Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1991 z dne 12. 12. 1991

Kazalo

1206. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 1209.

Na podlagi 272. in 273. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) ter v zvezi z 90. členom zakona o dohodnini (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) izdaja Minister za finance
ODREDBO
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1. S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter organi družbenopolitičnih skupnosti dolžni posredovati davčnim organom.
2. Vsebina in oblika dostave podatkov
2.1 Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računalniških podatkov:
– PC diskete iz IBM kompatibilnih osebnih računalnikov, ki imajo naslednje lastnosti:
• velikosti 5.25" (360KB ali 1,2MB) ali velikost 3.5". (750 KB ali 1,44 MB),
• zapisano v ASCII kodi,
• v datoteki imena VIR_DAT,
• vsak zapis je predpisane dolžine in ga zaključujeta dva posebna znaka LF ter CR.
Vključno s tema znakoma so zapisi dolgi 121 znakov.
– magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti:
• 9 sledni zapis znakov,
• gostota zapisa 1600 bpi,
• koda zapisa ASCII ali EBCDIC,
• ne sme imeti znamke (NO LABEL),
• brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis (record) dolžine 119 znakov,
• zaključek podatkov označite z EOF oznako,
• razdalja od začetka traku do »start, marke Alu-folija« naj ne bo manjša od 7 m, da je možno trak avtomatično vpeti v magnetno tračno enoto.
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati:,
– naziv in naslov izplačevalca dohodkov,
– število zapisov, vključno z zapisom, kontrolnih vsot
in
– vse izbrane, v tej točki naštete lastnosti nosilca podatkov.
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano celotno vsebino diskete oziroma "magnetnega traku. Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba pravne osebe. Vsebino diskete se izpiše z ukazom
COPY a: VIR.DAT lpt1:
oznaki a: (disketne enote, in lpt1: (tiskalnika) se prilagodijo strojni opremi izplačevalca dohodkov.
2.2. ali na obrazcu:
Z zaporedno številko se opremijo tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst dohodkov je bilo izplačanih.
Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba pravne osebe.
3. Podrobna vsebina poslanih podatkov:
Poslani podatki morajo vsebovati vse dohodke in obveznosti posameznega zavezanca za dohodnino od 1. 1. do 31. 12. 1991 iz posameznega vira dohodnine, ki je bil izplačan pri pravni osebi.
Da ne bi prišlo do pripisovanja podatkov napačnim osebam, je potrebno podatke označiti z enolično enotno matično številko občana (EMŠO) ter prvih 20 znakov njegovega priimka in imena. Za enolično označevanje tujcev se uporabi enotna matična številka tujca (EMŠT). Podatke enega vira dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih vrst, je izpolniti ustrezno število zapisov.
Zaradi kontrole zajetih podatkov je potrebno zbranim podatkom dodati ustrezno število zapisov brez identifikacije davčnega zavezanca (polja, številka davčnega zavezanca in priimek-ime davčnega zavezanca ter šifra občine bivanja, se pustijo prazna!) V tak zapis se vpiše za posamezno vrsto dohodka in obveznosti seštevke zneskov vseh individualnih zapisov.
------------------------------------------------------------------------------
Zap. Pozicija Dolžina Poravnava  Opis polja
št.       polja  L (levo),
             D (desno)
------------------------------------------------------------------------------
1   1-2    2    L      zadnji dve številki letnice, za katero
                   navajamo prejemke in obveznosti,
2   3- 17   15    L      žiro račun pravne osebe, samo številke
                   brez vezajev
3   18-22   5    D      zaporedna številka zapisa,
4   23-35   13    L      številka davčnega zavezanca (EMŠO) (glej
                   3.1),
5   36-55   20    L      prvi znaki priimka in imena,
6   56-57   2           šifra občine stalnega oziroma začasnega
                   bivališča (glej 3.2),
7   58-59   2           oznaka vrste dohodka in obveznosti (glej
                   3.3),
8   60-71   12    *      bruto znesek; v izjemnih primerih (glej
                   3.3) vpišemo neto znesek,
9   72-83   12    *      normirani priznani stroški,.
10  84-95   12    *      znesek akontacije dohodnine,
11  96-107  12          prispevki za socialno varnost in posebni
                   prispevki po zakonu,
12  108-119  12    *      samoprispevek, neobvezni podatek.
------------------------------------------------------------------------------
• V prvih enajst znakov polja zneska se vpiše celi del zneska desno poravnano v tolarjih brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov in pusti 12. znak prazen. Kadar je znesek negativen, se to označi tako, da se v 12. znak polja vpiše znak minus (-).
Dohodki izplačani v letu 1991 na način, ki je veljal v letu 1990, se preračunajo na naslednji način:
• pri določanju bruto zneska se upošteva sistem kot je veljal do vključno leta 1990,
• davki in prispevki za financiranje družbenih dejavnosti tvorijo znesek akontacije dohodnine,
• prispevki za financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja ter posebni prispevki po zakonu predstavljajo znesek prispevkov za socialno varnost in posebnih prispevkov po zakonu.
3.1 Številka davčnega zavezanca:
V polje številke davčnega zavezanca se vpiše EMŠO oziroma EMŠT.
V primeru, ko ni možno določiti EMŠO (EMŠT), se izpolni trinajstmestno polje številke davčnega zavezanca na naslednji način:
3.2 Šifre občin iz registra teritorialnih enot Zavoda za statistiko Republike Slovenije:
01 Ajdovščina            65 Pesnica
02 Brežice             68 Ruše
03 Celje              34 Metlika
04 Cerknica             35 Mozirje
05 Črnomelj             36 Murska Sobota
06 Domžale             37 Nova Gorica
07 Dravograd            38 Novo mesto
08 Gornja Radgona          39 Ormož
09 Grosuplje            40 Piran
10 Hrastnik             41 Postojna
11 Idrija              42 Ptuj
12 Ilirska Bistrica         43 Radlje ob Dravi
13 Izola              44 Radovljica
14 Jesenice             45 Ravne na Koroškem
15 Kamnik              46 Ribnica
16 Kočevje             47 Sevnica
17 Koper              48 Sežana
18 Kranj              49 Slovenj Gradec
19 Krško              50 Slovenska Bistrica
20 Laško              51 Slovenske Konjice
21 Lenart              52 Šentjur pri Celju
22 Lendava             53 Škofja Loka
23 Litija              54 Šmarje pri Jelšah
24 Ljubljana Bežigrad        55 Tolmin
25 Ljubljana Center         56 Trbovlje
26 Ljubljana Moste-Polje      57 Trebnje
27 Ljubljana Šiška         58 Tržič
28 Ljubljana Vič-Rudnik       59 Velenje
29 Ljutomer             60 Vrhnika
30 Logatec             61 Zagorje ob Savi
64 Maribor             62 Žalec
3.3 Tabela vrst dohodkov in obveznosti prikazuje vrste dohodkov in obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto dohodka oziroma obveznosti.
V posamezni vrstici seznama se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje EMŠO prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste dohodka.
4. Izgled izpisa o celoletnih dohodkih in obveznostih, ki ga delavcu izroči izplačevalec dohodkov:
5. izgled računalniškega izpisa:
6. Podatki se pošljejo pristojni organizacijski enoti Službe družbenega knjigovodstva, kjer ima pravna oseba odprt žiro račun.
Rok za dostavo podatkov do 31. 1. 1992.
V primeru statusnih sprememb pravnih oseb (pripojitev, spojitev, delitev) predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik. Za podjetje v stečaju ali likvidaciji, ki nima pravnega naslednika, podatke pošlje stečajni ali likvidacijski upravitelj.
Pravne osebe, ki niso izplačevale prejemkov fizičnim osebam, morajo o tem predložiti pisno izjavo.
Poslovne enote, katerih matična pravna oseba ima sedež na območju druge republike, pošljejo podatke o izplačilih v Republiki Sloveniji (račun 604).
Št. 416-26/91
Ljubljana, dne 5. decembra 1991.
Minister
za finance
Dušan Šešok l. r.

AAA Zlata odličnost