Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992

Kazalo

1247. Odredba o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, stran 1849.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 (Uradni list RS, št. 16/92) izdaja minister za finance
ODREDBO
o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to odredbo se določajo način, postopek in pogoji za oddajo del s pogodbo na podlagi javnega razpisa za določene naloge, ki se v celoti ali delno financirajo iz republiškega proračuna.
2. člen
S pogodbo na podlagi javnega razpisa se oddajo naslednja dela:
– izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije,
– gradnja objektov ali njihovih delov,
– vzdrževalna dela (investicijsko in sprotno oziroma tekoče vzdrževanje),
– rekonstrukcije in adaptacije objektov, naprav ali njihovih delov,
– montaža, dobava ter vgraditev napeljav, naprav in opreme,
– nakup opreme,
– raziskovalne naloge in druge intelektualne storitve,
– storitve.
3. člen
Uporabnik proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) sme oddati izvajalcu dela iz prejšnjega člena le s pogodbo na podlagi:
– javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev,
– javnega razpisa za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Uporabnik sme izjemoma oddati dela izvajalcu tudi z neposredno pogodbo brez javnega razpisa, če obstaja le en izvajalec oziroma v drugih primerih, določenih s to odredbo.
4. člen
Ta odredba se smiselno uporablja tudi za oddajo del podizvajalcem. Izvajalec sme oddati dela podizvajalcem le s soglasjem uporabnika.
5. člen
Uporabnik določi pogoje za oddajo del, ki jih mora izpolnjevati izvajalec. Pogoji so javni in so sestavni del razpisa.
Vsi izvajalci, ki sodelujejo na javnem razpisu, so enakopravni.
Pri delih, ki jih sofinancirajo druge osebe, mora uporabnik podpisati pogodbo o sofinanciranju, ki velja le za obdobje veljavnosti proračuna. Pred podpisom take pogodbe mora dobiti uporabnik zagotovila o sposobnosti sofinancerja za izpolnitev te pogodbe.
Razpisna dokumentacija in pogodbeni dokumenti morajo biti napisani v slovenščini, vrednosti pa izražene v slovenski valuti.
Razpisni pogoji, ponudbena in pogodbena dokumentacija, morajo upoštevati tehnične predpise, standarde in normative, veljavne v Republiki Sloveniji
Oprema mora imeti zagotovljeno servisiranje v Republiki Sloveniji.
II. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA BREZ OMEJITEV
6. člen
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija (v nadaljnjem: komisija), ki jo imenuje uporabnik. Postopek razpisa mora biti v celoti dokumentiran.
Postopek javnega razpisa lahko izvede v uporabnikovem imenu usposobljen izvajalec, ki ga pooblasti uporabnik. Če uporabnik odda to nalogo v izvedbo izvajalcu, imenuje izvajalec člane komisije v soglasju ž uporabnikom.
Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, ki so strokovnjaki za posamezna področja. Delo komisije vodi član, ki ga za to določi uporabnik.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. firmo oziroma ime uporabnika,
2. predmet razpisa iz 2. člena te odredbe in vzorec pogodbe,
3. kraj, datum, čas in osebo, pri kateri se lahko dvigne razpisna dokumentacija,
4. način, kraj in čas, kjer se lahko dobijo potrebni podatki in razlage za izdelavo ponudbe,
5. predmet razpisa (dispozicija naloge, naziv objekta oziroma ukrepa, vrsta storitve itd.).
6. orientacijsko vrednost naloge,
7. lokacijo objektov,
8. predvideni rok pričetka in dokončanja del,
9. merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
10. rok in način oddaje ponudbe (datum, naslov, čas),
11. kraj, mesto, datum in uro odpiranja ponudb,
12. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu, ki ne sme biti daljši od 45 dni od dneva odpiranja ponudb za naloge, ki presegajo 50,000.000 tolarjev in za novogradnje oziroma 15 dni za druga dela.
9. člen
Uporabnik mora takoj po objavi javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo, ki obsega zlasti:
1. podatke o nalogi (tehnične in ekonomske),
2. projektno nalogo, izdelano v takem obsegu, da je na podlagi nje možno izdelati ponudbo,
3. podatke o lokaciji, zemljišču, prometnih, tehnoloških in ekoloških pogojih,
4. enotni popis del (praviloma s šiframi) s količinami (projektantskimi izmerami),
5. predračunsko oceno vrednosti razpisanih del,
6. roke in dinamiko izvedbe razpisanih del,
7. način in zagotovitev plačil,
8. merila za izbor najugodnejše ponudbe,
9. zahtevo glede oblike ponudbe,
10. zahtevo po vrsti ponudbe (po enoti mere, skupna vrednost, ključ v roke itd.),
11. način obračuna (po izmerah, po fakturah, tranšah itd.),
12. navedbo oseb, kraja in časa za pridobitev dopolnilnih podatkov,
13. garancijski rok in pogoje garancij,
14. način zavarovanja izpolnitve obveznosti (garancija za ponudbo, rok, kvaliteto itd.),
15. pogodbeno kazen,
16. pogoje gradbišča (dostopi, zemljišče, energija, soglasja itd.),
17. pogoje kvalitete in načina dokazovanja kakovosti opravljenih del,
18. ugodnosti uporabnika, ki naj jih ponudniki upoštevajo,
19. druge podatke o delu,
20. način finančnega zavarovanja ponudbe.
10. člen
Ponudba, ki jo da ponudnik uporabniku na podlagi javnega razpisa, mora vsebovati zlasti naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. zahtevane reference,
4. vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom s prilogami:
– predračun del (po vrstah del, po postavkah, po enoti, na ključ, celotno vrednost itd.),
– strukturo cene po vnaprej predpisanih elementih strukture cene postavk v pogodbi; struktura cene mora biti določena za celotno vrednost pogodbenih del ali za skupine postavk v predračunu ali za vsako postavko posebej,
– izhodiščne cenike elementov strukture cene, praviloma veljavne na datum podpisa pogodbe,
– delež stroškov podizvajalcev,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko plačil po ponudbi v povezavi, s terminskim planom,
– način določanja in obračunavanja razlik v ceni,
– druge podatke glede določljivosti cene in obračuna,
– podatke, na katerih temelji predračun,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in življenjskih pogojev, kot jih določajo zakonodaja o minimalnih standardih zaposlovanja ter veljavne sindikalne pogodbe,
5. dinamiko realizacije pogodbe po postavkah, po grupah postavk ali za nalogo kot celoto ter kontrolne točke – terminski plan,
6. način obračunavanja del,
7. garancijske roke in načine zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
8. način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
9. projekte, grafične, slikovne in tekstualne predloge in razlage, prospekte, utemeljitve, variantne predloge in rešitve, vzorce in drugo po lastni presoji ponudnika,
10. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik uporabniku,
11. navedbo pooblaščene osebe ali službe ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo porabnika v zvezi s ponudbo.
Za dela, ki bi bila oddana po pogodbi pod bistveno drugačnimi pogoji kot so predvideni v razpisni dokumentaciji, se šteje, da niso bila oddana na javnem razpisu po tej odredbi.
11. člen
Javni razpis se opravi tako, da dajo ponudniki na podlagi objave in v skladu s pogoji razpisa pisne ponudbe.
12. člen
Ponudbo s podpisano dokumentacijo izroči ponudnik uporabniku na način, kot to določajo pogoji razpisa. Če je dokumentacija v več ovitkih, morajo biti le-ti označeni po zaporedju in njihovo število navedeno v dopisu.
Ponudnik lahko odda ponudbo tudi priporočeno po pošti.
Na vsakem ovitku s ponudbeno dokumentacijo mora biti naslov uporabnika, označba: "ne odpiraj, ponudba!" in navedba, na katero zadevo se nanaša ponudba, ki jo daje ponudnik. Prevzemnik ponudbe ugotovi, ali je ponudba tako opremljena takoj pri prevzemu ponudbe in to navede v potrdilu o prevzemu ponudbe.
Nepravilno opremljene ponudbe zavrne komisija v postopku odpiranja ponudb.
Uporabnik mora vse prejete ponudbe izročiti komisiji ob uri, ki je določena v javnem razpisu.
Na vsakem prejetem ovitku (dopisu) mora uporabnik označiti vrstni red prejema, dan in uro prejema ter to potrditi s pečatom in podpisom odgovorne osebe.
O prevzemu ponudbe mora uporabnik izdati ponudniku ustrezno potrdilo.
Če v razpisnih pogojih ni drugače določeno, velja za čas oddaje ponudbe čas, ko je bila ponudba vročena naslovniku.
13. člen
Ponudnik sme predložiti več ponudb, če je možna realizacija naloge v več variantah. V eni ponudbi sme ponuditi samo eno varianto.
Ponudnik, ki ponudi variantno izvedbo, mora predložiti tudi ponudbo za izvedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
14. člen
Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, ki jo je prevzel uporabnik v roku, ki je bil določen v objavi javnega razpisa.
Za nepravočasno se šteje ponudba, za katero ni dokumentirana pravočasna oddaja.
Nepravočasno prispele ponudbe, nepravilno opremljene oziroma oddane ponudbe komisija ne odpira in jih vrne ponudniku zaprte.
15. člen
Ponudniki morajo biti obveščeni o kraju in času odpiranja ponudb. Ponudnik, ki ni bil obveščen o kraju in času odpiranja ponudb, ima pravico izpodbijati pravilnost izvedbe razpisa.
Odpiranje ponudb je javno.
16. člen
Odpiranje ponudb se opravi na kraju in v prostorih ter na dan in ob uri, kot je to določeno v objavi, ne glede na to, ali so predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.
17. člen
Šteje se, da javni razpis ni uspel, če prispejo na razpis manj kot 3 veljavne ponudbe. V takšnem primeru komisija ponudb ne odpira in jih vrne ponudniku zaprte.
Če javni razpis ni uspel zaradi premajhnega števila ponudb, uporabnik ponovi javni razpis pod enakimi ali drugačnimi pogoji.
18. člen
Pri odpiranju ponudb komisija ugotovi:
1. vse pravočasno prejete ponudbe z imeni ponudnikov,
2. vse nepravočasno prejete ponudbe,
3. imena navzočih predstavnikov ponudnikov in drugih prisotnih,
4. imena ponudnikov, katerih predstavniki niso navzoči.
19. člen
Ko komisija ugotovi, da so prispele vsaj tri pravilno vložene ponudbe, odpre ponudbe in drugo ponudbeno dokumentacijo. Komisija odpira prispele ponudbe po zaporedju, kot so prispele, ter seznani z njihovo vsebino navzoče ponudnike.
Po končanem roku za oddajo ponudb ponudniki ne smejo več spreminjati oddanih ponudb in jih tudi ne smejo nadomestiti z novimi.
20. člen
O odpiranju ponudb komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
1. kraj, dan in uro, ko se je pričelo z odpiranjem ponudb,
2. imena članov komisije,
3. imena navzočih predstavnikov ponudnikov,
4. imena drugih navzočih,
5. imena ponudnikov, ki niso navzoči pri javnem razpisu,
6. ugotovitve pregleda ponudbene dokumentacije (sestavni deli, podpisano in izpolnjeno) ter navedbo ponudnikov, ki niso izpolnili pogojev razpisa z navedbo razlogov za to,
7. vrstni red odpiranja ponudb ter glavne podatke iz vsake posamezne ponudbe (cene, posebni pogoji in popusti),
8. ugotovitev, da je postopek zbiranja ponudb potekal po predpisih.
Če predstavniki ponudnikov to zahtevajo, se vpišejo v zapisnik tudi njihove pripombe k delu komisije, k poteku javnega razpisa ali k vsebini zapisnika.
21. člen
Zapisnik podpišejo člani komisije in navzoči predstavniki ponudnikov.
Če kdo izmed predstavnikov ponudnikov noče podpisati zapisnika, je treba to ugotoviti v zapisniku in navesti razloge, zakaj je odklonil podpis.
22. člen
Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb mora uporabnik poslati vsem ponudnikom najkasneje v osmih dneh po odpiranju ponudb.
23. člen
Po odpiranju ponudb komisija oceni prispele ponudbe in ugotovi, ali ponudbe izpolnjujejo razpisne pogoje.
Komisija je pred odločitvijo o izbiri izvajalca za vsako delo dolžna ugotoviti, ali je izvajalec sposoben realizirati delo v skladu z razpisnimi pogoji.
Komisija v postopku ocenjevanja ponudb obravnava morebitne pripombe, ponudnikov k zapisniku, preveri pravilnost podatkov v ponudbah, izvrši računsko kontrolo ponudbe glede količine, cene, kakovosti del in podobno, popravi morebitne računske napake, primerja posamezne podatke v ponudbah s pogoji javnega razpisa in ugotovi odstopanja.
Po oceni prispelih ponudb sestavi komisija poročilo, v katerem navede ponudnika, za katerega meni, da je dal najugodnejšo ponudbo glede na pogoje javnega razpisa.
Poročilo iz prejšnjega odstavka, zapisnik o odpiranju ponudb in ponudbeno dokumentacijo mora komisija poslati uporabniku v roku, ki je določen v aktu o imenovanju komisije.
24. člen
Na osnovi poročila komisije iz prejšnjega člena sprejme uporabnik odločitev o izbiri izvajalca.
Obvestilo o izidu razpisa za oddajo del in o izbiri izvajalca mora uporabnik takoj poslati vsem ponudnikom.
25. člen
Uporabnik mora pozvati izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Pogodba mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh od odločitve o izbiri ponudnika.
Če se ponudnik ne odzove na poziv za podpis ponudbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
26. člen
Ponudniki, ki so kandidirali na javnem razpisu, pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sodelovati pri realizaciji del kot podizvajalci z izbranim ponudnikom.
III. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI
27. člen
Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti) se izvede zlasti v primerih, ko so predmet javnega razpisa posebno zahtevna in obsežna dela ali dela, pri katerih je zahtevana izredna kvaliteta oziroma usposobljenost izvajalcev in opreme.
Javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni.
28. člen
Objava javnega razpisa za predhodno ugotavljanje sposobnosti mora vsebovati zlasti:
1. naslov uporabnika in naslov, kamor je potrebno poslati zahtevke,
2. vrste nalog, za katere se iščejo usposobljeni izvajalci,
3. lokacijo, kjer se bodo izvajale naloge,
4. orientacijsko vrednost del,
5. predvideni čas začetka in zaključka del,
6. kriterije za ugotavljanje sposobnosti izvajalčev in dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat,
7. rok za oddajo zahtevka in dokumentacije,
8. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu, ki ne sme biti daljši od 45 dni od oddaje ponudbe.
29. člen
Izvajalci kandidirajo za ugotavljanje sposobnosti s pisno prijavo. Prijava mora vsebovati podatke, ki so zahtevani v razpisu in jo mora kandidat vložiti v roku, določenem v razpisu.
30. člen
Uporabnik mora najkasneje 45 dni po prejemu ponudb odločiti, katerim ponudnikom prizna sposobnost.
Odločitev o priznanju sposobnosti ali o zavrnitvi z obrazložitvijo mora uporabnik poslati vsem ponudnikom, ki so se udeležili razpisa.
31. člen
Uporabnik pozove v postopku izbire izvajalca vse ponudnike s priznano sposobnostjo, da v roku, določenem v razpisu, oddajo svoje ponudbe.
32. člen
Določbe te odredbe o postopku javnega razpisa se smiselno uporabljajo tudi v postopku za oddajo del z javnim razpisom za predhodno ugotavljanje sposobnosti.
IV. NEPOSREDNA POGODBA
33. člen
Uporabnik sme oddati dela izvajalcu z neposredno pogodbo v naslednjih primerih:
1. če je za dela usposobljen samo en izvajalec in teh del ni mogoče deliti v manjše zaključene enote, ki bi jih bilo mogoče oddajati ločeno,
2. v primerih, če gre za nujne intervencije ob nesrečah ali drugih nepredvidenih dogodkih, da se nemudoma odpravijo njihove škodljive posledice (potresi, požari oziroma druge naravne nesreče in drugi izredni dogodki),
3. če tudi ponovljen javni razpis ni bil uspešen,
4. če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi postopek javnega razpisa lahko povzročil večjo škodo.
Neposredna pogodba mora vsebovati enake elemente, kot so s to odredbo predvideni za pogodbo o oddaji del na podlagi javnega razpisa.
V. KONČNA DOLOČBA
34. člen
Ta odredba prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-15/92
Ljubljana, dne 11. maja 1992.
Minister za finance
Dušan Šešok l. r.

AAA Zlata odličnost