Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1601. Sklep o podaljšanju krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dravograd, stran 2158.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 ter 18/88), 2. in 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86), statuta Krajevne skupnosti Dravograd in na podlagi izida referenduma, 14. junija 1992 je svet Krajevne skupnosti Dravograd sprejel
SKLEP
o podaljšanju krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dravograd
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Dravograd se podaljša samoprispevek v denarju za sofinanciranje izgradnje komunalnih in športnih objektov, po programu, ki je bil objavljen v Obvestilih št. 6/92.
2. člen
Samoprispevek se podaljša za dobo petih let, to je za čas od 1. julija 1992 do 30. junija 1992.
3. člen
Krajevni samoprispevek plačujejo zavezanci, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Dravograd in sicer:
1. 1,5% od vseh vrst čistih osebnih dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki od osebnih dohodkov;
2. 1,5% od pokojnin, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
3. 4,0% od katastrskega dohodka;
4. 1,5% od dohodkov od avtorskih pravic, patentov in izboljšav, zmanjšanega za priznane stroške in davke;
5. 1,5% od čiste zavarovalne osnove za osebe, ki opravljajo samostojno gospodarsko dejavnost.
4. člen
Krajevni samoprispevek se ne plačuje od socialnih podpor, invalidnin, priznavalnin, denarnih pomoči, štipendij, nagrad učencev in od regresa za letni dopust.
5. člen
Samoprispevek zaposlenih in upokojencev se obračunava in plačuje ob vsakem izplačilu osebnega dohodka oziroma pokojnine. Obračunavajo ga izplačevalci osebnih dohodkov oziroma pokojnin.
Samoprispevek od dohodkov od avtorskih pravic, patentov in. izboljšav obračunavajo in plačujejo izplačevalci teh dohodkov.
Samoprispevek od dohodkov pod točko 3. in 5. odmerja Uprava za prihodke Skupščine občine Dravograd.
6. člen
Z osebami, ki imajo v Krajevni skupnosti Dravograd nepremičnine, nimajo pa v krajevni skupnosti stalnega prebivališča, bo krajevna skupnost sklenila pogodbo o plačevanju samoprispevka, po enotnih kriterijih, ki jih bo sprejel svet Krajevne skupnosti Dravograd.
7. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti, se obveznost do samoprispevka izterja po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov, zato morajo vsi, ki so dolžni obračunavati in nakazovati samoprispevek dostaviti krajevni skupnosti seznam plačnikov samoprispevka.
8. člen
Zavezanci za obračunavanje in plačevanje samoprispevka nakazujejo samoprispevek na zbirni račun samoprispevka Krajevne skupnosti Dravograd, pri SDK Dravograd št. 51820-842-007-82000.
9. člen
S samoprispevkom bo po ocenah prvega trimesečja 1992 zbranih 33 milijonov tolarjev.
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev samoprispevka bo opravljal Svet Krajevne skupnosti Dravograd.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri izplačevalcih dohodka kontrolirata služba družbenega knjigovodstva in občinska uprava za družbene prihodke.
11. člen
Svet Krajevne skupnosti Dravograd mora ob vsakem zaključnem računu javno objaviti podatke o zbranih in porabljenih sredstvih krajevnega samoprispevka.
12. člen
Tolmačenje tega sklepa daje svet Krajevne skupnosti Dravograd.
13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. julija 1992 dalje.
Dravograd, dne 17. junija 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Dravograd
Vinko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost