Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1991 z dne 31. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1991 z dne 31. 12. 1991

Kazalo

1446. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe, stran 1453.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora in Zbora združenega dela dne 20. decembra 1991 in na seji Zbora občin dne 27. decembra 1991.
Št. 0100-39/91
Ljubljana, dne 27. decembra 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe
1. člen
V zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) se na koncu prvega odstavka 36. člena doda nov stavek, ki se glasi:
»Občine o dolgoročni zadolžitvi obvestijo republiški upravni organ za finance.«
Na koncu drugega odstavka se doda naslednje besedilo:
»S financiranjem dejavnosti gospodarske infrastrukture v občini so mišljene investicije v komunalne objekte in objekte za oskrbo z vodo ter sofinanciranje investicij v lokalno poštno in cestno omrežje.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina zagotavlja odplačevanje obveznosti iz dolgoročne zadolžitve s celotnimi sredstvi javne porabe in premoženjem občine. Če obveznosti z naslova dolgoročne zadolžitve presegajo finančne možnosti občin, lahko Skupščina Republike Slovenije uvede ukrepe glede razpolaganja s sredstvi javne porabe občine.«
2. člen
V 41. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za financiranje nalog javne porabe, ki so z ustavo in zakonom določene kot izvirne naloge mesta oziroma regionalne skupnosti, pripada Mestu Ljubljana in Skupnosti obalnih občin Koper za čas do uveljavitve novih predpisov o lokalni samoupravi naslednji del dohodnine, ki pripada občinam z ustreznega območja po odloku o razporeditvi določenih prihodkov med republiko in občinami:
– Mestu Ljubljana 90%,
– Skupnosti obalnih občin Koper 16%.«
3. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se sredstva za izvajanje nalog republike in občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, socialne varnosti in gospodarske infrastrukture, zagotavljajo v proračunu republike in proračunih občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti za leto 1991 in 1992 za enake naloge oziroma namene kot v letu 1990.«
4. člen
V prvem odstavku 45. člena se za prvim navajanjem letnice »1991« doda besedilo »in 1992«, na koncu odstavka pa se besedilo »v letu 1991« črta in nadomesti z besedami »za ustrezno leto«.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/90-14/9
Ljubljana, dne 27. decembra 1991.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.