Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992

Kazalo

1317. Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev, stran 1921.

Na podlagi 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) ter četrtega odstavka 35. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo izdaja
PRAVILNIK
o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek ugotavljanja pogojev za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, izdaje odločbe o vpisu oziroma izbrisu iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev, predpisuje način vodenja registra in vsebino registra.
2. člen
Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev se opravi na vlogo posameznika. Posameznik v vlogi navede:
– ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;
– naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
– poklic oziroma strokovno izobrazbo;
– vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost;
– sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: ordinacija), z opisom prostorov, opreme in kadrovske zasedbe;
– znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezik narodnosti.
K vlogi je treba predložiti dokaze o izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev.
3. člen
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, na podlagi popolne vloge izvede postopek za ugotovitev izpolnjevanja predpisanih pogojev in izda odločbo najkasneje v tridesetih dneh od vložitve popolne vloge.
Če je vloga nepopolna, ministrstvo, pristojno za zdravstvo, zahteva, da posameznik dopolni vlogo.
Postopek iz prvega odstavka tega člena izvede komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravstvo.
4. člen
Komisija za izvedbo postopka izdela pisno poročilo in o svojih ugotovitvah obvesti ministrstvo, pristojno za zdravstvo, najkasneje v petnajstih dneh od vložitve popolne vloge na ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Na podlagi poročila komisije minister, pristojen za zdravstvo, izda odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev ali vlogo zavrne najkasneje v petnajstih dneh od prejema poročila komisije.
5. člen
Odločba o vpisu v register obsega naslednje podatke:
– ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;
– naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
– poklic oziroma strokovno izobrazbo;
– vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo bo posameznik opravljal kot zasebno zdravstveno dejavnost;
– sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost;
– datum pričetka opravljanja zasebne zdravstvene dejavnosti.
Odločba se izda v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Izbris iz registra opravi ministrstvo, pristojno za zdravstvo, po uradni dolžnosti ali na vlogo posameznika, če odjavi opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti.
Za izbris iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev se primerno uporabljajo določbe tega pravilnika.
7. člen
V register zasebnih zdravstvenih delavčev se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v register;
2. datum vložitve vloge;
3. ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva zasebnega zdravstvenega delavca;
4. naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
5. poklic oziroma strokovno izobrazbo;
6. vrsta zdravstvene dejavnosti, ki jo bo opravljal kot zasebno zdravstveno dejavnost;
7. sedež in naslov ordinacije, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost (kraj, ulica in hišna številka);
8. datum pričetka opravljanja zasebne zdravstvene dejavnosti;
9. datum prenehanja opravljanja zasebne zdravstvene dejavnosti;
10. datum vpisa v register;
11. datum izbrisa iz registra;
12. začasna prekinitev opravljanja zasebne zdravstvene dejavnosti;
13. spremembe vpisa v register;
14. datum spremembe vpisa v register;
15. morebitne spremembe.
Vpisi se vodijo v registru zasebnih zdravstvenih delavcev. Na vpisnem listu so tiskani stolpci za vpis zahtevanih podatkov.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 313-3/92
Ljubljana, dne 21. maja 1992.
Minister
za zdravstvo, družino
in socialno varstvo
dr. Božidar Voljč l. r.