Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1992 z dne 21. 2. 1992

Kazalo

486. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Cerknica, stran 610.

Na podlagi 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91) in 168. člena statuta občine Cerknica (Uradni list SRS, št. 36/82) je Izvršni svet Skupščine občine Cerknica na seji dne 12. 2. 1992 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja, živalskih kužnih bolezni v letu 1992 v občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Da se ugotovijo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora pooblaščena veterinarska organizacija Veterinarski zavod Ljubljanske regije p. o. Grosuplje DE Cerknica (v nadaljnjem besedilu: Veterinarski zavod), obratna veterinarska ambulanta PK Pivka LKP Cerknica, in BTF oddelek za živinorejo, opraviti v letu 1992 ukrep zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarski zavod in obratna veterinarska ambulanta morajo pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti medobčinski upravni organ, pristojen, za veterinarsko inšpekcijo. O vakcinacijah se morajo medsebojno obveščati tudi veterinarski zavodi in Obratne veterinarske ambulante. O opravljenem delu morajo poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivne vakcinacije se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene. Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani, po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
4. člen
Veterinarski zavod Ljubljanske regije, Veterinarska postaja Cerknica in obratni veterinarski ambulanti PK Pivka LKP Cerknica ter Biotehniška fakulteta oddelek za živinorejo, ki izvajajo preventivne vakcinacije ali diagnostične preiskave v občini Cerknica, morajo voditi evidenco o datumu vakcinacije oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki vakcine ter rezultatu vakcinacije in preiskave.
Veterinarski zavod in obratne veterinarske ambulante iz prejšnjega odstavka morajo spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati občinski upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo, o vseh nezaželenih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivi imunosti.
II. PREVENTIVNI UKREPI
5. člen
Splošno preventivno cepljenje psov proti steklini mora biti opravljeno do 15. 4. 1992.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti. Istočasno se opravi tudi dehelmintizacija psov.
Na okuženem in ogroženem območju je treba preventivno cepiti proti steklini tudi domače živali, ki se pasejo brez nadzorstva.
Opravi se peroralna vakcinacija lisic.
Cepljenje psov in domačih živali, ki se pasejo brez nadzorstva opravi Veterinarski zavod, peroralno vakcinacijo lisic pa opravi Veterinarski zavod in lovska organizacija v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
Stroške dehelmintizacije psov in cepljenje pašne živine plačajo imetniki živali sami.
6. člen
Preventivno cepljenje kokoši, brojlerjev in puranov proti atipični kokošji kugi se mora opraviti:
– na družbenih perutninskih obratih PK Pivka LKP Cerknica in BTF oddelek za živinorejo,
– v naseljih, kjer so družbeni perutninski obrati ali večje reje individualnih proizvajalcev,
– v obratih individualnih proizvajalcev, kjer pomeni reja perutnine pomembnejšo gospodarsko dejavnost.
Preventivno cepljenje se opravi z živ6 ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo Republiške veterinarske uprave, št. 322/ A-026/82 z dne 11. marca 1982).
Cepljenje opravi Veterinarski zavod, v družbenih perutninskih obratih, ki imajo organizirano lastno veterinarsko službo, pa obratna veterinarska ambulanta na način, ki ga za posamezno vakcino določi proizvajalec.
7. člen
Valilna jajca smejo izvirati le iz perutninskih jat v katerih pri serološki preiskavi na kokošji tifus niso bili ugotovljeni pozitivni reaktorji in so zaščitno cepljene proti kužnemu tremorju perutnine, Marekovi bolezni, infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni in ki po 14. tednu starosti niso dobivale nitrofuranskih preparatov (nitrofurazon, furazolidon itd.).
Pregled z antigenom povzročitelja kokošjega tifusa po metodi hitre krvne aglutinacije opravi Veterinarski zavod z ekipo obratne ambulante.
Proti Marekovi bolezni, infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni je treba preventivno cepiti matično jato in proizvodno jato, proti kužnemu tremorju pa le matično jato:
– v perutninskih obratih enote LKP Cerknica in BTF oddelek za živinorejo
– v obratih individualnih proizvajalcev, kjer pomeni reja perutnine pomembnejšo gospodarsko dejavnost.
Cepljenje opravi Veterinarski zavod, v perutninskih obratih Pivka LKP in BTF oddelek za živinorejo pa obratna veterinarska ambulanta.
Pri pojavu Marekove bolezni se mora prve primere bolezni potrditi s histološko preiskavo. Preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Vzorce krvi za kontrolo imunosti po določenih vakcinacijah iz 6. in 7. člena vzame obratna veterinarska ambulanta po programu Republiške veterinarske uprave. Preiskave na kontrolo imunosti pa morajo zagotoviti obratne veterinarske ambulante pri pooblaščenem inštitutu Veterinarske fakultete v Ljubljani.
8. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti:
– prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 in več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev;
– proti tej bolezni je treba zaščitno cepiti tudi prašiče, ki se hranijo s pomijami ali odpadki živalskega izvora, ne glede na število v gospodarstvu.
Cepljenje s sevom K lapiniziranega virusa opravi Veterinarski zavod. Stroške iz druge alinee tega člena nosi imetnik živali.
9. člen
Tuberkulinizirati je treba:
– 50% vseh krav in brejih telic v občini Cerknica
– vse plemenske merjasce
– kokoši v tistih naseljih, kjer je ugotovljena kokošja tuberkuloza, na vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na okuženo dvorišče.
Tuberkulinizacijo plemenskih merjascev v vzrejališčih opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Tuberkulinizacijo kokoši opravi Veterinarski zavod.
Veterinarske organizacije, pooblaščene za diagnostično dejavnost, morajo pri vsaki patoanatomski preiskavi prašičev opraviti pregled mezenterialnih, postalnih in drugih bezgavk na tuberkulozo.
10. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno krave, ovce in koze v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastnim preizkusom. Ob sumljivi ali pozitivni reakciji je treba odvzeti živalim kri za pregled. Mlečno prstanasto preiskavo opravi Veterinarski zavod, laboratorijske preiskave krvi pa Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Dvakrat letno je treba klinično pregledati vse ovne na infekcijo z Brucella ovis, enkrat letno pa serološko.
11. člen
Na kužno malokrvnost je treba pregledati vse plemenske žrebce.
Vzorce krvi odvzame Veterinarski zavod, serološki pregled vzorcev krvi z gelprecipitinskim testom opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Na kužno malokrvnost je treba pregledati tudi vse kopitarje v okuženih hlevih.
12. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba pregledati enkrat letno postrvske vrste rib, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Vzorci mladic morajo biti poslani v preiskavo od meseca junija do 13. 12. 1992, vzorci tržnih rib pa do 30. 7. 1992.
Na virusno hemoragično steptikemijo postrvi je treba preiskati plemenske jate postrvskih rib do 15. 2. 1992.
Vzorce rib vzame Veterinarski zavod in jih pošlje Veterinarski fakulteti v Ljubljani.
13. člen
Proti miksomatozi je treba cepiti kunce, ki se odpremljajo na razstave, ocenjevanje in podobno. Cepljenje opravi Veterinarski zavod na stroške lastnika.
14. člen
Na hudo gnilobo čebelje zalege, nosemavosti in pršičavost, je treba pregledati in preiskati čebelje družine vzrejevalcev matic in čebelje družine plemenilnih postaj, registriranih pri veterinarski službi. Omenjene družine je treba tretirati proti varoozi z registriranimi zdravili po navodilu proizvajalca.
Preglede in preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani in Kmetijski veterinarski zavod Nova Gorica. Preglede na hudo gnilobo se opravi spomladi in jeseni (jesenski pregled velja do naslednjega pregleda).
Vzorce mrtvic za preiskavo po tem členu vzamejo Veterinarski zavodi in jih pošljejo Veterinarski fakulteti v Ljubljani, oziroma KVZ Nova Gorica.
Vzorce mrtvic je treba poslati do 31. marca 1992, preiskave pa morajo biti opravljene do 30. aprila 1992.
15. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-2/89
Cerknica, dne 12. februarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Cerknica
Peter Hribar, dipl. vet. l. r.