Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1587. Sklep o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije, stran 2152.

Na podlagi 4. točke 25. člena, 29. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91) izdaja guverner Banke Slovenije
SKLEP
o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
1. Banka Slovenije izdaja dne 1. 7. 1992 lastne prenosljive dvodelne blagajniške zapise v tolarjih (v nadaljevanju: blagajniški zapisi), ki se vpisujejo z rokom dospelosti 10. 12. 1992.
Blagajniški zapisi se izdajajo v skupnem znesku do 5 milijard tolarjev, v dveh apoenih, po 100.000 tolarjev in 1,000.000 tolarjev.
Skladno z denarnimi gibanji lahko Banka Slovenije ustavi nadaljnje vpisovanje blagajniških zapisov po tem sklepu, tudi če znesek iz prvega odstavka te točke še ni v celoti vplačan.
2. Blagajniška zapisa sta sestavljena iz dveh ločljivih, vrednostno enakih delov po 50.000 tolarjev oziroma 500.000 tolarjev. Ločena sta s perforacijo. Polovica blagajniškega zapisa je ob dospelosti izplačljiva v tolarjih, druga polovica pa v tujem denarju (v DEM). Oba dela blagajniškega zapisa se glasita na prinosnika, in se lahko skupaj ali ločeno kupujeta in prodajata med domačimi pravnimi in fizičnimi osebami.
3. Blagajniška zapisa vsebujeta: navedbo, da je prenosljiv blagajniški zapis, ki se glasi na prinosnika, številko serije in serijsko številko, ime in sedež izdajatelja, kraj in datum izdaje, datum dospelosti, vrednost apoena, način vplačila, obrestno mero, način izplačila glavnice in obresti, prazen prostor za vpis datuma vplačila in vrednosti na dan vplačila in faksimile podpisa guvernerja Banke Slovenije.
4. Blagajniške zapise lahko vpisujejo banke v svojem imenu in za svoj račun. Druge domače pravne in fizične osebe lahko vpisujejo blagajniške zapise iz tega sklepa le prek bank, ki jih za to poslovanje pooblasti Banka Slovenije.
5. Blagajniška zapisa iz tega sklepa se v celoti vplačujeta v tolarjih z diskontom za realne obresti, v skupnem tolarskem znesku, izračunanem na dan vplačila. Skupna cena za vplačilo oziroma cena za posamezni del se določi:
1) Za del blagajniškega zapisa, ki je izplačljiv v tolarjih, je cena za vplačilo odvisna od časa, ki je pretekel od dneva izdaje blagajniških zapisov do dneva vplačila in mesečnega gibanja cen na drobno v predhodnih mesecih do dneva vplačila. Vrednost blagajniškega zapisa na dan vplačila je vpisana na tolarskem delu blagajniškega zapisa;
2) Za del blagajniškega zapisa, ki je izplačljiv v tujem denarju (v DEM) je cena za vplačilo odvisna od časa, ki je pretekel od dneva izdaje blagajniških zapisov do dneva vplačila in gibanja veljavnega srednjega tečaja Banke Slovenije za 1 DEM do dneva vplačila. Vrednost blagajniškega zapisa se ob vplačilu pretvori v DEM po veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije in se izplača ob dospelosti.
Banka ob vplačilu vpiše na blagajniški zapis datum vplačila, vrednost deviznega in vrednost tolarskega dela.
6. Obrestna mera za blagajniška zapisa znaša:
1) tolarski del blagajniškega zapisa, se tekoče revalorizira z rastjo cen na drobno v predhodnem mesecu in obrestuje po 10% letni obrestni meri;
2) devizni del blagajniškega zapisa se obrestuje po 8% letni obrestni meri.
7. Banke, ki vpisujejo blagajniške zapise v svojem imenu in za svoj račun vplačajo tolarski znesek Banki Slovenije na dan vpisa. Če vpisujejo blagajniške zapise za račun drugih pravnih in fizičnih oseb vplačajo tolarski znesek naslednji dan po vpisu na poseben račun Banke Slovenije.
8. Banka Slovenije plača bankam, ki vpisujejo blagajniške zapise za račun drugih domačih pravnih ali fizičnih oseb provizijo v višini 0,5% vrednosti blagajniškega zapisa. Banke pri posredovanju vpisa za tuj račun ne zaračunavajo nobenih dodatnih provizij.
Provizijo iz prvega odstavka te točke plača Banka Slovenije banki mesečno, za pretekli mesec naslednji dan po prejemu obračuna od banke.
9. Zadnji imetnik blagajniškega zapisa, ki poseduje dvodelen ali polovičen blagajniški zapis, ga vnovči v roku dospelosti pri katerikoli pooblaščeni banki.
Ob efektivnem izplačilu deviznega dela blagajniškega zapisa se znesek za izplačilo zaokroži na 50 DEM, preostanek pa se izplača v tolarjih po veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije, lahko pa se izplača devizni del v celoti, če se vpiše na devizni račun ali devizno hranilno knjižico.
Zaradi pravočasnega izplačila deviznega dela blagajniškega zapisa na dan dospelosti, napove zadnji imetnik dvig deviznih sredstev dva dni pred dospelostjo, sicer se izplača zapadli devizni del dva dni po dospelosti. Za ta čas imetniku pripada nadomestilo.
10. Banka Slovenije zagotovi banki, pri kateri se blagajniški zapis vnovčuje, denarna sredstva za izplačilo tolarskega in deviznega dela blagajniškega zapisa in to na dan dospelosti za zapise, ki jih je vplačala za svoj račun, oziroma naslednji dan po dospelosti za zapise, izplačane za tuj račun.
11. Pri izplačilu blagajniškega zapisa vtisne banka na vsak apoen oznako "izplačano". Na izplačanem apoenu potrdi prejem izplačila oseba, ki je prejela izplačani znesek.
Banka, po opravljenih izplačilih vrne Banki Slovenije izplačane apoene blagajniških zapisov.
12. Banka Slovenije redno javno objavlja vrednost obeh apoenov blagajniških zapisov in to ločeno za tolarski in devizni del blagajniškega zapisa, in vpisno ceno, to je vrednost blagajniškega zapisa na dan vpisa, zmanjšano za diskont za realne obresti. Od dneva dospelosti dalje je vrednost obeh delov blagajniškega zapisa enaka objavljenemu tolarskemu znesku oziroma znesku v devizah na dan dospelosti.
13. Imetnik blagajniškega zapisa, ki na dan dospelosti ne vnovči dospelega blagajniškega zapisa, ga lahko vnovči še v roku 3 let po dospelosti; deset dni po dospelosti pripada imetniku zapisa še revalorizacija, ne pa obresti, po tem roku pa ne pripada ne revalorizacija in ne obresti.
14. Podrobnejši postopek za izvajanje tega sklepa po potrebi določi Banka Slovenije s posebnimi navodili.
15. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP-20
Ljubljana, dne 19. junija 1992.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost