Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1992 z dne 3. 4. 1992

Kazalo

809. Spremembe in dopolnitve pravilnika o organizaciji in postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, stran 1368.

Na podlagi 19. člena zakona d Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90) in na podlagi 51. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije je Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije na svoji 17. seji 23. 3. 1992 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
pravilnika o organizaciji in postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
1. člen
V pravilniku o organizaciji in postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 47/90) se v 4. členu doda nov 4. odstavek, ki se. glasi:
»Stranki se lahko dogovorita, da se v postopku uporabljajo Arbitražna pravila Komisije Združenih narodov za mednarodno gospodarsko pravo (Uncitral).«
2. člen
V 2. odstavku 10. člena se črta besedilo: »od katerih jih je najmanj 5 določenih za predsednike senatov.«
3. člen
V 11. členu se 1. in 2. odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Arbitraža opravlja delo v senatih 3 članov. Senat se oblikuje tako, da vsaka stranka imenuje 1 člana, ta dva pa izvolita predsednika senata. Predsednik senata mora biti diplomiran pravnik.
Stranki se lahko dogovorita, da spor rešuje arbiter posameznik, če je vrednost spora nižja od 10.000 ECU.«
V 11. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Stranki lahko izbereta senat z liste stalnih arbitrov, lahko pa za arbitre predlagata tudi druge osebe. Kadar sta obe stranki domači osebi, mora biti predsednik senata izbran z liste stalnih arbitrov.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta 4. in 5. odstavek.
4. člen
V 13. členu se v prvem odstavku črtata besedi: »predsedniki senatov«.
5. člen
V 14. členu se v 1. odstavku črtata besedi: »predsedniki senatov« in se nadomestita z naslednjim besedilom: »5 članov – arbitrov z liste stalnih arbitrov, ki jih določi Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije«.
6. člen
V 15. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Predsednik Stalne arbitraže ne more biti izbran za arbitra.«
7. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi: »V senat imenuje vsaka stranka po enega arbitra, ta dva pa izvolita predsednika senata.«
8. člen
V 41.. člen u se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Senat lahko imenuje strokovnjaka za posamezna zahtevna pravna vprašanja in od njega zahteva mnenje.« Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: »Obravnave pred arbitražo so ustne. Obravnave so nejavne, razen če se stranke ne dogovorijo drugače.«
10. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. marca 1992.
Predsednik
Upravnega odbora
Gospodarske zbornice Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost