Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1992 z dne 30. 6. 1992

Kazalo

1568. Odlok o pošiljanju določenih podatkov o sredstvih za zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje, stran 2140.

Na podlagi 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) ter v zvezi s 3. členom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) in 217. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o pošiljanju določenih podatkov o sredstvih za zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mora pošiljati Vladi Republike Slovenije do 20. dne v mesecu naslednje podatke za pretekli mesec:
1) Prihodki
– prihodki po 10. členu odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja prihodkov (Uradni list RS, št. 19/92),
– povračila regresnih zahtevkov.
– prihodki po konvencijah z drugimi državami,
– obresti od sredstev na vpogled, od danih posojil in morebitne druge obresti, brez obresti stanovanjskega sklada,
– prihodki kapitalskega sklada skladno z 249. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– prihodki stanovanjskega sklada od prodaje stanovanj, od obresti za dana stanovanjska posojila in od najemnin,
– drugi prihodki.
2) Odhodki
– pokojnine in druge pravice po vrstah, skladno s 3. Členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– kmečke pokojnine,
– vojaške pokojnine,
– pokojnine, nakazane v tujino,
– otroški dodatki,
– davek od osebnih prejemkov – pokojnin,
– plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje,
– plačilo storitev socialnim in drugim zavodom,
– stroški poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po posameznih namenih,
– drugi odhodki po posameznih namenih.
2. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mora pošiljati Vladi Republike Slovenije do 20. dne v mesecu naslednje podatke za pretekli mesec:
1) Prihodki
– prihodki po 9. členu odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja prihodkov (Uradni list RS, št. 19/92),
– povračila regresnih zahtevkov,
– prihodki od prostovoljnega zavarovanja,
– prihodki po konvencijah z drugimi državami,
– obresti od sredstev na vpogled, od danih posojil in morebitne druge obresti,
– drugi prihodki po vrstah.
2) Odhodki
– odhodki za plačilo storitev po 23. členu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ločeno za primarno, sekundarno in terciarno raven zdravstvene dejavnosti, zdraviliško in lekarniško dejavnost in socialne zavode. Pri posamezni dejavnosti ločeno za javne zavode, zasebnike in zasebne zavode ter druge izvajalce,
– odhodki za zdravila in ortopedske pripomočke,
– odhodki za zdravljenje v tujini,
– odhodki na podlagi konvencij z drugimi državami,
– odhodki za delo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije po posameznih namenih,
– drugi odhodki po posameznih namenih.
3. člen
Ne glede na določila prve alinee 2. točke prejšnjega člena Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije do 31. decembra 1992 pošilja naslednje podatke:
– odhodki za plačilo storitev zdravstvenega zavarovanja, ločeno za javne zavode in zasebnike.
4. člen
V podatkih iz prejšnjih členov je treba poleg prihodkov in odhodkov za pretekli mesec prikazati tudi znesek prihodkov in odhodkov kumulativno za tekoče leto.
5. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-09/92-5/1-8
Ljubljana, dne 18. junija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost