Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1594. Odredba o razporeditvi delovnega časa v mestnih upravnih organih, stran 2154.

Na podlagi 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), 7. člena odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83, 4/87) ter 129. in 131. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 21/91) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 109. seji dne 16. 6. 1992 izdal
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v mestnih upravnih organih
1. člen
S to odredbo se določa trajanje, začetek in konec ter razporeditev delovnega časa v mestnih upravnih organih in v mestnih upravnih organizacijah (v nadaljnjem besedilu: upravni organi).
2. člen
Delovni čas v upravnem organu se razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 14. ure, razen za upravni organ oziroma organizacijsko enoto upravnega organa, za katero je s to odredbo delovni čas drugače določen.
V primeru, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela lahko Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) na predlog funkcionarja, ki vodi upravni organ (v nadaljnjem besedilu: funkcionar) določi, da upravni organ ali posamezne notranje organizacijske enote upravnega organa delajo tudi v soboto oziroma nedeljo.
3. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa med 15. in 16. uro oziroma v sredo med 16. in 17. uro ter v petek med 14. in 15. uro.
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma odhod z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj upravnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti 40-urno delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru razpona premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja podrobneje uredi funkcionar, ki vodi upravni organ.
4. člen
V Mestnem sekretariatu za notranje zadeve, v oddelkih za prometne zadeve, potne liste, matične zadeve, javni red in mir, prijavno odjavni službi, kjer je opravljanje del in nalog organizirano dvoizmensko, se delovni čas razporedi tako, da zajema čas od 7. do 19. ure,
Delovni čas v Izpitnem centru Ljubljana je v ponedeljek in sredo od 11.30 do 20. ure, v torek in četrtek od 6.40 do 15. ure in v petek od 6.40 do 13. ure.
V oddelkih iz prvega in drugega odstavka tega člena ni premakljivega delovnega časa.
5. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela, lahko funkcionar, ki vodi upravni organ s poprejšnjim soglasjem Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane, razporedi delovni čas drugače, kot je določeno v 2. in 3. členu te odredbe.
6. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih upravnega organa.
7. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov za delavce in občane, podjetja, zavode in druge organizacije (v nadaljnjem besedilu: uradne ure) so v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, v ponedeljek pa še od 13. do 15. ure in v sredo od 13. do 16. ure, razen v tistih upravnih organih, ki imajo s to odredbo določen drugačen razpored uradnih ur.
8. člen
V Mestnem sekretariatu za notranje zadeve, v oddelkih za prometne zadeve, potne liste, matične zadeve, javni red in mir ter prijavno odjavni službi, so uradne ure od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure.
9. člen
V Mestni upravi za inšpekcijske službe je stalna dežurna služba od ponedeljka do sobote od 7. do 19. ure.
10. člen
Delovni čas v organu za postopek o prekrških se razporedi tako, da v ponedeljek, torek, četrtek zajema čas obvezne prisotnosti od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 14. ure.
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa med 15. in 16 uro oziroma v sredo med 16. in 17. uro ter v petek med 14. in 15. uro.
V organu za postopek o prekrških mora biti organizirana stalna dežurna služba v skladu z določbami zakona o prekrških.
11. člen
Določbe te odredbe, razen določb 4, 8, 9, 10, veljajo tudi za samostojne organe mesta.
12. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Mestni upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno in na primeren način obvestiti stranke.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skrajša, funkcionar razporedi tako, da dosežejo poln delovni čas v istem tednu.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v mestnih upravnih organih (Uradni list SRS, št. 39/82, 18/84, 21/87 in 32/88).
14. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 7. 1992.
Št. 1014/1-1992
Ljubljana, dne 17. junija 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine mesta Ljubljane
Marjan Vidmar l. r.

AAA Zlata odličnost