Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1992 z dne 24. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1992 z dne 24. 7. 1992

Kazalo

1800. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve, stran 2341.

Na podlagi šeste alinee 139. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 ter Uradni list RS, št. 19/91 in 4/92) izdaja
PRAVILNIK
o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve
1. člen
Službena izkaznica pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) se izdaja delavcem organov za notranje zadeve, ki jih minister za notranje zadeve, v skladu s 46. členom zakona o notranjih zadevah, določi za pooblaščene uradne osebe.
2. člen
Službena izkaznica je sestavljena iz:
– usnjenega ovitka,
– identifikacije kartice,
– značke (simbola),
– kartončka z najpomembnejšimi pooblastili imetnika službene izkaznice.
3. člen
Usnjeni ovitek je iz črnega usnja velikosti 7x 10,5 cm. Na sprednji strani ovitka je v slepem tisku vtisnjen simbol Ministrstva za notranje zadeve (skica št. 1).
4. člen
Na zgornji notranji strani ovitka je prostor za vstavitev identifikacije kartice. Na spodnjo notranjo stran ovitka je pritrjena značka, ki se da odpeti. Pod značko je na spodnji notranji strani ovitka plastificirani kartonček, na katerem so izpisana najpomembnejša pooblastila imetnika službene izkaznice.
5. člen
Obrazec identifikacije kartice je velikosti 8,5x5,5 cm. Po vpisu podatkov o imetniku se obrazec zaščiti s plastičnim ovitkom.
Obrazec vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti 3 x 3 cm,
– pod fotografijo je prostor za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za registrsko številko identifikacijske kartice,
– desno od prostora za fotografijo je grb Republike Slovenije, poleg tega pa napis »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE«,
– pod napisom »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE« je napis »SLUŽBENA IZKAZNICA«,
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis in pečat osebe, pooblaščene za izdajo kartice ter datum izdaje.
Osnovna barva identifikacijske kartice je svetlo siva, barva tiska oziroma napisa pa črna.
6. člen
Registrska številka identifikacijske kartice je identična številki značke, ki je vtisnjena na zadnji strani značke in pomeni istočasno tudi številko službene izkaznice.
7. člen
Obrazec identifikacijske kartice delavca Ministrstva za notranje zadeve, ki imajo na podlagi 15. člena zakona o delavcih v državnih organih status višjega upravnega delavca ter načelnika uprave za notranje zadeve, poleg podatkov iz 5. člena, pod grbom Republike Slovenije in napisom »Ministrstvo za notranje zadeve«, vsebuje še napis funkcije, ki jo opravlja imetnik službene izkaznice (obrazec št. 1).
Funkcija je izpisana s črnimi črkami na temno sivi podlagi.
8. člen
Obrazec identifikacijske, kartice delavcev policije poleg podatkov iz 5. člena pod grbom Republike Slovenije in napisom »Ministrstvo za notranje zadeve« vsebuje še napis »POLICIJA« (obrazec št. 2).
Napis je izpisan s črnimi črkami na svetlomodri podlagi.
9. člen
Obrazec identifikacijske kartice delavcev kriminalistične službe poleg podatkov iz 5. člena pod grbom Republike Slovenije in napisom »Ministrstvo za notranje zadeve« vsebuje še napis »KRIMINALISTIČNA SLUŽBA« (obrazec št. 3).
Napis je izpisan s črnimi črkami na zeleni podlagi.
10. člen
Obrazec identifikacijske kartice delavcev Varnostno-informativne službe poleg podatkov iz 5. člena pod grbom Republike Slovenije in napisom »Ministrstvo za notranje zadeve« vsebuje še napis »VARNOSTNO-INFORMATIVNA SLUŽBA« (obrazec št. 4).
Napis je izpisan s črnimi črkami na rdeči podlagi.
11. člen
Obrazec identifikacijske kartice delavcev zaposlenih v ostalih službah ministrstva poleg podatkov iz 5. člena pod grbom Republike Slovenije in napisom »Ministrstvo za notranje zadeve« vsebuje še napis »POOBLAŠČENA URADNA OSEBA« (obrazec št. 5).
Napis je izpisan s črnimi črkami na oker rumeni podlagi.
12. člen
Delavci organov za notranje zadeve iz 1. člena pravilnika, razen delavci kriminalistične službe, nosijo v službeni izkaznici značko – simbol Ministrstva za notranje zadeve (skica št. 2).
13. člen
Delavci Uprave kriminalistične službe nosijo v službeni izkaznici značko – simbol kriminalistične službe (skica št. 3).
14. člen
Na spodnji notranji strani usnjenega ovitka službene izkaznice je vstavljen plastificirani kartonček, na katerem so izpisana najpomembnejša pooblastila imetnika službene izkaznice.
15. člen
Besedilo izpisano na plastificiranem kartončku iz prejšnjega člena se glasi:
»Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih, določenih z zakonom, občana legitimira in privede k pristojnemu organu, vstopi v tuje stanovanje in druge prostore, se v njih zadrži in opravi preiskavo brez odredbe pristojnega organa, nosi in uporabi strelno orožje ter uporabi tuje prevozno sredstvo in sredstvo za zveze.« (obrazec št. 6).
16. člen
Službena izkaznica je veljavna le, če vsebuje vse dele naštete v 2. členu pravilnika.
17. člen
O izdanih službenih izkaznicah se vodi evidenca v organizacijski enoti za kadrovske zadeve, ki opravlja tudi vse administrativne in tehnične naloge v zvezi z izdajanjem izkaznic.
18. člen
Evidenca o izdanih in odvzetih službenih izkaznicah vsebuje priimek in ime osebe, ki ji je izdana službena izkaznica, registrsko številko izkaznice, datum izdaje in naziv organizacijske enote, v kateri dela delavec, ki mu je službena izkaznica izdana.
19. člen
Službene izkaznice ni dovoljeno posojati ali nositi v tujino.
20. člen
Če pooblaščena uradna oseba organov za notranje zadeve službeno izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje, je dolžna o tem takoj obvestiti svojega predstojnika, ta pa organizacijsko enoto pristojno za kadrovske zadeve, da se izkaznica izbriše iz evidence izkaznic.
21. člen
Ko prejme delavec službeno izkaznico, izdano po določbah tega pravilnika, mora vrniti službeno izkaznico, ki je bila izdana po dosedanjih predpisih. Vrnjene službene izkaznice iz prejšnjega odstavka uniči komisija, ki jo imenuje minister za notranje zadeve.
22. člen
Pooblaščeni delavec organov za notranje zadeve, ki mu preneha delovno razmerje ali kako drugače izgubi status pooblaščene uradne osebe, je dolžan po prejemu odločbe vrniti službeno izkaznico organizacijski enoti, pristojni za kadrovske zadeve.
23. člen
Obrazci in skice iz tega pravilnika so objavljeni kot priloga tega pravilnika in so njegov sestavni del.
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve, št. 0l/l-S-010/24-74 z dne 31. 5. 1974.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0433-8-S-206/1-1/91
Ljubljana, dne 7. julija 1992.
Minister
za notranje zadeve
Igor Bavčar l. r.

AAA Zlata odličnost