Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1207. Pravilnik o knjiženju davkov, stran 1212.

Na podlagi 272. in 273. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) ter v zvezi z 89. členom zakona o davkih občanov (Uradni list št. 8/91 -prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o knjiženju davkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja knjiženje dohodnine, davkov in drugih obveznosti fizičnih in pravnih oseb (v nadaljnjem»besedilu: zavezanci), ki se plačujejo po zakonu o dohodnini, zakonu o davkih občanov, ter davkov, prispevkov, taks in drugih obveznosti zavezancev (v nadaljnjem besedilu: obveznosti), ki se plačujejo po drugih predpisih, če je v njih določeno, da se vodi evidenca po določbah zakona o dohodnini oziroma zakonu o davkih občanov.
2. člen
Obveznosti iz prejšnjega člena knjiži občinski davčni organ.
II. POSLOVNE KNJIGE IN KNJIGOVODSKE EVIDENCE
3. člen
Za knjiženje obveznosti vodi občinski davčni organ poslovne knjige.
Poslovne knjige, so predpisane enotne evidence iz 5. člena tega pravilnika in druge evidence o stanju in gibanju obveznosti zavezancev oziroma sredstev na računih davkov.
Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva po enotnih računih, predpisanih z računskim načrtom, ki ga predpiše republiški davčni organ.
4. člen
Poslovne knjige se vodijo tako, da omogočajo kontrolo knjiženja, uporabo podatkov in njihovo hrambo ter vpogled v kronologijo knjiženja in v vse spremembe na računih glavne in pomožnih knjig.
Knjiži se po načelih pravilnosti, skrbnosti in ažurnosti.
5. člen
Knjiženje sprememb v poslovnih knjigah se opravlja na podlagi pravilne in verodostojne knjigovodske listine.
Knjigovodska listina je zapisan dokaz poslovne spremembe v skladu z računovodskimi načeli in standardi.
Knjigovodska listina mora vsebovati poslovno spremembo in ustrezne podatke za knjiženje. Za verodostojno knjigovodsko listino se šteje tudi podatek, dobljen prek telekomunikacijskih sredstev. Pošiljatelj je odgovoren, da podatek ob sprejemu za telekomunikacijski prenos temelji na verodostojni knjigovodski listini.
Knjigovodske listine podpiše predstojnik občinskega davčnega organa oziroma za to pooblaščena oseba.
6. člen
Računski načrt za knjiženje je po vsebini razdeljen v naslednje razrede:
0 – računi denarnega prometa
1 – računi davkov
2 – računi zavezancev
9 – računi za bilančne evidence zemljiško-knjižno zavarovanih terjatev za obveznosti zavezancev.
7. člen
Poslovne knjige, ki se vodijo v davčnem knjigovodstvu, so:
– dnevnik (glavni in pomožni),
– glavna knjiga, ki vsebuje račune denarnega prometa (razred 0), račune davkov (razred 1) in sintetične račune zavezancev (razred 2),
– pomožna knjiga, ki vsebuje analitične račune zavezancev.
8. člen
Knjigovodske listine so:
– bilanca, za knjiženje prenosa saldov iz preteklega leta,
– pregled dolgov in preplačil zavezancev,
– zbirne rekapitulacije o opravljeni odmeri,
– odmerne evidence oziroma odmerne odločbe,
– mesečni pregled pripisov in odpisov,
– odločba ali drug ustrezen dokument o vračilu,
– izpiski službe družbenega knjigovodstva za zbirni prehodni račun,
– blagajniški dnevnik s prilogami za vplačila, prejeta pri blagajni davčnega organa,
– drugi dokumenti (obračun obresti, obračun stroškov prisilne izterjave itd.).
9. člen
Knjiženje poslovnih sprememb se opravi v naslednjih rokih:
– prenos salda iz preteklega leta do 31. januarja,
– odmero obveznosti najkasneje v 10 dneh po prejemu naloga za knjiženje,
– pripise in odpise do 10. v mesecu za pretekli mesec,
– vplačila in vračila v 5. dneh po prejemu naloga za knjiženje,
– obremenitev za obresti v 10. dneh po obračunu, stroški prisilne izterjave pa do 10. v mesecu za pretekli mesec.
III. VPLAČILA IN PRAZNITVE OBVEZNOSTI
10. člen
Zavezanci plačujejo obveznosti na zbirni prehodni račun 846-16 pri Službi družbenega knjigovodstva.
11. člen
Praznitve vplačanih obveznosti z zbirnega prehodnega računa na ustrezne vplačilne račune uporabnikov opravlja Služba družbenega knjigovodstva na podlagi virmanskih nalogov davčnega organa 7., 14., 21., 28. in zadnjega dne v mesecu. Praznitve se smejo, po potrebi, opraviti tudi v krajših rokih. Virmanskim nalogom se priloži specifikacija o razdelitvi vplačanih obveznosti v dobro ustreznih računov uporabnikov.
12. člen
Obveznosti, vplačane na zbirni prehodni račun, razen obveznosti, ki se lahko praznijo v višini dejanskih vplačil, se odvedejo uporabnikom na podlagi odstotnega deleža posameznih obveznosti v skupnem znesku obveznosti (v nadaljnjem besedilu: ključ). Ključ izdela občinski davčni organ za posamezne kategorije zavezancev ali za več kategorij zavezancev skupaj.
Ključ se določi tako, da se iz obremenitev določenih vrst obveznosti izračuna odstotek udeležbe posameznih vrst obveznosti v skupnem znesku odmerjenih obveznosti.
Dokler obveznosti niso odmerjene, se za izdelavo ključa upoštevajo predpisane akontacije za tekoče leto. Po izvršeni odmeri se na podlagi novega ključa ugotovi višina preveč ali premalo odvedenih dohodkov posameznim uporabnikom, razlika pa poračuna ob naslednjih praznitvah zbirnega prehodnega računa.
Ključ se uporablja tudi za praznitve obračunanih zamudnih obresti.
Ne glede na določbo tretjega in četrtega odstavka je treba ključ spremeniti ob vsaki večji spremembi razmerja med vrstami obveznosti, za katere je ključ izdelan.
IV. ZAKLJUČEVANJE IN HRAMBA POSLOVNIH KNJIG
13. člen
Poslovne knjige se ob koncu leta zaključijo.
Ob zaključku poslovnega leta mora davčni organ izprazniti vsa sredstva z zbirnega prehodnega računa, uskladiti promet na računih »O« in »1« s Službo družbenega knjigovodstva, urediti stanje na depozitnih računih ter uskladiti stanje v glavni knjigi s stanjem v pomožni knjigi.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se poslovne knjige, ki se uporabljajo več kot eno leto, zaključijo, ko se nehajo uporabljati.
14. člen
Računi se zaključijo s stanjem na dan 31. decembra. Ob zaključku računov pomožne knjige se sestavi poseben pregled dolgov in preplačil zavezancev.
Dejansko preplačilo ali dejanski dolg se izračuna tako, da se vzamejo skupna dejanska preplačila ali dejanski dolg iz pregleda dolgov in preplačil zavezancev ustreznih sintetičnih računov ter izračuna sorazmerja teh preplačil ali dolgov proti računskem saldu. Po tako ugotovljenemu razmerju – odstotku se iz računskega salda posameznega računa razreda 1 izračuna dejansko preplačilo ali dejanski dolg.
Seštevek računskega salda in izračunanega dejanskega preplačila je dejanski dolg. Razlika med dejanskim dolgom in računskim saldom je dejansko preplačilo.
15. člen
Glavna in pomožna knjiga, dnevniki in knjigovodske listine se hranijo 10 let.
V. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POROČILA
16. člen
Za knjiženje obveznosti ter za izdelavo poroči se uporabljajo naslednji obrazci:
– obrazec KD-1 kartica pomožne knjige,
– obrazec KD-2 kartica glavne knjige,
– obrazec KD-3 pomožni dnevnik,
– obrazec KD-4 glavni dnevnik,
– obrazec KD-5 nalog za knjiženje,
– obrazec KD-6 bruto bilanca in zaključna bruto bilanca,
– obrazec ZR-1 bilanca,
– obrazec ZR-2 pregled skupno doseženega prometa,
– obrazec ZR-3 pregled dolgov in preplačil zavezancev za obveznosti,
– obrazec A-3 pregled o obremenitvah in plačilih obveznosti.
17. člen
Po preteku leta mora davčni organ sestaviti letni zaključni račun.
Letni zaključni račun je računovodski izkaz usklajenega stanja na vseh računih razredov 0, 1, 2 in 9.
Letni zaključni račun obsega:
– bruto bilanco,
– bilanco,
– pregled skupno doseženega prometa,
– pregled dolgov in preplačil zavezancev.
V bruto bilanci morajo biti izkazani dejanski saldi dolgov in preplačil, ki se ujemajo s saldi iz obrazca ZR-3.
Letni zaključni račun mora biti sestavljen do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
18. člen
Občinski davčni organ je dolžan dostaviti republiškemu davčnemu organu naslednja poročila:
– pregled o obremenitvah in plačilih obveznosti (obrazec A-3) do 7. v mesecu za pretekli mesec, za december do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto. Obrazec A-3 se za mesec januar ne pošilja,
– bruto bilanco za I. polletje do 15. julija tekočega leta,
– bruto bilanca za II. polletje do 25. januarja tekočega leta za preteklo leto,
– bruto bilanco iz letnega zaključnega računa do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o knjiženju davkov občanov (Uradni list SRS, št. 2/73, 1/82 in 2/86).
20. člen
Obrazci iz 16. člena tega pravilnika so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 1992. Št. 402-3/91
Ljubljana, dne 22. novembra 1991.
Minister
za finance
Dušan Šešok l. r.

AAA Zlata odličnost