Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1992 z dne 17. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1992 z dne 17. 4. 1992

Kazalo

930. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Ljubljana na javne zavode, stran 1475.

Na podlagi 3., 51. in 54. člena zakona o zavodih (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/91) ter v zvezi s 197. in 271. členom zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o razdelitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Ljubljana na javne zavode
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Javni zavod Slovensko narodno gledališče Ljubljana, Ljubljana, Cankarjeva 11, se razdeli na tri javne zavode z imeni in sedeži:
1. Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Ljubljana, Erjavčeva 1,
2.. Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Ljubljana, Zupančičeva 11,
3. Slovenski filmski in gledališki muzej Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 17.
Javni zavodi so pravne osebe.
2. člen
Zavodi opravljajo naslednjo dejavnost:
1. Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana opravlja kulturnoumetniško dejavnost priprave in izvedbe umetniških in drugih kulturnih prireditev s področja dramske dejavnosti.
2. Slovensko narodno gledališče Opera in balet opravlja kulturnoumetniško dejavnost priprave in izvedbe umetniških in drugih kulturnih prireditev z glasbenoscenskega področja: opera in baleta ter koncertnega področja.
3. Slovenski filmski in gledališki muzej Ljubljana opravlja dejavnost varovanja premične kulturne dediščine – muzejsko dejavnost s področja gledališča in filma, kinotečno dejavnost.
II. ORGANI ZAVODOV
3. člen
Organi zavodov so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor,
– strokovni vodja.
1. Svet zavoda
4. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov. Svet zavoda sestavljajo: predstavniki ustanovitelja (trije člani, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, predstavniki delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen (trije člani), ki jih s tajnim glasovanjem izvolijo delavci zavoda, ter predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (en član), ki ga imenuje mesto Ljubljana.
2. Strokovni svet
5. člen
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določi statut zavoda. Statut zavoda lahko določi, da pri delu strokovnega sveta sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki, ter način njihovega sodelovanja in imenovanja.
Statut zavoda lahko določi, da ima zavod več strokovnih svetov, v primeru da se opravlja v zavodu več različnih kulturnih dejavnosti.
3. Direktor
6. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne usmeritve,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj in ugled v stroki oziroma delovnem področju zavoda;
– sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu;
– znanje dveh tujih jezikov.
Podrobnejši pogoji se določijo v statutu.
S statutom je lahko določeno, da direktor opravlja tudi funkcijo strokovnega vodje. V tem primeru mora direktor izpolnjevati tudi pogoje za strokovnega vodjo.
4. Strokovni vodja
7. člen
Strokovni vodja organizira in vodi strokovno delo zavoda in zanj tudi odgovarja svetu zavoda.
Strokovnega vodjo imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Pogoji so določeni s statutom.
III. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODOV
8. člen
Premoženje, s katerim je dosedaj upravljal zavod Slovensko narodno gledališče Ljubljana, se razdeli med zavode kot pravne naslednike tako, da vsak od njih prevzame premoženje in opremo, ki jo je že dosedaj uporabljal za opravljanje svoje dejavnosti.
Premoženje dosedanje delovne skupnosti Skupne službe Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana se razdeli med zavode v naslednjih deležih:
– Slovenskemu narodnemu gledališču Drama Ljubljana delež v višini 30,24%,
– Slovenskemu narodnemu gledališču Opera in balet Ljubljana delež v višini 64,43%,
– Slovenskemu filmskemu in gledališkemu muzeju Ljubljana delež v višini 5,33%.
Premoženje dosedanjega Gledališkega ateljeja Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana se razdeli med zavoda v naslednjih deležih:
– Slovenskemu narodnemu gledališču Drama Ljubljana delež v višini 32%,
– Slovenskemu narodnemu gledališču Opera in balet Ljubljana delež v višini 68%.
Premoženje se razdeli med zavode na podlagi stanja, ugotovljenega, z bilanco na dan 31. 12. 1991.
Zavodi sklenejo v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka pogodbo, s katero podrobneje uredijo vsa medsebojna razmerja, predvsem pa izvedejo razdelitev sredstev v naravi na podlagi delitvene bilance, ki jo potrdi Ministrstvo za kulturo.
9. člen
Sredstva za delo zavodov se zagotavljajo iz sredstev republiškega proračuna za kulturne dejavnosti, s plačili za storitve in iz drugih virov.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za delo zavodov iz proračuna na podlagi njihovega letnega programa dejavnosti s katerim mora soglašati Ministrstvo za kulturo.
10. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme uporabljati le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
11. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem dejavnosti kot javne službe le do višine sredstev, ki so v republiškem proračunu za tekoče leto namenjena za opravljanje programa dejavnosti v tem zavodu.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
12. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
Za upravljanje premoženja je zavod odgovoren ustanovitelju.
V. DRUGE DOLOČBE
13. člen
Vsak od zavodov prevzame tiste delavce, ki so bili dosedaj zaposleni v posameznih organizacijskih enotah.
Zavodi prevzamejo delavce, zaposlene v delovni skupnosti skupne službe, tako, da prevzame:
– Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana 5 (pet) delavcev delovne skupnosti skupnih služb,
– Slovensko narodno gledališče Opera in balet 12 (dvanajst) delavcev delovne skupnosti skupnih služb,
– Slovenski gledališki in filmski muzej 1 (enega) delavca delovne skupnosti Skupne službe.
Zavoda prevzameta delavce, zaposlene v Gledališkem ateljeju tako, da prevzame:
– Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana 15 (petnajst) delavcev Gledališkega ateljeja,
– Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana 33 (triintrideset) delavcev Gledališkega ateljeja.
14. člen
Z vpisom novih zavodov v sodni register se iz registra izbriše vpis Zavoda Slovensko narodno gledališče Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Cankarjeva 11.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/92-9/1-8
Ljubljana, dne 2. aprila 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Matija Malešič l. r.

AAA Zlata odličnost