Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992

Kazalo

73. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike, stran 173.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1 /91-I) Vlada Republike Slovenije izdaja
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike
1. člen
Ratificira se sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike, sklenjen z izmenjavo pisem z dne 10. in 11. avgusta 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
 
August 10, 1992
Dear Mr. President:
Over the past several month, including in meetings between our officials in April, our governments have carried on an extensive and constructive dialogue concerning issues critical to the interests of both the United States and Slovenia, as well as the entire world.
We have welcomed your government's commitments in the following areas: (1) the readiness of Slovenia to adhere to CSCE principles and to implement the commitments undertaken by all CSCE signatories, including the Vienna Document 1992; (II) the commitment of Slovenia to respect the independence, territorial integrity, and borders of other former SFRY republics, (III) the readiness of Slovenia to implement the commitments it has made to the EC Conference Arbitration Commission, and to continue negotiations toward agreement on issues of State succession at the EC Conference; (IV) the readiness of Slovenia to fulfill the treaty and other obligations of the former SFRY, including the assumption of appropriate responsibility for the former SFRY's international financial obligations, including its foreign debt; (V) the commitment of Slovenia to implement responsible security policies, including (A) adhering to the Non-Proliferation Treaty as a non-nuclear state and agreeing to full-scope IAEA safeguards, (B) adherence to other international agreements relating to weapons of mass destruction, including the Biological Weapons Convention, (C) putting into place stringent export controls to prevent proliferation of weapons of mass destruction and other destabilizing military technologies, and (D) addressing Slovenia's legitimate defense needs in a responsible manner consistent with the trend in Europe toward smaller and more defensive forces, and with the need to avoid diverting resources from economic recovery; and (VI) the commitment of Slovenia to the establishment of a free market economy and to cooperative trade and economic relations with other successor states to the former SFRY.
We have also taken careful note of the commitments you have made in the contaxt of your dialogue with the European Community and the EC Conference Arbitration Commission, with regard to the democratic values and specific obligations embodied in all CSCE agreements, including the Helsinki Final Act and the Charter of Paris, and with regard to an eventual political settlement of the Yugoslav crisis at the CSCE-mandated EC peace conference. We have also welcomed your determination to move toward the creation of a market economy in Slovenia.
On the basis of these commitments, I am pleased to propose that our two countries conduct full diplomatic relations with permanent missions. It is my intention to name an Ambassador to Slovenia in the near future and I invite you- to indicate your plans with respect to an ambassador in the United States. I look forward to your response agreeing to these arrangements and to the continued development of cordial and productive relations between Slovenia and the United States of America.
Sincerely George Bush, (s)
His Excellency
President Kučan
 
Ljubljana, August 11, 1992
Dear Mr. President,
I appreciate your letter of August 10, 1992. I welcome your proposal to establish the diplomatic relations between the Republic of Slovenia and the United States of America as well as open the respective diplomatic missions.
I share your belief that the establishment of diplomatic relations will contribute to the enhancement of the relations between the Republic of Slovenia and the United States of America and give a new meaning to the dialogue that we have so fruitfully developed. This will no doubt be to the benefit of the peoples of the Republic of Slovenia and the United States of America.
I am glad to be able to inform you that it is our intention to appoint an Ambassador of the Republic of Slovenia in Washington, DC shortly.
Sincerely
Milan Kučan, (s)
 
The President
of the United States of America
10. avgust 1992
Spoštovani g. predsednik
V preteklih nekaj mesecih, vključno s srečanji naših predstavnikov v aprilu, sta naši vladi vodili obširen in konstruktiven dialog v zvezi z vprašanji, odločilnimi za interese tako Združenih držav kot tudi Slovenije ter vsega sveta.
Pozdravili smo prizadevanja vaše vlade na sledečih področjih: (I) pripravljenost Slovenije, da spoštuje načete KVSE in da izpolnjuje obveze, ki so jih sprejele vse podpisnice KVSE, vključno z drunajskim dokumentom iz leta 1992; (II) obvezo Slovenije, da spoštuje neodvisnost, ozemeljsko celovitost in meje drugih republik nekdanje SFRJ; (III) pripravljenost Slovenije, da izpolnjuje obveze, ki jih je prevzela napram Arbitražni komisiji Konference Evropske skupnosti in da nadaljuje s pogajanji, ki vodijo k sporazumu o vprašanjih nasledstva države na Konferenci Evropske skupnosti; (IV) pripravljenost Slovenije, da izpolnjuje pogodbene in druge obveznosti nekdanje SFRJ, vključno s prevzemom ustreznega dela odgovornosti za mednarodne finančne obveznosti nekdanje Jugoslavije, ter njenega zunanjega dolga; (V) obvezo Slovenije, da uresničuje odgovorno varnostno politiko, vključno (A) pristop k Pogodbi o neširjenju atomskega orožja kot nejedrska država in strinjanje s celotnim obsegom varnostnih ukrepov Mednarodne agencije za jedrsko energijo, (B) pristop k drugim mednarodnim sporazumom, ki zadevajo orožje za množično uničevanje, vključno s Konvencijo o biološkem orožju, (C) uvedbo stroge izvozne kontrole za preprečitev širjenja orožja za množično uničevanje in drugih vojaških tehnologij, ki rušijo stabilnost, (D) usmerjanje slovenskih zakonitih potreb po obrambi na odgovoren način, ki je v skladu s tendenco Evrope k manjšim in bolj obrambnim silam ter s potrebo, da se izogne porabi sredstev namenjenih gospodarskemu oživljanju; (VI) obvezo Slovenije, da vzpostavi svobodno tržno gospodarstvo ter trgovinske in gospodarske odnose z drugimi državami naslednicami nekdanje SFRJ.
Pazljivo smo tudi sprejeli na znanje obveze, ki ste jih sprejeli v okviru vašega dialoga z Evropsko skupnostjo in Arbitražno komisijo Konference Evropske skupnosti glede demokratičnih vrednot in posebnih obveznosti, ki so del vseh sporazumov KVSE, vključno s Helsinško zaključno listino in Pariško listino in glede eventualne politične rešitve jugoslovanske krize na Mirovni konferenci Evropske Skupnosti pod mandatom KVSE. Pozdravili smo tudi vašo odločitev za uvajanje tržnega gospodarstva v Sloveniji.
Na osnovi teh obvez z veseljem predlagam, da naši dve državi vodita popolne" diplomatske odnose s stalnimi predstavništvi. V bližnji prihodnosti nameravam imenovati veleposlanika v Sloveniji in vas vabim, da izrazite vaše načrte v zvezi z imenovanjem vašega veleposlanika v Združenih državah. Z veseljem pričakujem vaš odgovor, s katerim boste sprejeli te načrte, in nadaljnji razvoj prisrčnih in plodnih odnosov med Slovenijo in Združenimi državami Amerike.
S spoštovanjem, George Bush l. r.
 
Njegovi Ekselenci
Predsedniku Kučanu
 
Ljubljana, 11. avgusta 1992
Spoštovani g. predsednik,
Zahvaljujem se vam za vaše pismo z dne 10. avgusta 1992. Pozdravljam vaš predlog za vzpostavitev diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike, kakor tudi za odprtje ustreznih diplomatskih predstavništev.
Strinjam se z vašim mnenjem, da bo vzpostavitev diplomatskih odnosov pripomogla k pospeševanju odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike in dala nov pomen dialogu, ki smo ga tako uspešno razvijali. To bo brez dvoma v korist narodov Slovenije in Združenih držav Amerike.
Z veseljem vas obveščam, da nameravamo v kratkem imenovali Ambasadorja Republike Slovenije v Washingtonu, D. C.
S spoštovanjem Milan Kučan l. r.
 
Predsedniku
Združenih držav Amerike
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/90-9/7-8
Ljubljana, dne 1. oktobra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina