Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1992 z dne 15. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1992 z dne 15. 6. 1992

Kazalo

1507. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe, stran 2093.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 27. maja 1992, na seji Zbora občin dne 20. maja 1992 in na seji Zbora združenega dela dne 11. junija 1992.
Št. 0100-74/92
Ljubljana, dne 11. junija 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe
1. člen
V zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) se za 17. členom dodata dva nova člena 17.a in 17.b, ki se glasita:
"17.a člen
Začasno financiranje javne porabe v občini se lahko nadaljuje tudi po preteku roka iz prejšnjega člena, če republiški proračun ni bil sprejet do konca februarja tekočega leta, vendar največ 30 dni po uveljavitvi republiškega proračuna.
V obdobju začasnega financiranja po prejšnjem odstavku se smejo uporabiti sredstva največ v višini ustreznega deleža povprečnega mesečnega obsega porabe v obdobju začasnega financiranja v prvem trimesečju.
Ustrezni delež povprečnega mesečnega obsega porabe po prejšnjem odstavku se ugotovi tako, da se povprečni mesečni obseg porabe deli s 30 in pomnoži s številom dni v obdobju začasnega financiranja po tem členu.
17.b člen
Če proračun občine ni bil sprejet do konca roka za začasno financiranje po 17. in 17.a členu tega zakona, določi Skupščina Republike Slovenije način financiranja nalog te občine, določenih z ustavo in zakonom.
Naloge iz prejšnjega odstavka se lahko financirajo mesečno največ do višine povprečnega mesečnega obsega proračunskih sredstev v preteklem letu.
Po določbah prejšnjega odstavka se lahko financirajo le obveznosti javne porabe, sprejete do začetka leta, za katerega proračun ni bil sprejet.
Za izvajanje nalog financiranja javne porabe po prejšnjih odstavkih imenuje Skupščina Republike Slovenije na predlog vlade za čas do sprejetja proračuna občine začasnega upravitelja občinskega proračuna.
Pristojni organi občine morajo dati začasnemu upravitelju občinskega proračuna na njegovo zahtevo vse podatke in informacije, ki so potrebni za razporejanje proračunskih sredstev.
Začasni upravitelj občinskega proračuna poroča Skupščini Republike Slovenije o mesečnem izvrševanju proračuna po določbah tega člena najpozneje v 15. dneh po preteku vsakega meseca."
2. člen
V 38. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Javna podjetja oziroma javni zavodi, katerih ustanovitelj je država oziroma občina, morajo na zahtevo pristojnega organa poslati zaključni račun skupščini republike oziroma občine."
3. člen
V 41. členu se drugi odstavek nadomesti z novim drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:
"Obseg potrebnih sredstev, ki jih občine zagotavljajo mestu oziroma regionalni skupnosti, se določi z njihovim medsebojnim dogovorom.
Dogovor iz prejšnjega odstavka se predloži Skupščini Republike Slovenije in Službi družbenega knjigovodstva Slovenije.
Do sprejetja dogovora iz drugega odstavka tega člena pripada Mestu Ljubljana in Skupnosti obalnih občin Koper za financiranje nalog javne porabe naslednji del dohodnine, ki pripada občinam z ustreznega območja po odloku o razporeditvi določenih prihodkov med republiko in občinami:
– Mestu Ljubljana 40%;
– Skupnosti obalnih občin Koper 16%."
4. člen
Za 41. členom se doda novi 41.a člen, ki se glasi:
"41. a člen
Določbe tega zakona o financiranju javne porabe v občini se smiselno uporabljajo tudi za financiranje javne porabe v mestih in regionalnih skupnostih."
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/90-14/11
Ljubljana, dne 11. junija 1992.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.