Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

32. Uredba o ratifikaciji skupne deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, stran 71.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji skupne deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
1. člen
Ratificira se skupna deklaracija o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, podpisana v Ljubljani dne 17. januarja 1992.
2. člen
Skupna deklaracija se v izvirniku v angleškem jeziku ter slovenskem prevodu glasi:
JOINT DECLARATION
on the establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Slovenia and the Italian Republic
Upon recognition by Italy of full independence, sovereignty and international personality of the Republic of Slovenia, the Republic of Slovenia and the Italian Republic have agreed, as of today, the establishment of diplomatic relations.
The Republic of Slovenia and Italian Republic intend to proceed to the exchange of Resident Ambassadors as soon as possible.
Upon establishment of its own Embassy in Ljubljana, the Italian Republic will close its Consulate General in that capital city.
Diplomatic relations between the two Countries will be based on International Law, as reflected respectively in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and in the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963. In this framework, the Embassies in the two Countries will also discharge consular duties in the capital cities.
While expressing their satisfaction at this important development occurring in their relations, the Republic of Slovenia and the Italian Republic are committed to promote them on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non interference in internal affairs of both States, as enshrined in the Charter of the United Nations, in the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe of 1975 and in the Charter of Paris for a New Europe of 1990.
 
Done in Ljubljana, on 17 January 1992
For the Republic
of Slovenia
dr. Dimitrij Rupel, (s)
 
For the Italian Republic
Claudio Vitalone, (s)
SKUPNA IZJAVA
o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
Ob tem, ko je Italija priznala popolno neodvisnost, suverenost in mednarodno subjektiviteto Republike Slovenije, sta se Republika Slovenija in Republika Italija sporazumeli, da bosta z današnjim dnem vzpostavili diplomatske odnose.
Republika Slovenija in Republika Italija nameravata začeti postopek izmenjave stalnih veleposlanikov kakor hitro bo to mogoče.
Ob odprtju lastnega veleposlaništva v Ljubljani bo Republika Italija zaprla svoj generalni konzulat v tem glavnem mestu.
Diplomatski odnosi med obema državama bodo temeljili na mednarodnem pravu, ki se odraža tako v Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 kot v Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963. V tem okviru bosta veleposlaništvi v obeh državah opravljali tudi konzularne dolžnosti v glavnih mestih.
Medtem ko izražata svoje zadovoljstvo ob tem pomembnem razvoju, do katerega je prišlo v njunih odnosih, se Republika Slovenija in Republika Italija obvezujeta, da jih bosta pospeševali na podlagi načel medsebojnega spoštovanja, suverenosti, enakosti in nevmešavanja v notranje zadeve obeh držav, kot je zapisano v Listini Združenih narodov, v Helsinški Sklepni listini Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi iz leta 1975 in v Pariški listini o Novi Evropi iz leta 1990.
 
Sestavljeno v Ljubljani, dne 17. januarja 1992
Za Republiko Slovenijo
dr. Dimitrij Rupel l. r.
 
Za Republiko Italijo
Claudio Vitalone l. r.
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/90-3/5-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost