Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991

Kazalo

698. Navodilo o izvajanju odloka o plačilnem prometu, stran 645.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 27. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Uradni list, SRS, št. 1/85) in 10. člena v zvezi s 4. členom odloka o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 17/91) generalni direktor Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji predpisuje
NAVODILO
o izvajanju odloka o plačilnem prometu
I
To navodilo ureja izvajanje odloka o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 17/91), v nadaljnjem besedilu: odlok) v Republiki Sloveniji ter plačilni promet z republikami: Bosno in Hercegovino, Črno goro, Hrvaško, Makedonijo in Srbijo (v nadaljnjem besedilu: druge republike)
II. ODPIRANJE RAČUNOV
Za opravljanje plačilnega prometa z drugimi republikami odprejo organizacijske enote Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: služba) imetnikom računov iz razreda 6 (od računa 601 do vključno 690, razen računa 675), in računov 531, 533, 833, 845, 846 ter računa 849, ki se vodijo po določbah navodila o vsebini in načinu vodenja enotnega plana računov družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 46/90, 22/91 in 28/91), posebne račune. Posebne račune odpre služba, ko prejme prvi plačilni nalog iz drugih republik v dobro imetnika računa.
1. Služba odpre imetnikom računov posebne račune za plačilni promet z drugimi republikami tako, da partiji imetnika računa določi podpartijo po naslednjem načelu:
----------------------------------
Republika        Podpartija
----------------------------------
Bosna in Hercegovina       1
Črna gora            2
Hrvaška             3
Makedonija            4
Srbija              5
----------------------------------
Posebne račune za Republiko Slovenijo vodi služba v podružnici Ljubljana.
2. Služba odpre bankam, za plačilni promet z drugimi republikami račun 622 – žiro račun bank za plačilni promet z drugimi republikami. Račun 622 se odpre z isto partijo kot je določeno za račun 620 s pripadajočimi podpartijami iz točke II/l.
Preko računa 622 – žiro račun bank za plačilni promet z drugimi republikami, opravljajo banke, v skladu z 11. členom odloka, plačilni promet za zasebnike in fizične osebe.
3. Služba odpre družbenopolitičnim skupnostim (račun 630) in upravnim organom (račun 637) nov žiro račun (od partije 16 do 362) s pripadajočimi podpartijami iz točke II/l.
4. Služba odpre, v skladu z 11. členom odloka, poslovnim enotam pravnih oseb s sedežem v drugih republikah, račun 604 – žiro račun dela pravne osebe, s pripadajočimi podpartijami iz točke II/l.
III. RAZPOLAGANJE S SREDSTVI NA POSEBNIH RAČUNIH
1. Imetniki posebnih računov predlagajo službi plačilne naloge za plačila obveznosti do pravnih oseb v drugih republikah, do višine razpoložljivih sredstev na teh računih.
2. Na zahtevo imetnika posebnih računov izda organizacijska enota službe potrdilo o višini sredstev na posebnih računih (v nadaljnjem besedilu: potrdilo) v dveh izvodih, od katerih enega zadrži služba – izdajatelj.
Vsebina potrdila iz predhodne točke (III/2) je objavljena skupaj s tem navodilom in je njegov sestavni del.
3. Služba za višino izdanih potrdil zmanjša pravico razpolaganja s sredstvi na posebnih računih.
4. Imetnik potrdilo proda na Ljubljanski borzi.
5. Imetnik potrdilo unovči tako, da predloži v unovčenje na Ljubljanski borzi overjeno potrdilo skupaj s plačilnim nalogom (obr. št. 43) službi – izdajatelju.
IV. OBVEŠČANJE IMETNIKOV POSEBNIH RAČUNOV
1. Služba obvešča imetnike posebnih računov o stanju in spremembah sredstev na njihovih računih s Poročilom o spremembah sredstev na računu s pripadajočo dokumentacijo.
2. Stanje sredstev na posebnih računih se ne vključuje v depozite bank.
V. KONČNE DOLOČBE
To navodilo se smiselno uporablja tudi za opravljanje negotovinskega plačilnega prometa zasebnikov in fizičnih oseb, ki imajo pri službi odprte račune.
Postopki in način opravljanja plačilnega prometa preko posebnih računov, ki niso določeni s tem navodilom, se opravljajo v skladu z navodilom za sprejem, kontrolo pravilnosti in izvrševanje plačilnih nalogov v plačilnem prometu v Službi družbenega knjigovodstva Glasnik SDK, št. 16/86, 3/87, 13/87, 14/88, 10/89, 1/90, 13/90 in 5/91).
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 8. 10. 1991.
Generalni direktor
Službe
družbenega knjigovodstva
Republike Slovenije
mag. Igor Omerza l. r.

AAA Zlata odličnost