Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1221. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi zborov in volitvah v Skupščine občine Ljutomer, stran 1227.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) in 5. člena odloka o pristojnostih in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90) je Skupščina občine Ljutomer na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 28. 11. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi zborov in volitvah v Skupščino občine Ljutomer
1. člen
V 1. členu splošnih določb odloka o sestavi in volitvah v Skupščino občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 1/90) se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Odlok ureja tudi način prenehanja funkcije in razrešitev funkcionarjev.«
2. člen
V 16. členu odloka se v prvem odstavku črtata besedi: »predsednika oziroma«.
3. člen
Za 19. členom odloka o sestavi in volitvah v Skupščino občine Ljutomer se doda naslov:
»Razrešitev funkcionarjev skupščine občine in izvršnega sveta« ter dodajo novi 19:a, 19.b, 19.c in 19.d členi, ki se glasijo:
19.a člen
Predsedniku in podpredsedniku skupščine lahko preneha funkcija iz razlogov, zaradi katerih preneha mandat delegatu, kot določa zakon o volitvah v skupščine.
Predsedniku in podpredsedniku preneha funkcija z dnem, ko ga skupščina na podlagi opravljenega glasovanja razreši te funkcije.
Razrešitev predsednika oziroma podpredsednika skupščine lahko zahteva najmanj 7 delegatov enega ali več zborov.
O razrešitvi odločajo zbori na skupni seji s tajnim glasovanjem.
Predsednik in podpredsednik skupščine ter drugi funkcionarji skupščine občine so razrešeni, kadar za razrešitev glasuje večina navzočih delegatov na seji.
19.b člen
Predsedniku in podpredsedniku zbora preneha funkcija iz istih razlogov kot predsedniku skupščine.
Razrešitev predsednika oziroma podpredsednika zbora lahko predlagajo najmanj 4 delegati zbora.
Predsednik oziroma podpredsednik zbora je razrešen, če je za razrešitev glasovala večina navzočih delegatov na seji zbora.
19.c člen
Predsedniku, podpredsedniku in članom izvršnega sveta lahko preneha funkcija iz razlogov določenih z. zakonom.
Razrešitev predsednika, podpredsednika ali člana izvršnega sveta lahko predlaga najmanj 7 delegatov enega ali več zborov.
Predlog za razrešitev podpredsednika ali člana izvršnega sveta je treba dostaviti predsedniku izvršnega sveta, ki mora predlog s svojim mnenjem dati v odločanje skupščini.
O predlogu za razrešitev odloča skupščina s tajnim glasovanjem.
Predsednik izvršnega sveta je razrešen, če je za razrešitev glasovala večina navzočih delegatov na seji.
Podpredsednik in člani izvršnega sveta so razrešeni, če je za razrešitev glasovala večina navzočih delegatov na seji.
Razrešitev predsednika izvršnega sveta ima za posledico odstop celotnega izvršnega sveta.
19.d člen
Natančen postopek razrešitve urejajo določbe poslovnika skupščine občine oziroma se razrešitev opravi na način in po postopku, ki ga določa odlok o sestavi in volitvah v Skupščino občine Ljutomer za volitve funkcionarjev, kolikor poslovnik teh določb nima ali pa so v nasprotju s tem odlokom.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
21. člen odloka o sestavi in volitvah v Skupščino občine Ljutomer se nadomesti z novim členom, ki se glasi:
»Odlok o sestavi in volitvah v Skupščino občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 1/90 in 7/90) in ta odlok se uporabljajo v prehodnem obdobju, do sprejema nove ustave Republike Slovenije in statuta občine Ljutomer.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-21/63-91
Ljutomer, dne 28. novembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost