Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992

Kazalo

14. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda: Knjižnica Brežice, stran 27.

Na podlagi 51. člena in v zvezi z 8. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvami v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 16. skupni seji vseh treh zborov dne 23. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda: Knjižnica Brežice
I. USTANOVITELJ
1. člen
Skupščina občine Brežice kot ustanovitelj ustanavlja s tem odlokom javni zavod: Knjižnico Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod), za izvajanje dejavnosti matične knjižnice na območju občine Brežice.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Brežice.
Sedež zavoda je v Brežicah, Trg dr. Ivana Ribarja 12 b.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja dejavnost matične knjižnice, ki je namenjena predvsem vzgoji in izobraževanju ter zadovoljevanju kulturnih potreb občanov na območju občine Brežice.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organ upravljanja zavoda je Svet zavoda. Svet sestavlja 5 članov, od katerih 2 izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 2 člana imenuje ustanovitelj, 1 člana Izvršni svet Skupščine občine Brežice kot predstavnika uporabnikov.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje 4 let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo.
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
5. člen
Zavod ima Strokovni svet.
Strokovni svet sestavljajo vsi strokovni knjižničarski delavci.
Strokovni svet ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
6. člen
Delo zavoda organizira in vodi direktor, ki ima pooblastila in odgovornosti določene z zakonom in statutom zavoda.
Direktor zavoda vodi in je odgovoren za strokovno delo zavoda.
7. člen
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
8. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
9. člen
Za ustanovitev in začetek delà zavoda se zavodu zagotavlja del sredstev in premoženja Zavoda za kulturo Brežice, kot se to ugotovi z delitveno bilanco.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– od ustanovitelja,
– od plačila za storitve,
– iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti,
– iz daril,
– iz drugih namenskih in nenamenskih virov, v skladu, z zakonom.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
11. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, lahko pa tudi za osebne dohodke delavcev, če s tem soglaša ustanovitelj.
Z ostalimi presežki, ki jih zavod pridobi na drug način, zavod razpolaga samostojno.
12. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane zavodu zaradi prenizko odmerjenih sredstev za kritje določenega programa dela, ki ga je zavod dolžan opraviti kot javna služba, krije ustanovitelj.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, razen, da mora za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pridobiti soglasje ustanovitelja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob izvajanju sprejetega programa kot javne službe, neomejeno.
Za obveznosti zavoda nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
14. člen
Zavod:
– sprejema program in poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj:
– planira in usklajuje investicije in skrbi za njihovo financiranje,
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da pod njegovim nadzorstvom opravi priprave za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen izdati pravila o volitvah delavcev v svet zavoda.
16. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 612-1/91-I
Brežice, dne 23. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti