Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1232. Tržni in sejemski red v občini Trebnje, stran 1238.

Na podlagi 35. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77 in 29/86) in določil pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravlja blagovni promet (Uradni list RS, št. 23/90) so Krajevne skupnosti Trebnje, Mokronog in Šentrupert sprejele
TRŽNI IN SEJEMSKI RED
v občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni in sejemski red v občini Trebnje ureja promet s kmetijskimi pridelki, živilskoprehrambenimi izdelki, rabljenimi kmetijskimi in drugimi stroji ter vrstami klavnih in plemenskih živali (v nadaljevanju: živina) na trgu, tržnih mestih in sejmiščih, pravice in dolžnosti upravljalca trgov in sejmišč, poslovni čas, prodajne prostore, prodajo blaga, kontrolo nad prodajo in kvaliteto blaga, vzdrževanje reda in čistoče.
2. člen
Promet s kmetijskimi pridelki in drugimi proizvodi je na trgu, tržnih mestih in sejmiščih prost, opravlja pa se po določilih tega tržnega in sejemskega reda in zakona o blagovnem prometu ter drugih predpisih, izdanih na podlagi tega zakona.
3. člen
Upravljalec trga v Trebnjem je Krajevna skupnost Trebnje, upravljalec sejmišča v Mokronogu je Krajevna skupnost Mokronog, upravljalec sejmišča na Veseli gori pa krajevna skupnost Šentrupert.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA TRGA IN SEJMIŠČA
4. člen
Upravljalec ima naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje na prodajnih mestih ter razporeja in oddaja prodajne površine;
– sklepa pogodbe o uporabi tržnega prostora in pobira pristojbine; upravljalec sejmišča določa in zaračunava uporabo sejmiščnega prostora po glavi živine;
– skrbi za prenovo in širjenje prodajnih prostorov skladno s potrebami; V
– ureja, po potrebi razširja in redno vzdržuje delovne naprave in pripomočke, ki jih ima v upravljanju;
– skrbi za red in čistočo na prodajnih prostorih;
– upošteva veterinarsko sanitarni red;
– poleg drugih pristojnih organov skrbi za javni red in mir ter za konkretne odnose med uporabniki prodajnih prostorov.
III. POSLOVNI ČAS
5. člen
Trg posluje vse delovne dni v tednu. Poslovni čas na trgu je:
– v poletni sezoni je od 6. ure do 20. ure,
– v zimski sezoni od 7. ure do 17. ure,
Poslovni čas na sejmišču v Mokronogu je:
– ob nedeljah in praznikih od 7. Ure do 12. ure.
– vsak prvi četrtek v mesecu od 6. ure do 10. ure,
– vsako tretjo soboto v mesecu od 6. ure do 12. ure.
Poslovni čas na sejmišču na Veseli gori je od 7. ure do 12. ure.
Sejmišče na Veseli gori posluje dvakrat letno in sicer na Gregorjev dan in soboto pred Malim Šmarnom.
V. PRODAJNI PROSTORI
6. člen
Prodajni prostori na trgu so kioski in stojnice z nadstreškom, na tržnih mestih pa se opravlja prodaja s prodajne klopi.
Prodajni prostor za živino na sejmišču je posebej ograjen. Rabljeni stroji in drugi proizvodi se smejo prodajati na posebnem tržnem prostoru ob sejmišču, ki je ločen od živine.
Trg in tržni prostor v Trebnjem sta na Golievem trgu, na zemljišču parc. št. 227, k. o. Trebnje, z dostopom iz regionalne ceste št. R 331.
Sejmiščni in tržni prostor v Mokronogu sta ob Florjanski cesti na parc. št. 705/3 in 705/0, k. o. Mokronog.
Tržni prostor na Veseli gori je na dvorišču Kmečkega muzeja, stp. št. 9/1, k. o. Bistrica, sejmiščni pa v neposredni okolici.
7. člen
Tržne in sejmiščne površine, ki so namenjene za stalni ali občasni promet blaga in živine, se določajo s sklepom pristojnega upravnega organa za urejanje prostora v soglasju s pristojno krajevno skupnostjo.
V. PRODAJA BLAGA
8. člen
Upravljalec oddaja prodajna mesta v uporabo uporabnikom v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov in po predhodni pismeni vlogi.
9. člen
Uporabniki si lahko prodajna mesta z nadstreškom rezervirajo za največ 30 dni, zasesti pa jih morajo najpozneje do 8. ure zjutraj.
10. člen
Uporabniki plačajo za prodajna mesta upravljalcu najemnino v skladu z najemno pogodbo.
11. člen
Pravnim in fizičnim osebam lahko upravljalec dovoli postavitev začasnega objekta za potrebe blagovnega prometa, ob pogoju, da je upravni organ, pristojen za urejanje prostora izdal ustrezno dovoljenje.
12. člen
Prodajni pogoji za promet s kmetijskimi in drugimi živilsko prehrambenimi pridelki in izdelki ter obrtnimi izdelki na trgu so enaki za vse uporabnike.
13. člen
Posamezno vrsto blaga je dovoljeno razstavljati in prodajati samo na določenem prodajnem prostoru. Prodaja s tal ni dovoljena, razen blaga, ki ga ni možno namestiti na stojnice in prodajne klopi.
14. člen
Na trgu in tržnih mestih lahko prodajajo:
– kmetijska proizvodna podjetja svoje pridelke in pridelke kooperantov in druge prehrambene artikle v okviru registriranih dejavnosti;
– trgovska podjetja kmetijske pridelke in ostale prehrambene artikle v okviru registriranih dejavnosti;.
– razna društva pridelke in izdelke svojih članov (sadjarska, vrtnarska, vinogradniška, hortikulturna in druga društva);
– zasebni pridelovalci kmetijskih pridelkov lastne pridelke;
– nabiralci cvetja, zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev in gob, ki so jih nabirali osebno ali z družinskimi člani ter pridelovalci sadik vrtnih zelenjadnic, okrasnih in ostalih rastlin;
– podjetniki in obrtniki izdelke lastne proizvodnje.
15. člen
Na sejmišču lahko prodajajo živino kmetijska podjetja in druga podjetja v okviru registrirane dejavnosti in zasebni kmetje.
16. člen
Podjetja, zasebni pridelovalci kmetijskih pridelkov, rejci živine in obrtniki iz 14. in 15. člena, smejo poveriti prodajo blaga tudi družinskim članom oziroma pri njih zaposlenim delavcem.
17. člen
Podjetja, zasebni pridelovalci kmetijskih pridelkov, rejci živine in obrtniki morajo imeti za prodajo blaga dokazilo o lastni proizvodnji oziroma reji živine.
18. člen
Na trgu, tržnih mestih in sejmišču jeporab (Uradn lidajati samo tako blago, ki izpolnjuje vse pogoje kakovosti, sanitarne, veterinarske ter druge pogoje, ki jih določajo ustrezni predpisi.
19. člen
Podjetja in samostojni obrtniki so dolžni prodajne prostore označiti s firmo in cenikom.
20. člen
Na trgu je prepovedano prodajati:
– vse vrste neustekleničenih alkoholnih pijač;
– jajca s poškodovano jajčno mreno;
– žive živali, razen perutnine, kuncev, ptičev in okrasnih ribic;
– sveže meso in mesne izdelke. Prekupčevanje blaga je prepovedano.
VI. KONTROLA PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
21. člen
Kontrolo prodaje in kvalitete blaga ter živine opravljajo pristojni organi inšpekcijskih služb.
22. člen
Upravljalec je dolžan sodelovati z delavci pristojne Postaje milice in jih o kršitvah ter ugotovitvah na prodajnih mestih redno obveščati.
VII. VZDRŽEVANJE REDA IN SNAGE
23. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in snago ha svojih prodajnih prostorih, na sejmišču pa upoštevati tudi določila veterinarsko-sanitarnega reda.
Skrbeti morajo za osebno higieno in izgled tako, da so oblečeni v čiste halje ali predpasnike.
Po preteku tržnega časa ali ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor ter odstraniti embalažo in odpadke.
VIII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Za izvajanje tržnega reda na prodajnih mestih skrbi upravljalec s svojimi delavci. Pristojni inšpekcijski organ nadzorujejo poslovanje in promet blaga na prodajnih mestih po določilih tega tržnega reda in po posebnih predpisih.
25. člen
Tržni in sejemski red mora upravljalec takoj po uveljavitvi izobesiti na vidna mesta na trgu, tržnih mestih in sejmišču tako, da se lahko z njimi seznanijo vsi uporabniki in obiskovalci prodajnih mest.
26. člen
Tržni in sejemski red začne veljati po uveljavitvi odloka o tržnem in sejemskem redu, ki ga potrdi in sprejme Skupščina občine Trebnje.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Trebnje
Lojze Podboj l. r.
 
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Mokronog
Ivan Vovk l. r.
 
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Šentrupert
Franc Bartolj l. r.

AAA Zlata odličnost