Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1991 z dne 14. 11. 1991

Kazalo

948. Pravilnik o štipendiranju, stran 951.

Na podlagi V. točke odloka o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe republiških upravnih organov, Skupščine Republike Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/91-I) je Komisija Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na 28. seji dne 29. 10. 1991 sprejela
PRAVILNIK
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila za podeljevanje kadrovskih štipendij učencev in študentov za potrebe republiških upravnih organov, Skupščine Republike Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, postopek določanja višine štipendij in druge zadeve v skladu s sklepi Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
2. člen
Štipendije se lahko podeli:
– učencem in študentom, ki so državljani Republike Slovenije in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno razmerje v republiških upravnih organih, v Skupščini Republike Slovenije ali njenem izvršnem svetu;
– študentom za potrebe na področju mednarodnih odnosov, če se obvežejo, da si bodo med študijem na fakulteti pridobili znanje enega svetovnega jezika.
3. člen
Pri podeljevanju štipendije se upošteva šolski uspeh ter učenčeve oziroma študentove sposobnosti za izbran izobraževalni program oziroma poklic, glede na kadrovske potrebe v državni upravi.
4. člen
Višina kadrovske štipendije se določa glede na učni uspeh, kraj bivanja in dodatne stroške šolanja.
5. člen
Višine kadrovske štipendije se določi po naslednjih merilih:
a) za učence
+-------------+-------------+----------------------------+
|Uspeh    |  V kraju  |Izven kraja bivanja št. točk|
|       | bivanja št. |              |
|       |   točk  |              |
+-------------+-------------+----------------------------+
|zadosten   |   380   |       895      |
|dober    |   460   |       975      |
|prav dober  |   570   |      1085      |
|odličen   |   700   |      1215      |
+--------------------------------------------------------+
b) za študente
+-------------+-------------+----------------------------+
|Uspeh    |  V kraju  |Izven kraja bivanja št. točk|
|       | bivanja št. |              |
|       |   točk  |              |
+-------------+-------------+----------------------------+
|6,0 do 7,0  |   570   |      1040      |
|7,1 do 7,3  |   685   |      1155      |
|7,4 do 7,6  |   775   |      1245      |
|7,7 do 7,8  |   835   |      1305      |
|7,9 do 8,1  |   920   |      1390      |
|8,2 do 8,3  |   980   |      1450      |
|8,4 do 8,6  |   1070  |      1540      |
|8,7 do 8,9  |   1155  |      1625      |
|9,0 do 10,0 |   1465  |      1935      |
+-------------+-------------+----------------------------+
Vozačem – učencem in študentom – pripadajo točke v kraju bivanja ter dodatek za mesečno vožnjo.
Število točk za posameznega štipendista se določi vsako šolsko leto na novo, tako da se upošteva doseženi učni uspeh v preteklem šolskem letu. Za učence in študente v prvem letniku znaša število točk za štipendijo pri učencih 460 oziroma 975 točk in študentih 775 oziroma 1245 točk. Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna poprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem šolskem letu.
Vrednost točke določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. Kadrovske štipendije se med šolskim letom valorizirajo glede na porast osebnega dohodka delavcev v republiških upravnih organih.
Višina kadrovske štipendije za učence ne sme biti nižja od 20% za študente pa ne nižje od 30% zajamčenega osebnega dohodka v skladu s 55. členom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91), zmanjšanega za prispevke in davke od zajamčenega osebnega dohodka.
6. člen
Osnova za določitev štipendije za podiplomski študij se določa v višini neto osebnega dohodka pripravnika z visoko strokovno izobrazbo v državni upravi.
Za študente, ki se izobražujejo izven kraja bivanja znaša štipendija v višini 100% neto osebnega dohodka pripravnika, za študente, ki se izobražujejo v kraju stalnega bivanja pa 80% osnove.
Štipendistom, ki študirajo v tujini, se določi štipendijo v višini mesečnega neto osebnega dohodka pripravnika z visoko strokovno izobrazbo v državni upravi.
Štipendistom iz drugega odstavka tega člena se odobri tudi povračilo prevoznih stroškov od kraja stalnega bivališča do kraja šolanja za enkratno ali dvokratno vožnjo glede na oddaljenost kraja šolanja.
7. člen
Štipendistom, ki se izobražujejo na naravoslovno tehničnih usmeritvah se doda k osnovni štipendiji še 250 točk za stroške šolanja.
Štipendistom za delo na področju mednarodnih odnosov se krijejo stroški dodatnega izobraževanja tujega jezika.
Podkomisija za štipendiranje lahko odobri povračilo stroškov za dodatno izobraževanje tujih jezikov tudi drugim štipendistom.
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
8. člen
Kadrovske štipendije se dodeljujejo v skladu z ugotovljenimi potrebami po strokovnih kadrih v državni upravi na podlagi javnega razpisa.
Vsebino razpisa za štipendije določi podkomisija za štipendiranje pri komisiji Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: podkomisija za štipendiranje).
Razpis obsega:
a) poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok, v katerem je treba vložiti prijavo;
d) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje, in sicer v skladu s pogodbo o štipendiranju, bodisi:
– v republiških upravnih organih in republiških organizacijah Skupščine Republike Slovenije ali v njenem izvršnem svetu.
– na področju mednarodnih odnosov v republiki s tem, da se mora med študijem na fakulteti naučiti vsaj en svetovni jezik.
9. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis.
10. člen
Kandidate izbere podkomisija za štipendiranje v skladu z merili in kriteriji pravilnika o štipendiranju in pri tem upošteva tudi uspešno opravljen psihotest kandidatov.
Če se za posamezne razpisane poklice ne prijavi dovolj kandidatov, lahko podkomisija za štipendiranje glede na ugotovljene dodatne kadrovske potrebe in zagotovljena sredstva podeli štipendijo prosilcem prijavljenim za druge razpisane poklice.
11. člen
Podkomisija za štipendiranje mora o izbiri kandidatov za štipendije pismeno obvestiti vse prosilce.
Prosilec, ki misli, da je bil neopravičeno odklonjen, lahko vloži v osmih dneh od dneva sprejema obvestila ugovor na komisijo Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija za kadrovske in administrativne zadeve). Odločitev komisije je dokončna.
12. člen
Medsebojna razmerja med podkomisijo za štipendiranje kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pismeno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju skleneta s štipendistom predsednik podkomisije za štipendiranje in predstojnik državnega organa, za katerega se štipendist štipendira.
13. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
14. člen
Štipendija se izplačuje štipendistu mesečno vnaprej do 10. v mesecu, za vsak mesec do konca rednega šolanja.
15. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti podkomisiji za štipendiranje:
– učenec potrdilo o vpisu v naslednji razred in prepis zadnjega šolskega spričevala;
– študent potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih preteklega šolskega leta.
16. člen
Če podkomisija za štipendiranje ugotovi, da štipendist pravočasno ne opravi šolskih obveznosti, mu izplačevanje štipendije začasno ustavi.
Podkomisija za štipendiranje lahko določi štipendistu rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem roku izpolni obveznosti, podkomisija za štipendiranje prekliče začasno ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja. Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, zgubi pravico do štipendije.
Štipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, vendar se mu štipendija ne izplačuje za šolsko leto, ki ga ponavlja.
17. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, razen v opravičenih primerih, ki jih oceni podkomisija za štipendiranje.
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse izplačane zneske prejete štipendije, če:
a) ne dokonča izobraževanja v roku, ki je po predpisih določen v vzgojnoizobraževalni šolski organizaciji, za katero mu je bila podeljena štipendija, oziroma v podaljšanem roku, ki mu ga določi štipenditor na podlagi 16. člena tega pravilnika;
b) opusti izobraževanje na srednji oziroma visoki šoli, kjer je bil vpisan ob sklenitvi pogodbe;
c) se med prejemanjem štipendije, odobrene po tem pravilniku, vključi v štipendiranje drugega štipenditorja ali če se zaposli;
d) je izključen iz srednje oziroma visoke šole;
e) med izobraževanjem ali po njem sporoči štipenditorju da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v republiških upravnih organih, Skupščini Republike Slovenije ali njenem izvršnem svetu;
f) po končanem izobraževanju ni pripravljen skleniti delovnega razmerja kot pripravnik v skladu s pogodbo o štipendiji.
g) ne opravi pripravništva in strokovnega izpita;
h) po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne želi skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju.
18. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska prejete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
Po ugotovitvi enega od razlogov v 17. členu tega pravilnika mora štipendist prejete zneske štipendije v celoti ali delno vrniti v skladu z določili pravilnika.
19. člen
Štipendistu ni treba izpolniti vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) mu štipenditor v 60 dneh po njegovem pismenem obvestilu, da je izobraževanje v skladu s pogodbo končal, ne omogoči pripravništva, kjer je štipendist pogodbeno vezan oziroma v okviru republiške uprave;
b) mu štipenditor po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitev delovnega razmerja;
c) postane trajno nezmožen za šolanje ali za delo.
20. člen
Štipendist je izjemoma oproščen vseh pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja in drugo (težje nesreče, kronična obolenja, posledice nesreče ipd.);
b) zaradi sklenitve delovnega razmerja v občinski upravi ali v pravosodnih organih;
c) iz drugih opravičljivih razlogov.
21. člen
Podkomisija za štipendiranje lahko iz upravičenih razlogov štipendistu določi obročno vračanje štipendije, če je materialno ogrožen.
22. člen
Podkomisija za štipendiranje mora vsak primer posebej obravnavati in odločiti o obveznosti štipendista (v skladu z določili členov 17 do 20 tega pravilnika).
23. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja na komisijo za kadrovske in administrativne zadeve. Rok ugovora je 8 dni od vročitve pismenega odpravka. Komisija za kadrovske in administrativne zadeve mora v 30 dneh sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
24. člen
V pogodbi o štipendiji mora biti določeno, katero sodišče je krajevno pristojno za reševanje sporov, ki bi nastali pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati pravilnik o štipendiranju št. 670-03/88 z dne 14. 6. 1988.
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme komisija za kadrovske in administrativne zadeve.
Št. 604-03/91
Ljubljana, dne 29. oktobra 1991.
Predsednik
dr. Rajko Pirnat l. r.

AAA Zlata odličnost