Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1992 z dne 7. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1992 z dne 7. 8. 1992

Kazalo

1978. Odlok o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, stran 2510.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
Inštitut za novejšo zgodovino (v nadaljnjem besedilu: Inštitut), ki je bil ustanovljen z uredbo o ustanovitvi Inštituta za zgodovino delavskega gibanja (Uradni list LRS, št. 23/59 in 20/62) in odlokom o soustanoviteljstvu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja (Uradni list SRS, št. 18/77) in je po zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) postal javni zavod, pridobi na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo status javnega raziskovalnega zavoda.
Republika Slovenija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Filozofska fakulteta v Ljubljani bodo medsebojne pravice in obveznosti iz ustanoviteljstva oziroma soustanoviteljstva Inštituta uredile s pogodbo.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana. Skrajšano ime je: INZ.
Sedež Inštituta je v Ljubljani, Kongresni trg 1.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Inštitut bo opravljal na področju raziskovanja novejše zgodovine naslednje dejavnosti:
– temeljne raziskave,
– sodelovanje v podiplomskem izobraževanju raziskovalcev,
– informacijsko dokumentacijsko dejavnost za svoje delovno področje.
Inštitut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v svetu.
S svojo dejavnostjo Inštitut dela za vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi, soustvarja nacionalno, znanstveno in kulturno identiteto Slovenije, skrbi za prenos raziskovalnih dosežkov, obveščanje javnosti. o znanstveno raziskovalnih dosežkih, popularizacijo znanosti in za širjenje znanstvene kulture.
4. člen
Inštitut bo opravljal dejavnost iz prejšnjega člena v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo.
5. člen
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, kot je to določeno s programom razvoja in letnim planom Inštituta.
6. člen
Inštitut je za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in za izvajanje nalog za druge naročnike organiziran tako, da dosega čim večjo znanstveno in strokovno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikosti in obsege raziskovalne dejavnosti ter Človeške in materialne možnosti družbe.
Organiziranost Inštituta se določi s statutom Inštituta.
IV. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organ upravljanja Inštituta je Upravni odbor.
Upravni odbor Inštituta šteje 7 članov od katerih:
– 2 člana imenuje ustanovitelj,
– 1 člana imenuje Arhiv Republike Slovenije,
– 1 člana imenuje Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
– 2 člana voli znanstveni svet Inštituta izmed odgovornih nosilcev raziskovalnih projektov,
– 1 člana volijo zaposleni delavci v Inštitutu.
Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani Upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za raziskovalno dejavnost.
8. člen
Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte Inštituta program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, obravnava pobude Znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje direktorja Inštituta in daje soglasje za imenovanje drugih vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev Inštituta ter delavcev s posebnimi pooblastili Inštituta in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
K statutu, programu razvoja Inštituta, letnega načrta ter imenovanju in razrešitvi direktorja mora Upravni odbor pred svojim odločanjem pridobiti soglasje ustanovitelja.
9. člen
Mandat Upravnega odbora traja štiri leta, s tem, da se pri prvem imenovanju trije člani, med njimi eden, ki ga imenuje ustanovitelj, zamenjajo po dveh letih.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu Inštituta.
Način dela Upravnega odbora se določi s statutom Inštituta.
10. člen
Delo in poslovanje Inštituta vodi direktor. Direktorja Inštituta imenuje in razrešuje Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta.
11. člen
Vodilne strokovne in raziskovalne delavce imenuje direktor ob soglasju Znanstvenega sveta in Upravnega odbora.
Ostale vodilne poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor Inštituta ob soglasju Upravnega odbora.
Pogoje in način imenovanja vodilnih, raziskovalnih, strokovnih in poslovodnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili se določijo s statutom.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah se v Inštitutu oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet sestavljajo vsi odgovorni nosilci znanstvenih projektov v Inštitutu.
Pristojnosti Znanstvenega sveta in način izvolitve članov se določijo s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Inštitut gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega odloka.
14. člen
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike.
15. člen
Z državnim zakonom o proračunu se določi višina sredstev namenjenim za pokrivanje naslednjih dejavnosti Inštituta:
– upravljanje in vodenje;
– delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovno jedro znanstvenih raziskav na področjih delovanja Inštituta;
– informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo;
– obnavljanje, nadomeščanje in širitev materialne podlage raziskovanja in razvoja;
– vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na osnovi letnega programa. Letni program, ki se izdela na osnovi veljavnih meril raziskovalnega programa Inštituta, pripravi direktor in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru.
Upravni odbor mora pred sprejemom letnega programa pridobiti soglasje ustanovitelja.
16. člen
Pri Inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad Inštituta, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podpori obetavnih projektov;
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev;
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo Inštituta. Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se natančnejše določi s statutom.
S sredstvi raziskovalnega sklada Inštituta upravlja direktor Inštituta.
17. člen
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti, tudi:
– preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte,
– iz skladov in dotacij iz domačih in mednarodnih virov.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Inštituta uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Inštituta Upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
19. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev Inštituta, odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostimi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
21. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta do višine vrednosti premoženja, s katerim upravlja Inštitut.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Način in pogoji za pridobivanje sredstev za delo Inštituta, ki so določena v 15., 16. in prvi alinei 17. člena tega odloka, se začno izvajati z dnem ko se z državnim proračunom Slovenije uredi financiranje javnih raziskovalnih zavodov.
Do uveljavitve novega načina financiranja javnih raziskovalnih zavodov, se za Inštitut ohranijo obstoječi načini in pogoji za pridobivanje sredstev za delo.
23. člen
Svet Inštituta nadaljuje z delom do imenovanja Upravnega odbora.
Ostali organi upravljanja in drugi organi Inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega odloka, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov Inštituta, določenih s tem odlokom in statutom Inštituta.
24. člen
Direktor, delavci s posebnimi pooblastili ter vodilnimi in vodstvenimi delavci, imenovani pred sprejetjem tega odloka, nadaljujejo z delom na teh funkcijah do imenovanja direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili ter vodilnih in vodstvenih delavcev po postopku in na način kot ga določa zakon, ta odlok in novi statut.
25. člen
Upravni odbor se imenuje v roku 60 dni po sprejemu tega odloka.
Statut mora biti sprejet v roku 180 dni po uveljavitvi tega odloka. Imenovanje vodilnih poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili Inštituta, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejetju statuta Inštituta.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-05/91-15/2-4
Ljubljana, dne 5. avgusta 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
dr. Jože Pučnik l. r.

AAA Zlata odličnost