Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

489. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Kočevje, stran 612.

Na podlagi 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/91) ter 187. člena statuta občine Kočevje (Uradni Ust SRS, št. 6/79, 2/82, 34/84 in 47/86) je Izvršni svet Skupščine občine Kočevje sprejel dne 13. 2. 1992
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Kočevje
1. člen
Da se preprečijo in ugotovijo v tej odredbi živalske kužne bolezni, morajo pooblaščene veterinarske organizacije opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi ugotavljanja, preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Preventivne ukrepe iz te odredbe izvaja Veterinarski zavod Ljubljanske regije, p.o. Grosuplje d.e. Kočevje, Veterinarska obratna ambulanta KG Kočevje – Prašičereja ter Veterinarska obratna ambulanta Perutnina Zalog.
3. člen
Navedeni izvajalci so dolžni pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti občinski ali medobčinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo. O opravljenem delu morajo poročati na predpisanih obrazcih.
4. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikor je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani, po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
5. člen
Veterinarski zavod in obratni veterinarski ambulanti, ki opravljajo preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave, morajo voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, o imenu in bivališču imetnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski in kontrolni številki cepiva ter rezultatu cepljenja in preiskave.
Veterinarski zavod in obratni veterinarski ambulanti iz prejšnjega odstavka morajo spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo, o vseh nezaželjenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.
6. člen
Preventivno cepljenje govedi in ovac proti šumečemu prisadu se mora opraviti na živalih last KG Kočevje v deloviščih Rajndol in Kačji potok ter pri privatnih rejcih ovac v Rajndolu.
Cepljenje iz prejšnjega odstavka opravi Veterinarska postaja Kočevje vsaj 20 dni pred odgonom na pašnike.
7. člen
Splošna vakcinacija psov proti steklini mora biti opravljena od 1. 2. do 15. 4. 1992.
Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.
Na območju občine Kočevje je treba vakcinirati proti steklini tudi domače živali, ki se pasejo.
Peroralno vakcinacijo lisic je treba opraviti v občini Kočevje.
Vakcinacijo iz prvega do tretjega odstavka iz tega člena opravijo veterinarski zavodi z inaktivno (mrtvo) vakcino.
Vakcinacijo lisic iz četrtega odstavka tega člena opravi Veterinarska postaja Kočevje in lovske organizacije v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava, z vakcino, ki jo odobri Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
8. člen
Proti atipični kokošji kugi je treba vakcinirati kokoši, piščance, brojlerje in japonske prepelice:
– v perutninskih obratih organizacij in podjetij
– v naseljih, kjer so perutninski obrati organizacij, podjetij ali večje reje individualnih proizvajalcev (Zgornji Cvišlerji, Klinja vas, Mlaka, Gotenica).
Vakcinacija iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo Republiške veterinarske uprave, št. 322/A-026/82 z dne 11. 3. 1982).
Cepljenje, določeno po tem členu, opravita Veterinarski zavod Kočevje in obratna veterinarska ambulanta Perutnina Zalog. Cepljenje se opravi na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec.
9. člen
Proti prašičji kugi je potrebno preventivno vakcinirati prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev.
Vakcinacija iz prejšnjega odstavka se opravi s sevom K lapiniziranega virusa. Vakcinacijo opravi Veterinarska postaja Kočevje; na družbenih prašičerejskih obratih, ki imajo organizirano lastno veterinarsko službo, pa jo opravijo obratne veterinarske ambulante.
Proti prašičji kugi je treba vakcinirati prašiče, imetnikov živali v neposredni okolici prašičerejskih farm.
10. člen
Tuberkulinizirati je treba:
– 50% vseh krav in brejih telic v občini Kočevje (IX. tuberkulinizacija);
– osnovne goveje črede podjetij in bike v osemenjevalnih središčih in vzrejališčih;.
– vse plemenske merjasce;
– plemenice farm v Klinji vasi in Gotenici po naslednjem reprezentativnem vzorcu:
---------------------------------------------------------
Plemenice                Tuberkulinizirati
---------------------------------------------------------
- do 300                  vse plemenice
- od 300 do 500                    350
- od 500 do 1.000                   400
- od 1.000 do 2.000                  450
- od 2.000 do 5.000                  500
---------------------------------------------------------
- kokoši v tistih naseljih, kjer je ugotovljena kokošja tuberkuloza, na vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na okuženo dvorišče.
Tuberkulinizacijo bikov v osemenjevalnih središčih in vzrejališčih plemenskih merjascev opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Tuberkulinizacijo plemenic prašičerejskih farm opravijo veterinarske obratne ambulante, tuberkulinizacijo v hlevih pa Veterinarska postaja Kočevje.
Tuberkulinizacijo kokoši opravi Veterinarska postaja Kočevje.
Na tuberkulozo je treba preiskati plemenske živali osnovnih čred prašičerejskih obratov. Pregled opravi Veterinarska postaja Kočevje s pregledom mezenterialnih, portalnih in drugih bezgavk zaklanih živali.
Veterinarske organizacije, pooblaščene za diagnostično dejavnost, morajo pri vsaki patoanatomski preiskavi prašičev opraviti pregled mezenterialnih, portalnih in drugih bezgavk na tuberkulozo.
11. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno:
– osnovne goveje črede organizacij in podjetij ter krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastim preizkusom; ob sumljivi ali pozitivni reakciji je treba odvzeti živalim kri za pregled;
– 20% plemenskih živali v osnovnih govejih čredah organizacij in podjetij s serološkim pregledom krvi po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija;
– dvakrat letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z brucella ovis;
– 20% plemenskih živali v osnovnih čredah na prašičerejskih obratih podjetij s sereološko preiskavo krvi po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija.
Vzorce mleka in krvi odvzame Veterinarska postaja Kočevje.
Vzorce krvi v prašičerejskih obratih odvzame Veterinarska postaja Kočevje s sodelovanjem tehnične ekipe obratne veterinarske ambulante.
Mlečno prstanasto preiskavo opravijo veterinarske organizacije, pooblaščene za diagnostično preiskavo.
Laboratorijske preiskave krvi in semena goved, ovac in prašičev opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
12. člen
Na bolezen Aujeszkega in TGE je treba preiskati 10% vzorcev krvi plemenskih prašičev.
Vzorce krvi v prašičerejskih obratih vzame Veterinarska postaja Kočevje s sodelovanjem tehnične ekipe obratne veterinarske ambulante.
13. člen
Na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR-IPV) je treba enkrat letno preiskati plemenjake v naravnem pripustu. Ravno tako je treba preiskati na IBR-IPV reje bikovskih mater.
Enkrat letno je treba pregledati plemenjake v naravnem pripustu na vibriozo (infekcija s Campylobacter foetus), leptospirozo, trihomoniazo, levkozo, opraviti koprološki ter bakteriološki pregled semena glede na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami.
Vzorec odvzame Veterinarska postaja Kočevje. Preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
14. člen
Na govejo levkozo je treba pregledati 20% vseh plemenskih živali v osnovnih čredah na govedorejskih obratih organizacij in podjetij ter vse plemenske živali v osnovnih čredah na saniranih govedorejskih obratih organizacij združenega dela.
Vzorce krvi odvzame Veterinarska postaja Kočevje. Preiskave seruma s preizkusom v agarskem gelu opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
15. člen
Na leptospirozo je treba enkrat letno pregledati 20% še nepregledanih plemenskih živali v osnovnih čredah govedorejskih obratov organizacij in podjetij, po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija.
Na leptospirozo je treba preiskati 20% vzorcev krvi plemenskih prašičev po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija. Vzorce krvi odvzame Veterinarska postaja Kočevje s sodelovanjem tehnične ekipe obratne veterinarske ambulante.
Serološke preiskave krvi opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
16. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati žrebce plemenjake v občini Kočevje. Vzorce krvi žrebcev plemenjakov odvzame Veterinarska fakulteta v Ljubljani ob rednih pregledih. Serološki pregled vzorcev krvi z gelprecipitinskim testom opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Na kužno malokrvnost je treba preiskati vse kopitarje v okuženih hlevih.
17. člen
Proti miksomatozi je treba vakcinirati kunce, ki jih odpremljajo na razstave, ocenjevanja in podobno. Stroški bremenijo imetnika živali.
18. člen
Proti hemoragični bolezni kuncev je treba vakcinirati vse plemenske živali – kunce na okuženih področjih občine Kočevje.
19. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnicah pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Vzorci analiz morajo biti poslani v preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1992, vzorci tržnih rib pa, ko to odredi občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo.
Vzorce rib za preiskavo po tem členu vzame Veterinarska postaja Kočevje in jih pošlje Veterinarskih fakulteti v Ljubljani.
20. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Kočevje
Alojz Petek, dipl. jur. l. r.