Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1992 z dne 27. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1992 z dne 27. 11. 1992

Kazalo

2574. Navodilo za delo diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike Slovenije pri izvajanju zakona o vojaški dolžnosti, stran 3184.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 37. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
NAVODILO
za delo diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike Slovenije pri izvajanju zakona o vojaški dolžnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. V skladu z Zakonom o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91) diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DKP) vodijo vojaško evidenco vojaških obveznikov, ki bivajo v tujini, izdajajo dovoljenja in vodijo evidenco za bivanje oziroma podaljšanje bivanja v tujini nabornikom, sprejemajo vloge za civilno služenje vojaškega roka, napotitev na nabor ali služenje vojaškega roka, skrbijo za vročanje uradnih spisov vojaškim obveznikom in opravljajo druge naloge v zvezi z vojaško dolžnostjo.
2. Pri vodenju in vzdrževanju vojaške evidence ter pri zbiranju, obdelavi, shranjevanju, posredovanju ter uporabi podatkov iz vojaške evidence, mora DKP upoštevati predpise, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov.
3. V primeru, ko vojaškemu obvezniku preneha vojaška dolžnost, se podatki iz vojaške evidence izbrišejo.
II. VODENJE VOJAŠKE EVIDENCE
4. DKP vodijo vojaško evidenco vojaških obveznikov, ki bivajo v tujini dlje kot eno leto. Vojaško evidenco vodijo na območjih v tujih državah, za katera so ustanovljena. DKP vodijo tudi evidenco začasnih in stalnih bivanj nabornikov v tujini, katerim je dovoljenje izdal upravni organ občine, pristojen za obrambne zadeve, in evidenco nabornikov, katerim je DKP izdalo dovoljenje za bivanje oziroma za podaljšanje bivanja v tujini.
5. Vojaška evidenca vojaških obveznikov, ki bivajo v tujini dlje kot eno leto, vsebuje podatke iz prvega odstavka 8. člena zakona o vojaški dolžnosti. Evidenca dovoljenj začasnih in stalnih bivanj nabornikov v tujini vsebuje podatke o organu, ki je dovoljenje izdal, ime in priimek nabornika, ime enega od staršev, rojstne podatke, kraj rojstva, podatke o stalnem in začasnem bivališču, podatke o izobrazbi, poklicu, zaposlitvi in tudi druge nujne podatke, pomembne za izvrševanje vojaške dolžnosti v posameznih primerih.
6. V vojaško evidenco in evidenco dovoljenj začasnih ter stalnih bivanj v tujini se vojaški obvezniki vpišejo ob osebni zglasitvi na DKP, oziroma po uradni dolžnosti, če izda dovoljenje za bivanje v tujini DKP.
7. Naborniki, ki so bili rojeni v tujini ali so v tujino prispeli preden so postali naborniki, se morajo osebno zglasiti na DKP v koledarskem letu, v katerem napolnijo 17 let starosti. Naborniki ali vojaški obvezniki v rezervnem sestavu, ki v tujino odpotujejo na stalno ali začasno bivanje za več kot eno leto pa se morajo osebno zglasiti na DKP v roku petnajstih dni po prihodu v tujo državo. Če vojaški obveznik iz kakršnih koli razlogov ni bil vpisan v vojaško evidenco v navedenih rokih, se lahko vpiše tudi naknadno, vse dokler traja njegova vojaška dolžnost.
8. Ob osebni zglasitvi vojaškega obveznika mora DKP obveznika seznaniti z njegovimi temeljnimi pravicami in obveznostmi pri izvrševanju vojaške dolžnosti v času bivanja v tujini, o vpisu v vojaško evidenco pa se izda vojaškemu obvezniku potrdilo o vpisu.
9. DKP mora o vpisu vojaškega obveznika v vojaško evidenco najkasneje v roku tridesetih dni po vpisu obvestiti Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Obvestilo mora vsebovati ime in priimek vojaškega obveznika, ime enega od staršev, datum in kraj rojstva, enotno matično številko (če jo obveznik ima), datum in kraj vpisa v vojaško evidenco, upravni organ občine, pristojen za obrambne zadeve, pri katerem je vojaški obveznik v evidenci v domovini, stalno prebivališče v domovini pred odhodom v tujino oziroma stalno prebivališče njegovih staršev, če vojaški obveznik v domovini ni imel prijavljenega stalnega prebivališča. V istem roku je potrebno obvestiti Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije o izdanem dovoljenju za bivanje v tujini. Obvestilo mora vsebovati podatke iz 5. točke tega navodila.
III. DOVOLJENJA ZA BIVANJE V TUJINI
10. Ob vpisu v evidenco, izda DKP nabornikom, ki so bili rojeni v tujini ali so v tujino prispeli preden so postali naborniki, dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v tujini, na podlagi zakona o vojaški dolžnosti, na način in po postopku, določenem s tem navodilom.
11. DKP izdajajo dovoljenja za stalno bivanje v tujini, dovoljenja za začasno bivanje v tujini nabornikom, ki so bili rojeni v tujini ali so v tujino prispeli preden so postali naborniki in dovoljenja za podaljšanje bivanja v tujini tistim nabornikom, ki jim je poteklo dovoljenje za začasno bivanje v tujini.
12. DKP lahko nabornikom izdajajo dovoljenja za začasna bivanja v tujini ali dovoljenja za podaljšanje bivanja v tujini na podlagi 59. člena zakona o vojaški dolžnosti, če naborniki izpolnjujejo pogoje iz drugega in četrtega odstavka 58. člena zakona o vojaški dolžnosti.
13. Po predhodnem soglasju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, lahko DKP, zaradi opravičenih razlogov, ki so primeroma našteti v četrtem odstavku 58. člena zakona o vojaški dolžnosti, izdajajo nabornikom tudi dovoljenja za stalno bivanje v tujini.
14. Dovoljenje za bivanje v tujini se naborniku izda na podlagi njegove vloge kot prvostopenjska upravna odločba. Vročitev mora biti osebna, dovoljenje pa mora poleg ostalih elementov upravne odločbe vsebovati rok, do katerega dovoljenje velja ter pouk o pravnem sredstvu. Pouk o pravnem sredstvu mora vsebovati napotilo, da je zoper prvostopenjsko upravno odločbo dovoljena pritožba v roku petnajstih dni od dneva vročitve na Ministrstvo za obrambo, pritožba se vloži pri DKP, ki je dovoljenje izdalo na prvi stopnji. Če se nabornik na izdano dovoljenje pritoži, DKP upravni spis pošlje v reševanje Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije.
15. O izdanem dovoljenju za bivanje v tujini morajo DKP najkasneje v enem mesecu po izdaji obvestiti tisti občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi nabornika, kateremu je bilo dovoljenje izdano, v vojaški evidenci. Če ta organ DKP ni znan, pošljejo obvestilo Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve se praviloma obvesti tako, da se mu pošlje izvod izdanega dovoljenja za bivanje v tujini.
IV OCENJEVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA VOJAŠKO SLUŽBO
16. Zdravstveno sposobnost vojaških obveznikov, ki bivajo v tujini in želijo, da se oceni njihova zdravstvena sposobnost za vojaško službo, ugotavljajo pristojne naborne komisije v skladu z zakonom o vojaški dolžnosti. Zdravstvena sposobnost za vojaško službo se praviloma ugotovi na podlagi zdravniških in drugih pregledov ter psiholoških preiskav, opravljenih pri pooblaščenih zdravstvenih organizacijah v Republiki Sloveniji. Izjemoma lahko naborna komisija oceni sposobnost vojaškega obveznika za vojaško službo tudi na podlagi izvidov, mnenj ali druge zdravstvene dokumentacije zdravstvenih organizacij iz tujine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. To navodilo prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801/5653
Ljubljana, dne 16. septembra 1992.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo

Soglašam!
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister
za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost