Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1600. Sklep o preoblikovanju zavoda ŠRC Golovec v družbo z omejeno odgovornostjo "Celjski sejem" v družbeni lastnini, stran 2157.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in v skladu z določbami zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 4. členom odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje ter izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90) je Skupščina občine Celje na skupni seji vseh zborov dne 12. 6. 1992 sprejela
SKLEP
o preoblikovanju zavoda ŠRC Golovec v družbo z omejeno odgovornostjo "Celjski sejem" v družbeni lastnini
1. člen
Skupščina občine Celje v skladu z 51. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) preoblikuje Zavod ŠRC Golovec p.o. Celje v družbo z omejeno odgovornostjo in nanjo prenaša vse pravice in obveznosti javnega zavoda.
2. člen
Družba bo poslovala pod naslednjo firmo: Celjski sejem, d.o.o., Celje.
3. člen
Sedež družbe je v Celju, Dečkova 1.
4. člen
Dejavnosti družbe so:
– organiziranje in izvajanje storitev na področju telesne kulture, kulture in drugih prireditev,
– organiziranje in izvajanje sejmov,
– gostinske storitve,
– storitve reklame in ekonomske propagande,
– posredniške, zastopniške, konsignacijske, agencijske, komercialne, špediterske, skladiščne, ter komisijske storitve na področju prometa blaga in storitev,
– izvajanje ekonomskih, organizacijskih in tehnoloških storitev.
Zunanjetrgovinska dejavnost:
– uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov vseh trgovskih strok,
– mednarodna sejemska dejavnost,
– posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev.
5. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Družbo zastopa direktor neomejeno.
V zunanjetrgovinskem prometu družbo neomejeno zastopa direktor, ki mora imeti visoko strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj.
6. člen
Ustanovitelj vlaga v družbo naslednja sredstva:
– objekte, z opremo,
– zemljišča,
– igrišča,
– komunalno infrastrukturo
po stanju zemljiškoknjižnega izpiska in po knjigovodski bilanci na dan 31. 12. 1991, kar predstavlja 100% premoženja družbe in sicer 311,415.000 SLT.
7. člen
Družba posluje skladno z določbami zakona o podjetjih in drugih predpisov, ki se nanašajo na podjetja v družbeni lastnini.
8. člen
Družba lahko sklepa pogodbe in opravlja druge posle samo v okviru dejavnosti, za katere je vpisana v sodni register.
Družba lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v sodni register, in ki se običajno v manjšem obsegu ali občasno opravljajo ob tej dejavnosti ali, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti.
9. člen
Organa upravljanja družbe sta upravni odbor in direktor.
Upravni odbor ima 7 članov, ki jih za dobo štirih let imenuje občinska skupščina. Člani upravnega odbora so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
Upravni odbor ima zlasti naslednje pristojnosti:
– sprejme statut družbe,
– določa temelje poslovne politike družbe,
– odloča o povezovanju v višje oblike organiziranja,
– imenuje direktorja družbe,
– odloča o spremembi firme, sedeža in dejavnosti družbe,
– obravnava in sprejema polletni obračun in zaključni račun,
– odloča o delitvi in uporabi dobička in o kritju izgub,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte, ki sodijo v njegovo pristojnost,
– skrbi za redno in pravočasno sestavljanje periodičnih poročil in zaključnega računa,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Upravni odbor v celoti ali njegov posamezni član, je lahko razrešen tudi pred iztekom mandata.
10. člen
Direktorja družbe imenuje upravni odbor po postopku, ki ga določa statut.
Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko po izteku mandata ponovno imenovan.
11. člen
Za sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe izvolijo delavci svet delavcev.
Število članov in pristojnosti sveta delavcev določa statut.
12. člen
Družba sprejme statut do 31. 7. 1992.
Za čas do registracije uporablja zavod statut in druge splošne akte, ki so v javnem zavodu veljavni na dan uveljavitve tega sklepa.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-11/92
Celje, dne 12. junija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost