Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1992 z dne 3. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1992 z dne 3. 10. 1992

Kazalo

70. Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah, stran 166.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah
1. člen
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah, podpisan v Ljubljani dne 20. julija 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta se v želji, da bi za svoje državljane zagotovili uporabo predpisov o izplačevanju vojaških pokojnin, ki veljajo v obeh državah podpisnicah, dogovorili, da skleneta naslednji
SPORAZUM
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah
1. člen
(1) v tem sporazumu pomenijo izrazi:
1. »Slovenija«
Republiko Slovenijo
»Hrvaška«
Republiko Hrvaško
2. »Državljan«
za Slovenijo
slovenski državljan
za Hrvaško
hrvaški državljan
3. »Pravni predpisi«
zakoni, odloki in drugi predpisi, ki se nanašajo na izplačevanje vojaških pokojnin, in so navedeni v prvem odstavku 2. člena,
4. »Pristojni organ«
za Slovenijo
Ministrstvo za delo in Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo
za Hrvaško
Ministrstvo za delo, socialno varstvo in družino ter Ministrstvo za zdravstvo,
5. »Nosilec«
zavod ali organizacija, ki izvaja pravne predpise, navedene v prvem odstavku 2. člena,
6. »Družinski član«
družinski član po pravnih predpisih tiste države podpisnice, v kateri ima sedež nosilec, v čigar breme se izplačujejo dajatve,
7. »Denarne dajatve«
pokojnina, denarno nadomestilo, dodatki in povečanja,
8. »Otroški dodatek«
za Slovenijo
otroški dodatek
za Hrvaško
otroški dodatek:
(2) Drugi izrazi iz tega sporazuma imajo pomen, kot jim ga določajo pravni predpisi, ki veljajo za to področje.
2. člen
(1) Ta sporazum se nanaša:
1. na slovenske pravne predpise:
a) o izplačevanju vojaških pokojnin po pravnih predpisih nekdanje SFRJ.
b) o zdravstvenem zavarovanju (vojaških upokojencev),
c) o otroškem dodatku za otroke vojaških upokojencev:
2. na hrvaške pravne predpise:
a) o prevzemu bivših zveznih zakonov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v republiško zakonodajo,
b) o zdravstvenem zavarovanju (vojaških upokojencev),
c) o otroških dodatkih za otroke vojaških upokojencev:
(2) Če v tretjem in četrtem odstavku ni določeno drugače, se ta sporazum nanaša tudi na vse pravne predpise, ki združujejo, spreminjajo ali dopolnjujejo pravne predpise, navedene v prejšnjem odstavku.
(3) Ta sporazum se ne nanaša na pravne predpise o novem sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev, ki bi bil vzpostavljen v državah-podpisnicah.
(4) Pravni predpisi, ki izhajajo iz meddržavnih pogodb s tretjimi državami ali se uporabljajo pri njihovem izvajanju, se ne upoštevajo v odnosih med obema državama podpisnicama glede tega sporazuma.
(5) Določbe tega sporazuma se uporabljajo tudi v primeru pristopa države-podpisnice k nekemu meddržavnemu sporazumu o izplačevanju vojaških pokojnin, če je to ugodneje za osebo, na katero se sporazum nanaša.
3. člen
Ta sporazum velja, kolikor ni drugače določeno, za državljane držav podpisnic, kot tudi za njihove družinske člane in druge osebe, ki uživajo pravice na podlagi zavarovanja le-teh državljanov.
4. člen
Pri uporabi pravnih predpisov ene države podpisnice iz 2. člena, po katerih je pogoj za pridobitev dajatev državljanstvo te države in stalno prebivališče v njej oziroma stalno prebivališče, so državljani druge države podpisnice, ki v prvi državi podpisnici stalno prebivajo, izenačeni z državljani prve države-podpisnice.
5. člen
(1) Vojaške pokojnine in druge dajatve, uveljavljene po predpisih iz 2. člena ne smejo biti zmanjšane, spremenjene, zamrznjene, odvzete ali zavržene zato, ker je uživalec kasneje pridobil stalno prebivališče na območju druge države-podpisnice.
(2) Če po predpisih ene države podpisnice obstoj nekih okoliščin oziroma opravljanje neke dejavnosti ali neko obvezno zavarovanje, vpliva na izplačevanje dajatev iz prejšnjega odstavka, imajo odgovarjajoče okoliščine, dejavnosti ali obvezno zavarovanje iste posledice v drugi državi-podpisnici.
6. člen
V primeru smrti uživalca vojaške pokojnine, uveljavljene na podlagi pravnih predpisov iz 2. člena, lahko njegovi družinski člani pridobijo pravico do družinske pokojnine pod pogojem, da stalno prebivajo na področju držav-podpisnic, ne glede na to, ali so državljani ene od obeh držav-podpisnic.
7. člen
(1) Uživalec vojaške pokojnine je zdravstveno zavarovan po predpisih države podpisnice, ki izplačuje vojaško pokojnino.
(2) V času začasnega bivanja v drugi državi podpisnici ima uživalec vojaške pokojnine pravico do nujne zdravstvene pomoči po predpisih o zdravstvenem zavarovanju te države. Pravice se uveljavljajo v breme pristojnega nosilca zavarovanja države-podpisnice, v kateri uživalec prejema vojaško pokojnino.
8. člen
Oseba, ki prejema vojaško pokojnino po pravnih predpisih ene države podpisnice, ima pravico do otroškega dodatka po predpisih te države podpisnice tudi za otroke, ki začasno ali trajno prebivajo v drugi državi podpisnici.
9. člen
Če so po pravnih predpisih obeh držav podpisnic, z upoštevanjem tega sporazuma, izpolnjeni pogoji za priznanje otroškega dodatka za nekega otroka v obeh državah-podpisnicah, se otroški dodatek za tega otroka prizna izključno po pravnih predpisih tiste države podpisnice, v kateri ima otrok stalno prebivališče.
10. člen
(1) Organi za zvezo iz 11. člena se dogovorijo o načinu izvedbe tega sporazuma.
(2) Pristojni organi obeh držav podpisnic se bodo medsebojno obveščali:
a) o vseh ukrepih, sprejetih za izvedbo tega sporazuma
in
b) o vseh spremembah njihovih pravnih predpisov v zvezi z uporabo tega sporazuma.
(3) Pri uporabi tega sporazuma si organi in nosilci držav-podpisnic medsebojno pomagajo in ravnajo tako kot da gre za uporabo njihovih lastnih predpisov. Ta uradna pomoč je brezplačna.
(4) Nosilci in organi obeh držav podpisnic lahko zaradi uporabe tega sporazuma medsebojno sodelujejo. Sodelujejo lahko tudi z osebami, udeleženci v postopku ali z njihovimi pooblaščenci.
(5) Nosilci in organi ene države podpisnice ne smejo zavrniti zahtevkov in drugih vlog samo zaradi tega, ker so napisani v uradnem jeziku druge države-podpisnice.
(6) Za sodno pravno pomoč se uporabljajo določbe, ki se uporabljajo za pravno pomoč v civilno-pravnih zadevah.
11. člen
Za lažje izvajanje tega sporazuma in zlasti za vzpostavljanje enostavne in hitre zveze med nosilci, se kot organi za zvezo določijo:
Za Slovenijo:
– za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
za zdravstveno zavarovanje: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
– za otroški dodatek: Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo
Za Hrvaško:
– za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in otroški dodatek: Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
– za zdravstveno zavarovanje: Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
12. člen
(1) Vsaka oprostitev ali znižanje davkov po pravnih predpisih ene države podpisnice, kolekov, sodnih ali vpisnih taks za spise ali listine, ki se predložijo pri uporabi teh pravnih predpisov, se prenese na ustrezne spise in listine, ki se predložijo pri uporabi tega sporazuma ali pravnih predpisov druge države podpisnice.
(2) Overovitev listin, dokumentov in podpisov vseh vrst, ki se predložijo pri uporabi tega sporazuma, ni potrebna.
13. člen
(1) Zahteve, izjave ali pravna sredstva, ki se pri uporabi tega sporazuma ali pravnih predpisov ene države podpisnice vložijo pri organu, nosilcu ali drugi pristojni ustanovi ene države podpisnice, se obravnavajo kot zahtevki, izjave ali pravna sredstva, vložena pri organu, nosilcu ali drugi pristojni ustanovi druge države podpisnice.
(2) Zahtevki, izjave ali pravna sredstva, ki morajo biti pri uporabi pravnih predpisov ene države podpisnice v določenem roku vložena pri organu, nosilcu ali drugi pristojni ustanovi te države podpisnice, lahko prosilec v enakem roku vloži pri ustreznem organu druge države podpisnice.
(3) V primeru iz prejšnjih odstavkov organ, pri katerem so bile te prošnje, pravna sredstva ali izjave vložene, le-te nemudoma dostavi ustreznemu pristojnemu organu v drugi državi podpisnici.
14. člen
(1) Organi, ki so po tem sporazumu pristojni za izplačevanje dajatev, morajo ta izplačila izvrševati z oprostilnim učinkom v valuti, ki je za njihovo državo merodajna.
(2) Izplačila, ki so predvidena v tem sporazumu, morajo biti izvršena v valuti države podpisnice, v kateri ima sedež nosilec, ki je odobril dajatev ali opravil storitev.
(3) Nakazila na podlagi tega sporazuma se izvajajo v skladu z dogovori, ki veljajo na tem področju v obeh državah podpisnicah v času nakazila.
15. člen
(1) Izvršljivi sklepi sodišč, izvršljive odločbe in zahtevki za vračilo neupravičeno prejetih denarnih dajatev se priznajo v drugi državi podpisnici.
(2) Priznavanje se sme odbiti le, če je v nasprotju z javnim redom tiste države podpisnice, v kateri bi sklep ali listina morala biti priznana.
(3) Priznani izvršljivi sklepi in listine iz 1. odstavka se izvršijo v drugi državi podpisnici. Postopek izvršbe se ravna po pravnih predpisih, ki v državi podpisnici, na katerem območju bo postopek izvršen, veljajo glede izvršbe ustreznih sklepov in listin, izdanih na območju te države podpisnice. Na izvodu sklepa ali listine mora biti potrdilo njene izvršljivosti (klavzula o izvršljivosti).
16. člen
Če je nosilec iz ene države podpisnice neutemeljeno izplačeval akontacijo dajatev, uveljavljenih po pravnih predpisih iz 2. člena, nosilec iz druge države podpisnice zadrži izplačilo zaostanka istih dajatev, ki se nanašajo na to isto razdobje, v korist nosilca, ki je izplačal akontacijo.
17. člen
Spori med nosilci držav podpisnic o tolmačenju ali uporabi tega sporazuma se rešujejo v dogovoru med pristojnimi državnimi organi obeh držav podpisnic.
18. člen
(1) Pravico do vojaške pokojnine in do drugih dajatev po pravnih predpisih iz 2. člena je možno pridobiti največ od 1. januarja 1992.
(2) Dajatve, ki pripadajo na podlagi tega sporazuma, se določajo na zahtevo uživalca. Če se zahtevek vloži v roku dveh mesecev po pričetku uporabe tega sporazuma, se dajatve priznajo od 1. januarja 1992 sicer pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.
(3) Ta sporazum se uporablja za osebe, ki so pridobile pravico do vojaške pokojnine in do drugih dajatev po predpisih nekdanje SFRJ, najkasneje do roka, navedenega v pravnih predpisih iz 2. člena, ki so državljani Republike Slovenije ali Republike Hrvaške in imajo stalno prebivališče v eni od obeh držav podpisnic.
19. člen
(1) Ta sporazum mora biti ratificiran v skladu z notranjo zakonodajo vsake države podpisnice. Obvestila o ratifikaciji se izmenjajo po diplomatski poti.
(2) Ta sporazum začne veljati prvega dne po izteku meseca, v katerem so izmenjana obvestila o ratifikaciji.
(3) Ta sporazum se bo uporabljal do sklenitve Konvencije o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
(4) Pravice, pridobljene na podlagi tega sporazuma, bodo ostale v veljavi tudi po prenehanju njegove veljavnosti.
* * *
V potrdilo tega sta pooblaščenca podpisala ta sporazum.
Napravljeno v Ljubljani, dne 20. julija. 1992 v dveh izvirnikih, v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili istovetni.
Za Republiko Slovenijo
Janez Prijatelj l. r.
 
Za Republiko Hrvaško
Stjepan Brčić l. r.
Republika Hrvatska i Republika Slovenija, želeći svojim državljanima osigurati primjenu propisa o isplati vojnih mirovina koji su na snazi u objema ugovornim državama, dogovorile su se da sklope sljedeći
UGOVOR
između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o vojnim mirovinama
Članak 1.
(1) U ovom Ugovoru znače izrazi:
1. »Hrvatska« -
Republiku Hrvatsku,
»Slovenija«
Republiku Sloveniju,
2. Državljanin« -
u odnosu na Hrvatsku hrvatskog državljanina,
u odnosu na Sloveniju
slovenskog državljanina,
3. »Pravni propisi« -
zakoni i drugi propisi koji se odnose na isplatu vojnih mirovina navedeni u članku 2. stavku 1,
4. »Nadležna vlast«
-u odnosu na Hrvatsku
Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji, i Ministarstvo zdravstva,
u odnosu na Sloveniju, Ministarstvo za rad i Ministarstvo za zdravstvo, obitelj i socijalnu zaštitu,
5. »Nositelj« -
ustanova ili organizacija kojoj je povjerena provedba pravnih propisa navedenih u članku 2.
6. »Član obitelji« -
– člana obitelji prema propisima one države ugovornice u kojoj ima svoje sjedište nositelj, na čiji bi se teret isplaćivala davanja,
7. »Novčano davanje« -
– mirovina, novčana naknada, doplatak i svote povečanja,
8. »Doplatak za djecu« -
u odnosu na Hrvatsku,
doplatak za djecu,
u odnosu na Sloveniju,
doplatak za djecu
(2) U ovom Ugovoru ostali izrazi imajo ono značenje koje im pripisuje zakonodavstvo koje se primjenjuje
Članak 2.
(2) Ovaj se Ugovor odnosi:
1) na hrvatske pravne propise:
a) o preuzimanju bivšeg saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja u republičko zakonodavstvo
b) na propise o zdravstvenom osiguranju (vojnih umirovljenika)
c) na propise o doplatku za djecu (vojnih umirovljenika)
2) na slovenske pravne propise:
a) o isplaćivanju vojnih mirovina ostvarenih prema bivšem saveznom zakonu,
b) zdravstvenom osiguranju (vojnih umirovljenika)
c) doplatku za djecu (vojnih umirovljenika)
(2) Ako st. 3 i 4 ne određuju drugačije, ovaj se Ugovor odnosi na sve propise koji obuhvaćaju, mijenjaju ili dopunjuju pravne propise označene u stavku 1.
(3) Ovaj se Ugovor ne odnosi na propise o novom sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji bi bio uspostavljen u ugovornim državama.
(4) Pravni propisi, koji proizlaze iz međudržavnih ugovora s trećim državama ili služe njihovoj provedbi, ne uzimaju se u obzir u odnosima između država ugovornica.
(5) Odredbe ovoga Ugovora primjenjuju se i u slučaju pristupa država ugovornica nekom međunarodnom Ugovoru o isplati vojnih mirovina, ako je to povoljnije za osobu na koju se Ugovor odnosi.
Članak 3.
Ovaj Ugovor vrijedi, ukoliko nije drugačije određeno, za državljane zemalja ugovornica, kao i za članove njihovih obitelji i druge osobe glede prava koja im pripadaju od državljanina jedne države ugovornice.
Članak 4.
U primjeni propisa jedne države ugovornice iz članka 2. koji pravo na stjecanje davanja uvjetuju državljanstvom te države i prebivalištem u njoj, odnosno samo prebivalištem izjednačeni su državljani druge države ugovornice koji u prvoj državi također stalno prebivaju.
Članak 5.
(1) Vojne mirovine i druga davanja stečena, prema propisima iz članka 2., ne mogu se smanjivati, mijenjati, staviti u mirovanje, oduzeti ili plijeniti zbog kasnije promjene prebivališta korisnika na područje druge države ugovornice.
(2) Ako prema propisima jedne države ugovornice postojanje nekih okolnosti odnosno obavljanje neke djelatnosti ili neko obvezatno osiguranje ima pravne posljedice na isplatu davanja iz stavka 1. takve iste posljedice imaju odgovarajuće činjenice odnosno djelatnost ili odgovarajuće obvezatno osiguranje u drugoj državi ugovornici.
Članak 6.
U slučaju smrti korisnika vojne mirovine, ostvarene na temelju propisa iz članka 2. članovi obitelji mogu steći pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetom da stalno prebivaju na području država ugovornica, neovisno o tom jesu li državljani jedne od država ugovornica.
Članak 7.
(1) Korisnik vojne mirovine zdravstveno je osiguran prema propisima države ugovornice koja isplaćuje vojnu mirovinu.
(2) Za vrijeme privremenog boravka u drugoj državi, korisnik vojne mirovine ima pravo na hitnu medicinsku pomoć prema propisima o zdravstvenom osiguranju te države. Prava se ostvaruju na teret nadležnog nositelja osiguranja države ugovornice u kojoj korisnik prima mirovinu.
Članak 8.
Osoba, koja prima vojnu mirovinu, prema propisima jedne države ugovornice, ima pravo na doplatak za djecu prema propisima te države ugovornice i za djecu, koja privremeno ili stalno prebivaju u drugoj državi ugovornici.
Članak 9.
Ako su, prema propisima obiju država ugovornica, uzimajući u obzir ovaj Ugovor, ispunjeni uvjeti za priznanje prava na doplatak za djecu za neko dijete u obje države ugovornice, tada se doplatak za to dijete priznaje isključivo prema propisima one države ugovornice u kojoj dijete stalno prebiva.
Članak 10.
(1) Tijela za vezu iz članka 11. dogovorit će se o načinu provedbe ovog Ugovora.
(2) Nadležna tijela obiju, država ugovornica obavješćivat će se međusobno
a) o svim poduzetnim mjerama za provedbu ovog Ugovora,
b) o svim promjenama njihovih propisa glede primjene ovog Ugovora.
(3) U primjeni ovog Ugovora organi i nositelji država ugovornica, međusobno se potpomažu i postupaju tako kao da se radi o primjeni njihovih vlastitih propisa. Ova službena pomoć je besplatna.
(4) Nositelji i organi vlasti država ugovornica mogu radi primjene ovog Ugovora, neposredno međusobno stupiti u vezu kao i s osobama koje sudjeluju u postupku ili s njihovim opunomoćenicima.
(5) Nositelji i organi vlasti jedne države ugovornice ne smiju odbiti podnesene zahtjeve i druge podneske samo radi toga, jer su napisani na službenom jeziku jedne države ugovornice.
(6) Za sudsku pravnu pomoć vrijede odredbe koje se primjenjuju za pravnu pomoć u građanskim pravnim stvarima.
Članak 11.
Tijela za vezu, radi lakše provedbe ovog Ugovora:
U Republici Hrvatskoj jesu: – za mirovinsko i invalidsko osiguranje i doplatak za djecu:
Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
– za zdravstveno osiguranje:
Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
U Republici Sloveniji:
– za mirovinsko i invalidsko osiguranje:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaravanje Slovenije
– za zdravstveno osiguranje:
Zavod za zdravstveno zavaravanje Slovenije
– za doplatak za djecu:
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo.
Članak 12.
(1) Svako oslobađanje ili smanjenje poreza, te pristojbi za ovjeru, sudskih ili upisnih pristojbi, predviđeno propisima jedne države ugovornice za pismene podneske ili dokumente, koji se prilažu zbog primjene ovih propisa, odnose se i na odgovarajuće pismene podneske i dokumente koji se prilažu zbog primjene ovog Ugovora ili pravnih propisa druge države ugovornice.
(2) Isprave, dokumenti i pismeni podnesci bilo koje vrste, koji se moraju priložiti na temelju primjene ovog Ugovora, ne podliježu nikakvoj ovjeri.
Članak 13.
(1) Zahtjevi, izjave ili pravna sredstva, koja se primjenom ovog Ugovora ili propisa jedne države ugovornice predaju nekom organu vlasti, nekom nositelju ili nekoj drugoj nadležnoj ustanovi, jedne države ugovornice, smatraju se zahtjevima, izjavama ili pravnim sredstvima podnesenim nekom organu vlasti, nositelju ili nekoj drugoj nadležnoj ustanovi druge države ugovornice.
(2) Zahtjevi, izjave ili pravna sredstva, koja se primjenom propisa jedne države ugovornice trebaju predati u određenom roku, mogu se u tom istom roku predati odgovarajućem tijelu druge države ugovornice.
(3) U slučajevima iz st. 1. i 2. prosljeđuju navedene službe te zahtjeve, izjave ili pravna sredstva bilo neposredno ili posredstvom tijela za vezu država ugovornica odmah odgovarajućim nadležnim službama druge države ugovornice.
Članak 14.
(1) Službe, nadležne za pružanje davanja prema ovom Ugovoru, isplaćuju novčana davanja preko isplatnih tijela s oslabađajućim učinkom u valuti koja vrijedi u njihovoj državi. Pri preračunavanju davanja u valutu druge države mjerodavan je onaj tečaj koji se primjenjivao na dan doznačenja davanja korisniku u drugu državu.
(2) Naknade, predviđene ovim Ugovorom, isplaćuju se u valuti one države ugovornice, u kojoj se nalazi sjedište nositelja, koji je isplaćivao davanja.
(3) Doznake, na temelju ovog Ugovora, šalju se u skladu s dogovorima o plaćanju koji vrijede na tom području između država ugovornica u času slanja doznake.
Članak 15.
(1) Izvršne odluke sudova, izvršna rješenja kao i zahtjevi za vraćanje neopravdano primljenih novčanih davanja priznaju se i u drugoj državi ugovornici.
(2) Priznavanje se može odbiti jedino, ako se protivi javnom redu one države ugovornice, u kojoj bi se odluka ili isprava trebala priznati.
(3) Izvršne odluke i isprave, priznate prema stavku 1. izvršavaju se u drugoj državi ugovornici. Izvršni se postupak provodi prema propisima, koji vrijede za izvršenje donesenih odgovarajućih odluka i isprava u onoj zemlji na čijem se području provodi izvršenje. Primjerak odluke ili isprave mora sadržavati potvrdu o njezinoj izvrsnosti (klauzula o izvršenju).
Članak 16.
Ako je nositelj jedne države ugovornice neosnovano isplaćivao akontaciju davanja ostvarenih prema propisima iz članka 2., tada nositelj druge države zadržava isplatu zaostatka istih davanja koji se odnose na to isto razdoblje u korist nositelja je isplatio akontaciju.
Članak 17.
Sporove između nositelja dviju država ugovornica, pri tumačenju i primjeni ovog Ugovora, rješavaju, dogovorno nadležni organi vlasti država ugovornica.
Članak 18.
(1) Pravo na vojnu mirovinu i druga davanja prema propisima iz članka 2., mogu se ostvariti najranije od 1. siječnja 1992.
(2) Davanja, koja pripadaju na temelju ovog Ugovora, utvrđuju se na zahtjev korisnika. Ako se zahtjev podnese u roku od dva mjeseca, nakon stupanja na snagu ovoga Ugovora, davanja se priznaju od 1. siječnja 1992., a ako je zahtjev podnesen nakon toga roka, davanja se priznaju od prvog dana idućeg mjeseca, nakon podnošenja zahtjeva.
(3) Ovaj Ugovor se primjenjuje na osobe koje su ostvarile pravo na vojnu mirovinu i druga davanja, prema bivšim saveznim propisima najkasnije do roka utvrđenog propisima iz članka 2., a koje su državljani Republike Hrvatske ili Republike Slovenije i imaju prebivalište u jednoj od njih.
Članak 19.
(1) Ovaj Ugovor podliježe potvrdi u skladu s unutarnjim zakonodavstvom svake države ugovornice. Obavijesti o potvrđivanju razmijeniti će se diplomatskim putem.
(2) Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana nakon isteka mjeseca u kojem su razmijenjene obavijesti o potvrđivanju.
(3) Ovaj Ugovor će se primjenjivati do sklapanja Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.
(4) Prava stečena prema odredbama ovoga Ugovora ostaju na snazi i nakon prestanka njegovog važenja.
* * *
U potvrdu navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj Ugovor.
Sastavljeno u Ljubljani dne 20. srpnja 1992. u dva primjerka po jedan na hrvatskom i slovenskom jeziku, od kojih su oba teksta jednako vjerodostojna.
Za Republiku Hrvatsku
Stjepan Brčić l. r.
 
Za Republiku Sloveniju
Janez Prijatelj l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
4. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 191-05/92-5/4-8
Ljubljana, dne 10. septembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Viktor Žakelj l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina