Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1992 z dne 3. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1992 z dne 3. 7. 1992

Kazalo

1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa, stran 2200.

Na podlagi 24.a in 196.b člena zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 43/89) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Javno podjetje posluje pod firmo: Slovenske železnice Ljubljana, p.o., s sedežem v Ljubljani, Kolodvorska ulica 11.
Skrajšana firma javnega podjetja se glasi: SŽ Ljubljana, p.o., Ljubljana, Kolodvorska 11.«
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »in v okviru Skupnosti JŽ«.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi: »Organ upravljanja javnega podjetja je upravni odbor.
Upravni odbor ima 9 članov.
Ustanovitelj imenuje v upravni odbor 6 članov, ki imajo pravico soodločati o zadevah iz pristojnosti upravnega odbora.
Poleg nalog po zakonu o podjetjih upravni odbor pregleduje in objavlja letna poročila poslovanja javnega podjetja, določa cene za javne storitve podjetja, usklajuje razmerja med javnim podjetjem in ustanoviteljem v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delovanje javnega podjetja in sklepa oziroma pristopa k mednarodnim pogodbam, ki zadevajo izvajanje železniškega prometa z ustreznimi železniškimi upravami in organizacijami drugih držav.«
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedi »delavski svet« nadomesti z besedama »upravni odbor«.
5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»Člani upravnega odbora morajo biti imenovani v 15-ih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Do imenovanja upravnega odbora javnega podjetja opravljajo funkcije upravljanja in vodenja javnega podjetja dosedanji organi javnega podjetja.
Upravni odbor mora uskladiti statut javnega podjetja v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-04/91-4/2-8
Ljubljana, dne 2. julija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost