Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1991 z dne 24. 12. 1991

Kazalo

1332. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb, stran 1325.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 20. decembra 1991, na seji Zbora občin dne 19. decembra 1991 in na seji Zbora združenega dela dne 17. decembra 1991.
Št. 0100-38/91
Ljubljana, dne 20. decembra 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb
1. člen
V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/91) se v uvodnem delu 2. člena za besedo »dejavnosti« črta besedilo »na območju Republike Slovenije«, v četrti alinei pa se besedilo »oseba civilnega prava« nadomesti z besedilom »zavod ali druga pravna oseba, ki dosega dobiček«.
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Davčni zavezanec je tudi pravna oseba, ki nima sedeža na območju Republike Slovenije (oseba, ki ni rezident Republike Slovenije) za dobiček, ki ga doseže s trajnim opravljanjem dejavnosti na območju Republike Slovenije.«
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se na koncu črta pika in doda besedilo »in s tem zakonom«.
5. člen
V 6. členu se doda nova prva alinea, ki se glasi:
»– Banka Slovenije«, tretja alinea pa se črta.
6. člen
V drugem odstavku 7. člena se za besedo »ugotovi« doda besedilo »v davčni bilanci«.
7. člen
V prvem odstavku 9. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– obresti na prejeta posojila od lastnikov ali drugih oseb, ki so z lastnikom kapitalsko oziroma poslovno povezane in imajo lahko vpliv na sprejemanje odločitev (v nadaljnjem besedilu: povezane osebe), če je trajni kapital davčnega zavezanca manjši od 400.000 tolarjev.«
Drugi odstavek se črta.
8. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Pri ugotavljanju odhodkov davčnega zavezanca se upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami, vendar največ do višine povprečnih cen, ki veljajo za določeno vrsto blaga ali storitev na domačem ali primerljivem tujem trgu.
Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo tudi pravne osebe in zasebniki, pri katerih sodeluje v kapitalu ista fizična oseba in njeni ožji družinski člani, če imajo status zasebnikov ali večinskih lastnikov kapitala, ali ista pravna oseba kot pri davčnem zavezancu.«
9. člen
V 10. členu se doda nova prva alinea, ki se glasi:
»– vkalkulirane rezervacije materialnih in nematerialnih stroškov ter iz naslova blaga – v višini 70% teh stroškov,
– rezervacije pri bankah – v višini, ki jo predpiše Banka Slovenije v skladu z 29. členom zakona o bankah in hranilnicah«.
Dosedanja četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– obresti na prejeta posojila od lastnikov ali povezanih oseb – največ v višini eskontne stopnje Banke Slovenije.«
10. člen
V uvodnem delu 11. člena se za besedo »tudi« doda besedilo »naslednja izplačila iz dobička«.
V prvi in drugi alinei se črta beseda »izdatki«.
V prvi alinei se beseda »izplačani« nadomesti z besedo »izplačana«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če so bile odbitne postavke iz prejšnjega odstavka izplačane iz stroškov davčnega zavezanca, davčni zavezanec za ta znesek poveča davčno osnovo.«
11. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Davčni zavezanec mora skupaj z davčno bilanco predložiti ustrezni dokument o plačanem davku v tujini.«
12. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
V davčno osnovo zavezancev iz četrte alinee 2. člena tega zakona se ne štejejo prihodki, pridobljeni iz proračunov in donacij.
V davčno osnovo civilno-pravnih oseb se ne štejejo prihodki, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti, za katere so ustanovljene.«
13. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je davčni zavezanec dal zaposlenim delavcem, lastnikom ali povezanim osebam posojilo brez obresti ali z obrestmi, ki so nižje od eskontne stopnje Banke Slovenije, se davčna osnova poveča za razliko med eskontno stopnjo Banke Slovenije in obrestmi, ki jih je obračunal davčni zavezanec«
V drugem odstavku se za besedo »lastnikom« doda besedilo »ali povezanim osebam«.
14. člen
Za 15. členom se doda naslov novega poglavja IV.a, ki se glasi:
»IV.a DOHODKI, DOSEŽENI Z UDELEŽBO PRI DOBIČKU «
15. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Davčni zavezanec, ki izplačuje dohodke, dosežene z udeležbo pri dobičku (dividende, deleže na dobičku, ipd.), ob vsakem izplačilu obračuna in plača davek od dohodkov iz premoženja po stopnji 15%. Davčni zavezanec izda prejemniku dohodkov potrdilo o plačanem davku.
Davčna osnova se pri davčnem zavezancu – prejemniku dohodkov poveča za dohodke, dosežene z udeležbo pri dobičku, vključno s plačanim davkom iz prejšnjega odstavka.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se davčna osnova davčnega zavezanca, ki je rezident Republike Slovenije ne poveča za dohodke, dosežene z udeležbo pri dobičku, če je izplačevalec teh dohodkov, davčni zavezanec – rezident Republike Slovenije, obračunal in plačal davek od dobička po stopnji iz 18. člena tega zakona.
Pri davčnem zavezancu, ki je povečal davčno osnovo po drugem odstavku tega člena, se plačilo obračunanega davka od dobička zniža za plačani davek iz prvega odstavka tega člena.«
16. člen
V 18. členu se stopnja »40%« nadomesti s stopnjo »30%«.
17. člen
19. člen se črta.
18. člen
V 20. členu se v prvem odstavku za besedilom »nematerialne naložbe« doda besedilo »ter za dolgoročne naložbe v druge osebe v Republiki Sloveniji« in stopnja »10%« nadomesti s stopnjo »20%«.
V drugem odstavku se beseda »dveh« nadomesti z besedo »štirih«.
V četrtem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z besedo »četrtega«.
19. člen
V 21. členu še na koncu četrtega odstavka črta pika in doda besedilo »oziroma tisti, ki so spremenili dejavnost, sedež, lastnika ali ime.«.
20. člen
V 22. členu se v prvem odstavku črta besedilo »več kot dve leti«.
V prvem in drugem odstavku se stopnja »15%« nadomesti s stopnjo »23%«, besedilo »se plačilo obračunanega davka zniža« pa se nadomesti z besedilom »se davčna osnova zniža«.
21. člen
V 23. členu se besedilo »možnih kreditnih in poslovnih izgub ter poslovnih rizikov« nadomesti z besedilom »rizikov iz poslovanja«.
22. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
Davčni zavezanci, ki poslujejo v prostih conah, v prvih petih letih poslovanja ne plačujejo davka od dela dobička, doseženega z izvozom blaga in storitev.«
23. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Davčni zavezanci predložijo davčno bilanco davčnemu organu. Davčna bilanca se predloži na obrazcu, ki ga predpiše predstojnik republiškega upravnega organa za finance.
Bilanca uspeha, bilanca stanja, obračuni, iz katerih je razvidna in potrjena delitev dobička in potrdila o plačanem davku od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku, so sestavni del davčne bilance.
Obračunov, iz katerih je razvidna in potrjena delitev dobička, ni mogoče spreminjati brez soglasja davčnega organa.«
24. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Davčni zavezanec – rezident Republike Slovenije, ki je lastnik več kot 90% trajnega kapitala drugega davčnega zavezanca – rezidenta Republike Slovenije, lahko ugotavlja davčno obveznost na podlagi konsolidirane davčne bilance (v nadaljnjem besedilu: obdavčevanje v skupini).
Vsak član skupine predloži davčnemu organu svojo davčno bilanco, le eden od članov skupine pa predloži tudi konsolidirano davčno bilanco.
Zavezanci za davčno obveznost po konsolidirani davčni bilanci so posamezni člani skupine, sorazmerno obdavčljivemu dobičku iz posameznih davčnih bilanc.
Plačilo obračunanega davka po konsolidirani davčni bilanci opravi predlagatelj te bilance.
Na zahtevo članov skupine odobri davčni organ pripravo konsolidirane davčne bilance. Odobritev velja za najmanj tri leta.
Če se posamezni član skupine naknadno opredeli za posamično obdavčevanje, mora vsak član skupine plačati razliko, ki je nastala zaradi spremembe obdavčevanja v skupini.
Predstojnik republiškega upravnega organa za finance predpiše obliko in način priprave konsolidirane davčne bilance.«
25. člen
V 26., 27. in 28. členu se besedilo »službi za nadzor« nadomesti z besedilom »davčnemu organu«.
26. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
Davčna obveznost, ugotovljena v davčni bilanci davčnega zavezanca se šteje za dokončno, razen če davčni organ na podlagi podatkov iz davčne bilance, podatkov o obračunu poslovanja in drugih podatkov, ki jih pridobi med kontrolo, ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana.
Če davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, izda odločbo, s katero davčnemu zavezancu, naloži, da v 30 dneh po prejemu odločbe plača davek s pripadajočimi obrestmi, ki tečejo od dneva, ko je nastala obveznost za obračun in plačilo davka.«
27. člen
V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Davčnim zavezancem, ki uveljavljajo olajšave po 21. členu tega zakona, se plačilo mesečne akontacije zniža sorazmerno s to olajšavo.«
Dosedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
28. člen
V prvem in drugem odstavku 31. člena se besedilo »Republiški sekretar« nadomesti z besedilom »Predstojnik republiškega upravnega organa«.
29. člen
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »do petkratnega zneska utajenega davka, najmanj pa s 100.000 dinarji se kaznuje za gospodarski prestopek« nadomesti z besedilom »najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek«.
V drugem odstavku se besedilo »od 10.000 do 50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »najmanj 25.000 tolarjev«.
30. člen
V prvem odstavku 36. člena se besedilo »od 50.000 do 250.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »najmanj 50.000 tolarjev«.
V drugem odstavku se besedilo »10.000 do 50.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »najmanj 10.000 tolarjev«.
31. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčne službe opravlja naloge davčnega organa po tem zakonu Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji.«
32. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se glede kontrole, postopka in izterjave davka uporabljajo predpisi o službi družbenega knjigovodstva.
Ne glede na predpise o službi družbenega knjigovodstva, lahko služba družbenega knjigovodstva, če v postopku kontrole ugotovi, da davčni zavezanec ni pravilno obračunal davka, davčnemu zavezancu hkrati z zahtevkom za popravek davčne bilance izda tudi nalog za poravnavo ugotovljenega zneska davka.«
33. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predstojnik republiškega upravnega organa za finance izda podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in plačevanja davka.«
34. člen
Določbe 17. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90) se ne uporabljajo do 31. 12. 1993.
35. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja tudi za obračun davka od dobička po zaključnem računu za leto 1991.
Št. 435-01/90-3/7
Ljubljana, dne 20. decembra 1991.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost