Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

46. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, stran 85.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem
1. člen
Ratificira se sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, sklenjen z izmenjavo not z dne 16. in 22. januarja 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v francoskem in angleškem jeziku ter slovenskem prevodu glasi:
 
No. 921-01/92
 
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Secretariat of State – Section for Relations with States of the Holy See and has the honour to express its gratitude for the decision of the Holy See on recognition of sovereignty and independence of the Republic of Slovenia, which was transmitted in the Note n. 226/92/RS of 13 January 1992.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia fully agrees with the proposal for the establishment of diplomatic relations between the Holy See and the Republic of Slovenia and suggests that the respectful confirmation of the receipt of this Note be considered as a date of the establishment of diplomatic relations. The Ministry also accepts the proposal to exchange of diplomatic envoys at the level of Apostolic Nunciature from the side of the Holy See and the level of Embassy from the side of the Republic of Slovenia.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to present to the Secretariat of State – Section for Relations with States of the Holy See the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, 16 January 1992
 
Secretariat of State
Section of Relations with States
Holy See
Vatican
 
N. 646/92/RS
 
La Secrétairerie d'Etat – Section pour les Relations avec les Etats – présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères de la République de Slovénie et, se référant à sa Note N. 921-01/92, du 16 janvier 1992, a l'honneur de communiquer que le Saint-Siège prend acte de sa réponse positive en vue de l'établissement de relations diplomatiques au niveau d'Ambassade de la part de la République de Slovénie et de Nonciature Apostolique de la part du Saint-Siège, en suggérant toutefois que la date d'entrée en vigueur de ces relations soit celle de la publication d'un communiqué à cet effet.
Le Saint-Siège est confiant que les relations diplomatiques contribueront aux bons rapports entre les deux Parties, en assurant à l'Eglise catholique en Slovénie la possibilité de jouir de la liberté nécessaire à sa mission spirituelle, éducative et sociale au bénéfice de l'ensemble du peupple Slovène.
Dans l'accomplissement de leur mission, l'Ambassadeur de la République de Slovénie auprès du Saint-Siège et le Représentant Pontifical en Slovénie se conformeront aux règles en usage, fixées par le droit international et particulièrement par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961.
En outre, le Saint-Siège désirerait obtenir l'assentiment du Gouvernement de la République de Slovénie sur les points suivants:
1) Le Saint-Siège accepte que l'Ambassadeur de Slovénie puisse éventuellement être en même temps accrédité auprès d'autres Gouvernements ou Organisations Internationales, et ne réside pas à Rome. Toutefois, conformément à la règle suivie dans des cas pareils, un Chef de Mission accrédité auprès du Gouvernement italien ne peut pas être simultanément accrédité auprès du Saint-Siège.
2) Le Représentant du Saint-Siège accrédité auprès du Gouvernement Slovène pourra être accrédité simultanément auprès d'autres Gouvernements ou exercer ses fondions dans d'autres pays.
3) La nouvelle de l'établissement des relations diplomatiques pourrait être annoncée par un communiqué, qui sera publié en même tems à Ljubljana et à la Cité du Vatican, le samedi 8 février prochain, à 12h00 (Annexe).
La Secrétairerie d'Etat – Section pour les Relations avec les Etats – saisit l'occasion de cette notification pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères de la République de Slovénie l'expression de sa plus haute considération.
 
de la Cité du Vatican, le 22 janvier 1992
 
Au Ministère des Affaires Etrangères
de la République de Slovénie
Ljubljana
ANNEXE
Projet de communique conjoint
Le Saint-Siège et la République de Slovénie, désireux d'assurer leurs rapports mutuels de façon stable et amicale, ont décidé d'un commun accord d'établir entre eux des relations diplomatiques, au niveau de Nonciature Apostolique de la part du Saint-Siège et Ambassade de la part de la République de Slovénie.
 
du Vatican, le 8 février 1992
 
Št. 921-01/92
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Državnemu sekretariatu Svetega sedeža – Sekciji za odnose z državami in ima čast, da izrazi svojo hvaležnost za odločitev Svetega sedeža, da prizna suverenost in neodvisnost Republike Slovenije, ki je bila sporočena v noti št. 226/92/RS z dne 13. januarja 1992.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije se popolnoma strinja s predlogom za vzpostavitev diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo in predlaga, da se cenjena potrditev prejema te note šteje kot datum vzpostavitve diplomatskih odnosov. Ministrstvo tudi sprejema predlog o izmenjavi diplomatskih predstavnikov na ravni apostolskega nunciata s strani Svetega sedeža in na ravni veleposlaništva s strani Republike Slovenije.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da izrazi Državnemu sekretariatu Svetega sedeža – Sekciji za odnose z državami svoje odlično spoštovanje.
 
Ljubljana, dne 16. januarja 1992
 
Državnemu sekretariatu
Svetega sedeža -
Sekciji za odnose z državami
Vatikan
 
Št. 646/92/RS
 
Državni sekretariat – Oddelek za odnose z državami izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast, v zvezi z njegovo noto št. 921-01/92 z dne 16. januarja 1992 sporočiti, da je Sveti sedež vzel na znanje pozitiven odgovor glede vzpostavitve diplomatskih odnosov na nivoju Veleposlaništva s strani Republike Slovenije in Apostolske Nunciature s strani Svetega sedeža. Obenem predlaga, da bi vzpostavitev odnosov stopila v veljavo z objavo komunikeja o tem.
Sveti sedež je prepričan, da bodo diplomatski odnosi prispevali k dobrim odnosom med dvema stranema in bodo katoliški cerkvi v Sloveniji omogočili potrebno svobodo za njeno spiritualno, izobraževalno in socialno misijo v dobro celotnega slovenskega naroda.
V izvajanju svojih misij se bosta Veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu in Papeški predstavnik v Sloveniji ravnala v skladu s pravili, ki so v veljavi, opredeljena z mednarodnim pravom in posebno z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
Med drugim bi Sveti sedež želel dobiti potrditev Vlade Republike Slovenije o naslednjih točkah:
1. Sveti sedež sprejme, da je veleposlanik Slovenije lahko eventualno akreditiran istočasno tudi pri drugih vladah ali mednarodnih organizacijah in ne prebiva v Rimu. Vendar pa, v skladu s pravili, ki glede tega obstajajo šef misije akreditiran pri italijanski vladi ne more biti istočasno akreditiran pri Svetem sedežu.
2. Predstavnik Svetega sedeža, akreditiran pri slovenski vladi je lahko istočasno akreditiran pri drugih vladah ali izvaja svoje funkcije v drugih državah.
3. Novico o vzpostavitvi diplomatskih odnosov bi lahko sporočili v obliki komunikeja, ki bi ga objavili istočasno v Ljubljani in Vatikanu v soboto, 8. februarja ob 12. uri. (Priloga.)
Državni sekretariat – Sekcija za odnose z državami izkorišča priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovi izraze svojega visokega spoštovanja.
 
Vatikan, 22. januar 1992
 
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljubljana
PRILOGA
Predlog skupnega sporočila
Sveti sedež in Republika Slovenija sta, v želji zagotoviti stabilne in prijateljske medsebojne odnose, s skupnim sporazumom odločila vzpostaviti diplomatske odnose na nivoju Apostolske nunciature s strani Svetega sedeža in Veleposlaništva s strani Republike Slovenije.
 
Vatikan, 8. februar 1992
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-41/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost