Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

490. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni na območju občine Laško v letu 1992, stran 614.

Na podlagi 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91-I) je Izvršni svet Skupščine občine Laško na seji dne 10. 2. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni na območju občine Laško v letu 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Da se preprečijo oziroma ugotovijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje, PE Laško (v nadaljevanju: PE Laško) opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi ugotavljanja, odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz odredbe.
2. člen
PE Laško je dolžna pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti veterinarsko inšpekcijo občine Laško. O opravljenem delu mora poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivno cepljenje se mora opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
4. člen
PE Laško, ki opravlja preventivno cepljenje ali diagnostične preiskave, mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, o proizvajalcu cepiva, o serijski kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave.
PE Laško mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati veterinarsko inšpekcijo o vseh nezaželenih pojavih, ki kažejo na morebitno nezanesljivost imunosti.
II. PREVENTIVNI UKREPI
5. člen
Splošna vakcinacija psov proti steklini mora biti opravljena od 1. 2. do 15. 4. 1992.
Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.
Proti steklini je treba na okuženem in ogroženem območju vakcinirati tudi domače živali, ki se pasejo brez nadzorstva.
Peroralno vakcinacijo lisic je treba opraviti do roka, ki ga določi Republiška veterinarska, uprava.
Vakcinacijo iz 1. in 3. odstavka tega člena opravi PE Laško z aktivirano (mrtvo) vakcino.
Vakcinacijo lisic iz četrtega odstavka tega člena opravi PE Laško in lovske organizacije v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava z vakcino, ki jo odobri Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
6. člen
Tuberkulinizirati je treba:
– 25% vseh krav in brejih telic (9. tuberkulinizacija), vse plemenske merjasce v osemenjevalnem centru in vse plemenice v vzrejališčih (Močilno; Svibno in Vrhovo). PE Laško mora prilagoditi plan tuberkulinizacije.
7. člen
Z mlečno obročkasto preizkušnjo se mora pregledati na brucelozo živali individualnih rejcev enkrat letno in sicer do 31. 5. 1992. Vzorec jemlje PE Laško v zbiralnicah mleka.
8. člen
Plemenjake v prirodnem pripustu je treba preiskati na mehurčastih izpuščajih pri govedu (IBR/IPV).
9. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je potrebno preiskati vse plemenske žrebce, prav tako je treba preiskati vse novonabavljene kopitarje na kužno malokrvnost.
10. člen
Proti prašičji kugi je treba cepiti vse prašiče v gospodarstvih, ki imajo nad 10 plemenskih svinj oziroma 50 pitancev. 50% stroškov cepljenja nosi lastnik. Proti tej bolezni je treba na stroške imetnikov živali preventivno cepiti tudi prašiče, ki se hranijo s pomijami ali odpadki živalskega izvora.
Cepljenje se opravi s sevom K-lapiniziranega virusa.
11. člen
Preventivno cepljenje kokoši, piščancev in brojlerjev proti atipični kokošji kugi se mora opraviti sproti po uhlevljanju kokoši, skladno z obveznimi navodili Republiške veterinarske uprave, (št. 32-2/026-82 z dne 11. 3. 1982) pri vseh rejcih perutnine v občini. Akcija poteka preko celega leta v 3 mesečjih.
Preventivno cepljenje se opravi z mrtvo vakcino proti atipični kokošji kugi na način, ki ga za posamezno vrsto vakcine določi proizvajalec.
12. člen
Da bi preprečili širjenje bolezni čebel, je treba izvršiti popis vseh čebelarjev in čebeljih družin na območju občine, ki ga izvršita Čebelarski društvi Laško in Radeče. Popis je treba opraviti do 30. 4. 1992. Po končanem popisu čebeljih družin bo organizirano enotno zdravljenje na območju občine Laško, stroške zdravljenja nosijo imetniki – lastniki čebel.
Čebelje družine vzrejevalcev matic je treba preiskati na hudo gnilobo čebelje zalege do 30. 4. 1992.
13. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnici Rečica pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Vzorci morajo biti preiskani od 1. junija do 31. decembra 1992, vzorci tržnih rib pa, ko to odredi občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo.
14. člen
Na spomladansko viremijo, eritrodermatitis in vnetje ribjega mehurja je treba preiskati krape do 15. 5. 1992, vzorce vzame veterinarski inšpektor in jih dostavi V TOZD za veterinarstvo, Biotehnične fakultete v Ljubljani.
15. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-6/92-11
Laško, dne 10. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Laško
mag. Roman Matek l. r.