dela)j
Ženeva, 18. 5. 1949;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/67;
34. Konvencija št. 92 o nastanitvi posadke na ladji;
Ženeva, 18. 5. 1949;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/67;
35. Konvencija št. 97 o delavcih migrantih;
Ženeva, 1. 7. 1949;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 5/68;
36. Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja;
Ženeva, 1. 7. 1949;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 11/58;
37. Konvencija št. 100 o enakem nagrajevanju žensk in moških za enako delo;
Ženeva, 29. 6. 1951;
Službeni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 12/52;
38. Konvencija št. 102 o minimalnih normah osebne varnosti;
Ženeva, 28. 6. 1952;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 1/55;
39. Konvencija št. 103 o varstvu materinstva (revidirana 1962);
Ženeva, 28. 6. 1952;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/55;
40. Konvencija št. 106 o tedenskem počitku v trgovini in uradih;
Ženeva, 26. 5. 1956;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 12/58;
41. Konvencija št. 109 o plačah, delovnem času in številčnem stanju posadke na ladjah;
Ženeva, 14. 3. 1958;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 10/65;
42. Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih;
Ženeva, 4. 6. 1958;
objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 3/65;
43. Konvencija št. 113 o zdravniškem pregledu ribičev;
Ženeva, 18. 5. 1959;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/61;
44. Konvencija št. 114 o pogodbi o zaposlitvi ribičev;
Ženeva, 19. 5. 1959;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 2/62;
45. Konvencija št. 116 o delni reviziji konvencij;
Ženeva, 26. 6. 1961;
objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 96/65;
46. Konvencija št. 119 o zavarovanju strojev;
Ženeva, 25. 6. 1963;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 54/70;
47. Konvencija št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni;
Ženeva, 8. 7. 1964;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 27/70;
48. Konvencija št. 122 o politiki zaposlovanja;
Ženeva, 13. 7. 1964;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 34/71;
49. Konvencija št. 126 o prostorih za posadko na ribiških ladjah;
Ženeva, 1. 6. 1966;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 43/74;
50. Konvencija št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu;
Ženeva, 25. 6. 1969;
objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 22/75;
51. Konvencija št. 131 o minimalnih osebnih dohodkih s posebnim ozirom na države v razvoju;
Ženeva, 22. 5. 1970;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 14/82;
52. Konvencija št. 132 o plačanem letnem dopustu;
Ženeva, 3. 6. 1970;
objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 52/73;
53. Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju;
Ženeva, 23. 5. 1971;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 14/82;
54. Konvencija št. 136 o varstvu pred zastrupitvami z bencolom;
Ženeva, 23. 6. 1971;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 16/76;
55. Konvencija št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja;
Ženeva, 26. 5. 1973;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 14/82;
56. Konvencija št. 139 o preprečevanju in kontroli profesionalnih rizikov, ki jih povzročajo kancerogene substance in agensi;
Ženeva, 25. 6. 1974;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/77;
57. Konvencija št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje;
Ženeva, 24. 5. 1975;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 14/82;
58. Konvencija št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človekovih sposobnosti;
Ženeva, 23. 5. 1975;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 14/82;
59. Konvencija št. 143 o migracijah v pogojih zlorabljanja ter o podpiranju enakih možnosti in tretiranja za delavce migrante;
Ženeva, 25. 6. 1975;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 12/80;
60. Konvencija št. 148 o varstvu delavcev pred profesionalnimi boleznimi zaradi onesnaževanja zraka in vibracij v delovnem okolju;
Ženeva, 20. 5. 1977;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 14/82;
61. Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju;
Ženeva, 22. 5. 1981;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/87;
62. Konvencija št. 156 o enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem enakem obravnavanju;
Ženeva, 23. 5. 1981;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/87;
63. Konvencija št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca;
Ženeva, 23. 5. 1983;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 4/84;
64. Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
Ženeva, 20. 5. 1983;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/87;
65. Konvencija št. 161 o službah medicine dela;
Ženeva, 27. 5. 1985;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 14/89;
 
D. KONVENCIJE MEDNARODNE POMORSKE ORGANIZACIJE:
1. Mednarodna konvencija za preprečevanje onesnaženja morja z nafto;
podpisana v Londonu, 12. 5. 1954;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 60/73;
2. Konvencije o olajšanju mednarodnega pomorskega prometa;
Podpisana v Londonu, 9. 4. 1965;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 8/66 in 49/75;
3. Mednarodna konvencija o tovornih črtah;
podpisana v Londonu 5. 4. 1966;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 1/78;
4. Mednarodna konvencija o izmeritvi ladij;
podpisana v Londonu 23. 6. 1969;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 10/72;
5. Mednarodna konvencija o intervenciji na odprtem morju v primeru nesreče, ki jo povzroči ali utegne povzročiti onesnaženje z olji;
podpisana v Bruslju 29. 11. 1969;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 2/77;
5a. Protokol o intervenciji v primeru onesnaženja s snovmi, ki niso olja;
podpisan v Londonu 2. 11. 1973;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 12/81;
6. Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, ki se povzroči z onesnaževanjem z olji;
podpisana v Bruslju 29. 11. 1969;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/77;
7. Mednarodna konvencija o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode nastale zaradi onesnaževanja z olji;
podpisana v Bruslju 18. 12. 1971;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/77;
8. Konvencija o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju;
podpisana v Londonu 20. 10. 1972;
objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 60/75;
9. Mednarodna konvencija o varnosti kontejnerjev (CSC 1972);
podpisana v Ženevi 2. 12. 1972;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/87;
10. Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju;
podpisana v Londonu 1. 11. 1974;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 2/81;
10a. Protokol k mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju;
podpisan v Londonu 17. 2. 1978, odprt za podpis od 1. 6. 1978;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 2/81;
11. Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaženja morja z ladij;
podpisana v Londonu, 2. 11. 1973;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 2/85;
11a. Protokol k mednarodni konvenciji iz leta 1973 o preprečevanju onesnaženja, ki ga povzročajo ladje;
podpisan v Londonu 17. 2. 1978;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 2/85;
12. Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanja spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov;
podpisana v Londonu 7. 7. 1978;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/84;
 
E. CARINSKE KONVENCIJE IN PRIPOROČILA:
1. Konvencija o carinski vrednosti blaga;
Bruselj, 15. 12. 1950;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 1/63;
2. Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje o vzorcih neznatne vrednosti;
Bruselj, 7. 11. 1952;
objavljeno v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 6/63;
3. Mednarodna konvencija o olajšanju uvoza vzorcev in reklamnega materiala;
Ženeva, 7. 11. 1952;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/56;
4. Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje o tretmanu napak, napravljenih bona fide v carinski deklaraciji o vrednosti blaga;
Bruselj, 17. 6. 1955;
objavljeno v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 12/67;
5. Carinska konvencija o začasnem uvozu komercialnih cestnih vozil;
Ženeva, 18. 5. 1956;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 3/62;
6. Carinska konvencija o kontejnerjih;
Ženeva, 18. 5. 1956;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 1/61;
7. Carinska konvencija o začasnem uvozu izletniških plovil in letal za zasebno uporabo;
Ženeva, 18. 5. 1956;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/60;
8. Evropska konvencija o carinskem postopku s paletami, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu;
Ženeva, 9. 12. 1960;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 13/64;
9. Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje o prodajalnah blaga (Tax free shops);
Bruselj, 16. 6. 1960;
objavljeno v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 13/63;
10. Carinska konvencija o začasnem uvozu embalaže;
Bruselj, 6. 10. 1960;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 10/62;
11. Carinska konvencija o ATA karnetih za začasen uvoz blaga;
Bruselj, 16. 12. 1961;
objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe št. 13/63;
12. Carinska konvencija o začasnem uvozu strokovne opreme;
Bruselj, 8. 6. 1961;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 2/64;
13. Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje v zvezi s carinskim tretmajem registrirane prtljage, ki se prevaža po železnici;
Bruselj, 5. 6. 1962;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 4/64;
14. Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje o olajšanju začasnega izvoza blaga, ki se pošilja zaradi predelave, dodelave ali popravila;
Bruselj, 3. 12. 1963;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 12/67;
15. Carinska konvencija o materialu za razvedrilo pomorščakov;
Bruselj, 1. 12. 1964;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 8/66;
16. Carinska konvencija o olajšavah pri uvozu blaga za razstave ali uporabo na razstavah, sejmih, kongresih in podobnih prireditvah;
Bruselj, 8. 6. 1961;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/65;
17. Mednarodna konvencija o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov;
Kioto, 18. 5. 1973;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 10/84;
18. Mednarodna konvencija o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga;
Bruselj, 14. 5. 1983;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 6/87;
 
F. NEKATERE DRUGE MEDNARODNE VEČSTRANSKE POGODBE:
1. Pariška konvencija o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino;
Pariz, 27. september 1956;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 9/67;
2. Konvencija o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih;
Dunaj, 8. september 1976;
objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 8/91;
3. Mednarodni sanitarni pravilnik;
sprejet na IV skupščini Svetovne zdravstvene organizacije in spremenjen leta 1955, 1956, 1960, 1963, 1965 in 1969;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 17/70;
4. Sporazum o prevzemu enotnih pogojev za homologijo in vzajemno priznavanje homologije opreme in delov motornih vozil z dopolnili štev. 1-11, 13-20, 22-25, 28, 30, 35, 37-41, 43, 47-51, 53-58-63, 69, 70 in 78;
Ženeva, 20. 3. 1958;
objavljeni v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 5/62, 2/69, 16/72, 47/74, 14/75, 57/75, 46/83, 1/84, 48/84, 4/85, 11/85, 54/85, 68/85, 60/86, 67/86, 73/87, 85/87, 18/88, 17/89, 63/89, 24/90, 70/90;
5. Sporazum o mornarjih beguncih;
Haag, 23. 11. 1957;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 4/64;
6. Protokol, ki se nanaša na mornarje begunce;
Haag 12. 6. 1973;
objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe št. 7/77.
 
Republika Slovenija sprejema mednarodne pogodbe, navedene v tem aktu, brez pridržkov.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/92-17/1
Ljubljana, dne 21. oktobra 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost