Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1992 z dne 3. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1992 z dne 3. 10. 1992

Kazalo

2229. Zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane, stran 2834.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane
Razglaša se zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 16. septembra 1992, na seji Zbora občin dne 19. septembra 1992 in na seji Zbora združenega dela dne 10. septembra 1992.
Št. 0100-103/92
Ljubljana, dne 29. septembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane
1. člen
Ta zakon določa merila in pogoje, pod katerimi se kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: zavarovanci), lahko zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zmanjšani ali odpisani po tem zakonu, se štejejo za plačane.
2. člen
Za elementarne nesreče po tem zakonu se štejejo:
– toča,
– neurje,
– pozeba,
– poplava,
– suša,
– žled,
– premikanje zemeljskih tal,
– požar,
– pogin živine,
– rastlinske bolezni in škodljivci.
3. člen
Prispevki se zavarovancem lahko zmanjšajo ali odpišejo le v primerih elementarnih nesreč, če je škodo ocenila občinska komisija, pristojna na podlagi posebnih predpisov.
Škoda iz prejšnjega odstavka se izrazi v odstotku glede na letni katastrski dohodek kmetije.
4. člen
Zaradi elementarnih nesreč se zavarovanci razvrstijo v dve kategoriji glede na odstotek prizadetosti:
-v I. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 80 do 100% letnega katastrskega dohodka;
– v II. kategorijo prizadetosti se razvrstijo tisti, katerim je ocenjena škoda povzročila izgubo donosa od 30 do 80% letnega katastrskega dohodka.
5. člen
Zavarovancu I. kategorije prizadetosti se letni prispevek v celoti odpiše, zavarovancu II. kategorije prizadetosti pa se prispevek zmanjša za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube letnega katastrskega dohodka.
Zavarovancu iz prejšnjega odstavka se odpiše oziroma zmanjša letni prispevek od osnove, od katere je bil zavarovan v mesecu, v katerem je prišlo do elementarne nesreče, vendar največ od zneska najnižje pokojninske osnove.
6. člen
Zaradi premikanja zemeljskih tal ali požara na gospodarskih in stanovanjskih poslopjih se zavarovancu zmanjša plačilo letnega prispevka, če so po oceni pristojne komisije gospodarska oziroma stanovanjska poslopja neuporabna.
Če je škoda nastala na gospodarskih in stanovanjskih poslopjih, se prispevek lahko zmanjša do 100%.
Če je škoda nastala samo na gospodarskem ali samo na stanovanjskem poslopju, se prispevek lahko zmanjša do 50%.
7. člen
Pogin živine se za zmanjšanje ali odpis prispevka upošteva le, če skupni znesek katastrskega dohodka in drugih dohodkov zavarovanca iz kmetijske dejavnosti ne presega zneska, ki ga Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) določi kot cenzus za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, s tem da se katastrski dohodek pomnoži s polovičnim predpisanim faktorjem in če zavarovanec pogina ni mogel preprečiti.
Mnenje o vzroku pogina in o uporabljenih varnostnih ukrepih poda veterinarska služba, ki je živino zdravila oziroma pregledala.
Za pogin živine v smislu tega zakona se ne šteje prisilni zakol.
Za pogin živine, plemenske govedi ali delovnih živali in plemenskih svinj se odmerjeni prispevek zmanjša največ do 30%.
Za pogin pitane živali ali drobnice se odmerjeni prispevek zmanjša največ do 30%, če pogine cela čreda in če je prireja glavni vir dohodka.
Na območjih z zmanjšanimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo se prispevek iz prejšnjih dveh odstavkov zmanjša še za 10%.
Za živino v smislu tega člena se štejejo vse živali, ki prinašajo prihodek kmetije.
8. člen
Škoda zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev se za zmanjšanje ali odpis prispevka upošteva le, če je zavarovanec ni mogel preprečiti z varstvenimi ukrepi, ki bi jih izvedel dober gospodar.
Škodo iz prejšnjega odstavka oceni pristojna občinska komisija in jo izrazi v odstotku glede na letni katastrski dohodek.
9. člen
V primerih elementarnih nesreč, ki prizadenejo ožje območje ali posameznega kmeta, zavarovanec vloži zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov po tem zakonu pri pristojni območni enoti zavoda.
V primerih elementarnih nesreč, ki prizadenejo območje več občin oziroma zahtevajo širšo družbeno akcijo, lahko v imenu prizadetih zavarovancev zahtevek vložijo pristojne izpostave Republiške uprave za javne prihodke.
10. člen
O zmanjšanju oziroma odpisu prispevkov po tem zakonu odloča upravni odbor zavoda.
11. člen
Določbe tega zakona se lahko uporabljajo tudi za zmanjšanje ali odpis prispevkov, ki so bili zavarovancem odloženi zaradi suše v letu 1992.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-02/92-7/2-1
Ljubljana, dne 29. septembra 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost