Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1614. Sklep o razpisu referenduma o podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Makole, stran 2163.

SKLEP
o razpisu referenduma o podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Makole
1. člen
Razpiše se referendum za podaljšanje krajevnega samoprispevka za celotno območje KS Makole, ki obsega naselja Makole, Stranske Makole, Pečke, Štetenberg, Mostečno, Ložnica, Savinsko, Strug, Stopno, Varoš, Dežno pri Makolah, Stari grad in Jelovec.
Referendum bo v nedeljo, dne 5. julija 1992 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi svet KS Makole, izvede pa ga volilna komisija krajevne skupnosti.
2. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let in sicer od 1. 8. 1992 do 31. 7. 1997. S samoprispevkom bo predvidoma zbranih 250.000 DEM v SLT protivrednosti.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo namensko uporabljala po programu za naslednje naloge:
– vodooskrba višje ležečih predelov KS
– širitev tf-omrežja v KS
– dom krajanov
– gramoziranje in asfaltiranje cest
– kanalizacija
– parkirišče in most v Makolah.
Program samoprispevka je sestavni del tega sklepa in njegova priloga, zato se bodo tudi sredstva zbrana s samoprispevkom določala skladno z njim, kakor tudi s pritokom sredstev.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Makole 2% od neto OD
2% od pokojnin razen pokojnin z varstvenim dodatkom
2% od dohodkov občanov, ki opravljajo samostojno dejavnost
8% od katastrskega dohodka ter
100 DEM SLT protivrednosti letno plačujejo delavci, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, kateri niso prijavljeni v naši KS in imajo zgrajene hiše ali počitniške hišice na območju naše KS.
Plačila prispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
5. člen
KS lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
6. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik.
7. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani osebno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
                  KRAJEVNA SKUPNOST MAKOLE
                     GLASOVNICA
 
  Na referendumu dne 5. julija 1992 se glasuje o podaljšanju krajevnega
samoprispevka za sofinanciranje programa hitrejšega razvoja Krajevne skupnosti
Makole
                      glasujem
  ZA                                  PROTI
 
  Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo ne strinja.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri izplačevalcih dohodka izvaja finančna služba v delovnih organizacijah. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja RS ter Republiška uprava za javne prihodke. Izpostava Slovenska Bistrica.
9. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka po programu odgovarja svet KS, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča krajanom enkrat letno na zboru krajanov.
Sredstva se zbirajo na posebnem zbirnem računu 51810-842-048-82058.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Makole, dne 8. junija 1992.
Predsednik sveta
KS Makole
Rudi Krapše l. r.

AAA Zlata odličnost