Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

20. Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Argentino in Republiko Slovenijo, stran 60.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Argentino in Republiko Slovenijo
1. člen
Ratificira se protokol o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Argentino in Republiko Slovenijo, podpisan 13. aprila 1992 na Dunaju.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku glasi:
PROTOKOL
o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Argentino in Republiko Slovenijo
Republika Argentina in Republika Slovenija sta se odločili, da z današnjim dnem vzpostavita diplomatske odnose, izhajajoč iz skupne želje po razvijanju prijateljskih vezi in sodelovanju na političnem, trgovinskem, ekonomskem in drugih področjih.
Obe strani sta se sporazumeli, da bosta razvijali svoje odnose na podlagi načel enakosti držav, medsebojnega spoštovanja, samoodločbe, neodvisnosti in suverenosti, ozemeljske celovitosti, nevmešavanja v notranje zadeve ter mirnega reševanja mednarodnih sporov v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov.
Obe strani sta prepričani, da je vzpostavitev diplomatskih odnosov, o katerih sta se dogovorili, v interesu obeh držav in ni uperjena proti tretjim državam ter da spodbuja mednarodno sodelovanje in mir v svetu.
Obe strani sta se sporazumeli, da bodo njuni diplomatski odnosi temeljili na določilih Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne. 18. aprila 1961.
V potrditev navedenega podpisnika z ustreznimi pooblastili svojih vlad podpisujeta ta sporazum, sklenjen na Dunaju, Avstrija, dne 13. aprila 1992, v dveh izvodih, v španskem in slovenskem jeziku, pri čemer sta enakovredna.
Za Republiko Argentino,
Gabriel J. Maffei l. r.
Odpravnik poslov a. i.
Ambasade
Republike Argentine
 
Za Republiko Slovenijo,
Dr. Katja Boh l. r.
Izredna in pooblaščena
veleposlanica
Republike Slovenije
PROTOCOLÓ
sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Argentina y la República de Eslovenia
La República Argentina y la República de Eslovenia, guiadas por la mutua voluntad de desarrollar lazos de amistad y cooperación entre los dos paises en lo politico, comercial, económico y otros ámbitos, han decidido establecer relaciones diplomáticas desde la fecha de este acuerdo.
Ambas partes han acordado desarrollar sus relaciones sobre la base de los principios de igualdad de los estados, respeto mutuo, autodeterminación, independencia y soberanía, integridad territorial, no ingerencia en los asuntos internos y solución pacífica de las controversias internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Las partes están convencidas de que el establecimiento de relaciones diplomáticas que han convenido responde a los intereses de ambos estados y no está dirigido contra ningún otro pais, facilitando el fortalecimiento de la cooperación internacional y la paz en el mundo.
Ambas partes han acordado basar sus relaciones diplomáticas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961.
En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, suscriben el presente acuerdo.
Hecho en la ciudad de Viena, Austria el 13 de abril de 1992, en dos originales, en los idiomas español y esloveno, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República Argentina:
Gabriel J. Maffei, fdo.
Encargado de Negocios a. i.
Embajada de la República
Argentina
 
Por la República de Eslovenia
Dra. Katja Boh, fdó.
Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la
República de Eslovenia
3. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/92-24/1-8
Ljubljana, dne 4. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost