Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1992 z dne 16. 10. 1992

Kazalo

2294. Pravilnik o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije, stran 2898.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Uradni list SRS, št. 6/83, Uradni list RS, št. 26/90 in Uradni list RS, št. 11/91-I) izdaja direktor Zavoda Republike Slovenije za statistiko v soglasju z ministrom za notranje zadeve
PRAVILNIK
o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način vodenja in vzdrževanja Centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CRP), ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za statistiko (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Zavod vodi in vzdržuje CRP na osnovi podatkov, ki jih posredujejo občinski in mestni upravni organi, ki vodijo registre stalnega prebivalstva na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: RSP), razen podatkov, ki so jih zavodu dolžni pošiljati drugi upravni organi in organizacije.
II. VSEBINA CRP
3. člen
CRP je osrednja, računalniško vodena evidenca o stalnih prebivalcih, državljanih Republike Slovenije. CRP sestavljajo evidenca stalnega prebivalstva, evidence preteklih stanj, evidenca o občanih, ki so začasno odpotovali v tujino za več kot tri mesece, in evidenca gospodinjstev.
4. člen
Evidenca stalnega prebivalstva je evidenca o občanih, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno na območju Republike Slovenije in so državljani Republike Slovenije.
V evidenco stalnega prebivalstva se na novo vpiše občana ob rojstvu ali ob priselitvi na območje Republike Slovenije, če sta pri tem izpolnjena pogoja iz prvega odstavka tega člena. Vpiše se tudi otroka ob popolni posvojitvi če še ni vpisan v CRP oziroma, če se podatki razlikujejo pred vpisom in po njem ter občana, ko si je pridobil državljanstvo Republike Slovenije.
Evidenca stalnega prebivalstva se dopolnjuje s spremembami ob prijavi novega stalnega prebivališča ali prijavi spremembe naslova stanovanja, ob priznanju očetovstva, ob sklenitvi zakonske zveze, razvezi zakonske zveze ali ovdovelosti, ob spremembi osebnega imena ter ob spremembah imen in območij občine, naselja ali ulice in preoštevilčbah hišnih številk.
Evidenca o občanih, ki so se začasno odselili v tujino za več kot tri mesece, je pregled občanov, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji, vendar trenutno prebivajo v tujini.
Iz evidence stalnega prebivalstva se občana izpiše, kadar umre ali če se odseli z območja Republike Slovenije, če mu je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije ali če je bil izpisan iz RSP z dokončno odločbo.
5. člen
Evidence preteklih stanj sestavljajo podatki, ki niso več sestavni del evidence stalnega prebivalstva zaradi razlogov iz 4. člena tega pravilnika.
6. člen
Evidenca gospodinjstev je pregled gospodinjstev v Republiki Sloveniji. Vodi in vzdržuje se na osnovi istih dejstev kot ostale evidence CRP.
III. VODENJE IN VZDRŽEVANJE CRP
7. člen
Zavod vodi CRP kot integrirano bazo podatkov, ki se tekoče vzdržuje na osnovi podatkov o dogodkih, ki so jih organi iz drugega člena tega pravilnika dolžni dnevno sporočati zavodu v skladu s Pravilnikom o obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča, o obrazcu osebnega kartona in kartona gospodinjstev ter o načinu vodenja in vzdrževanja registra stalnega prebivalstva.
Organi iz prvega odstavka tega člena lahko podatke posredujejo na obrazcih, na uradnih dopisih ali na strojnih medijih.
8. člen
Zavod lahko nelogične ali napačne podatke zavrne. Če se pri vodenju in vzdrževanju ali pri uporabi podatkov CRP pojavi dvom o resničnosti podatkov ali napaka, mora Zavod to sporočiti oziroma preveriti ter na ta način uskladiti podatke z RSP. Če občinski upravni organ, ki vodi RSP ugotovi, da je zavodu posredoval napačne podatke, mora popravke takoj poslati v skladu s 7. členom tega pravilnika.
IV. UPORABA PODATKOV CRP
9. člen
CRP je osnova za tekoče spremljanje stanja in gibanja stalnega prebivalstva Republike Slovenije, za izvajanje nalog organov in organizacij, ki so pooblaščeni za uporabo podatkov CRP na osnovi zakona, za izvajanje predpisanih statističnih raziskovanj ter za izvajanje socioekonomskih raziskovanj in drugih raziskovalnih nalog.
10. člen
Zavod sme osebne podatke iz CRP posredovati samo uporabnikom, ki so do njihove uporabe upravičeni na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.
Uporabniki iz prvega odstavka tega člena morajo pri vlogi za pridobitev podatkov iz CRP navesti pravno podlago za svojo zahtevo in se obvezati, da bodo podatke uporabili samo za namene, za katere so jih prejeli, ter da jih ne bodo sporočali drugim.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 18/84).
12. člen
Pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/92
Ljubljana, dne 10. septembra 1992.
Namestnica direktorja
Zavoda Republike
Slovenije za statistiko
Irena Križman l. r.
 
Soglašam!
Minister
za notranje zadeve
Igor Bavčar l. r.

AAA Zlata odličnost