Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991

Kazalo

685. Navodila v zvezi z zajemanjem, obdelavo in prenosom podatkov za ugotavljanje odprtih terjatev in obveznosti do tujine, stran 620.

Na podlagi 7. člena zakona o deviznem poslovanju; 23., 65. in drugega odstavka 66. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter določil zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 63/89) v zvezi s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
NAVODILA
v zvezi z zajemanjem, obdelavo in prenosom podatkov za ugotavljanje odprtih terjatev in obveznosti do tujine
1. Domače pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki izvažajo in uvažajo blago in storitve, so dolžni Banki Sloveniji predložiti listine, dokumentacijo in podatke v roku, ki ga določa to navodilo.
2. Podjetja, ki opravljajo zunanjetrgovinski promet, predložijo:
1) fotokopijo sklepa o vpisu pravice opravljanja zunanjetrgovinskega prometa v sodni register, ki ga izda pristojno sodišče, sprememb in dopolnitev sklepa o vpisu in sklepa o izbrisu iz sodnega registra – v 30 dneh po vpisu v sodni register oziroma izbrisu iz sodnega registra;
2) poročilo o pogodbah s tujimi osebami, sklenjenih, spremenjenih oziroma storniranih med mesecem, in do 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec za posle izvoza in uvoza blaga ter izvoza in uvoza naslednjih storitev v zunanjetrgovinskem prometu:
a) izvajanja investicijskih del v tujini
b) oddaje investicijskega objekta tuji osebi v Sloveniji
c) posli nakupa blaga v tujini zaradi prodaje v tujini
d) izvoza in uvoza opreme v zakup
e) oplemenitenja blaga in popravila blaga
f) montaže izvoženega oziroma uvoženega blaga
g) pridobivanja in odstopanja pravic industrijske lastnine.
V poročilo se vpišejo podatki iz evidence zavezanca o sklenjenih pogodbah v zunanjetrgovinskem prometu: številka, pod katero je pogodba vpisana v evidenco, datum sklenitve pogodbe, vrednost pogodbenega posla v valuti, pogodbeni rok plačila, način plačevanja oziroma sprejemanja plačil, s kupcem dogovorjene razlike, dogovorjena zastopniška oziroma posredniška provizija, vrsta posla, ime in naslov tuje osebe, podatek o številki odobrenja pristojnega republiškega organa (za tuje naložbe, investicijska dela, odstop izgradnje investicijskega objekta tujemu izvajalcu, pridobitev in odstop pravic industrijske lastnine, kompenzacijske posle, posle iz 29. člena zakona o zunanjetrgovinskem prometu). Pri poslih izvajanja investicijskih del v tujini se v poročilo vpiše skupna vrednost pogodbe (blaga in storitev).
Poročilo se pošlje posebej za izvozne in posebej za uvozne posle razen za posle po pogodbah o brezplačnem izvozu oziroma uvozu za primere, navedene v 67. členu zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju.
3) Pri poslih izvajanja investicijskih del v tujini se pošlje pregled začasnih situacij šestmesečno, in sicer do 31. julija tekočega leta za prvo polletje in do 31. januarja naslednjega leta za drugo polletje predhodnega leta.
V pregled se vpišejo naslednji podatki: ime nosilca posla, številka, pod katero je pogodba vpisana v evidenco podjetja – nosilca posla, vrednost plačanega predujma v valuti, številka situacije in datum overitve situacije v valuti, datum izvršitve plačila, vrednost prejetega plačila, odbitki (predujem, garancijski depozit itd.).
Ko so investicijska dela končana, mora podjetje na podlagi podatkov iz knjigovodstva poslati banki obračun opravljenih del iz vsake sklenjene pogodbe v 90 dneh po dokončanju del v tujini.
V obračun se vpišejo podatki o realizaciji pogodbe (vrednost opravljenih del, izredni prihodek, izredni odhodek in celotno prejeto plačilo), podatki o stroških (v državi, v tujini in drugi stroški), rezultat poslovanja (dobiček-izguba).
4) dokument o nastali razliki pri poslovanju s tujino v 15 dneh po opravičenju te razlike v skladu s 34. členom zakona o deviznem poslovanju. Skrajni rok za opravičenje razlike je eno leto po izvršeni pogodbi.
5) prevod pogodbe s tujo osebo in fotokopijo sklepa o vpisu v poseben register pri republiškem upravnem organu za ekonomske odnose s tujino pri poslih dolgoročne proizvodne kooperacije, pridobitve oziroma odstopa industrijske lastnine, znanja in izkušenj – v 30 dneh po vpisu v ta register ter prevod pogodbe izvoza in uvoza blaga v zakup (zaradi spremljanja plana odplačil).
Pri poslih izvajanja investicijskih del v tujini, oddaje graditve investicijskega objekta tuji osebi v Sloveniji, vlaganja tujih oseb v Sloveniji in koncesij se pošlje prevod pogodbe ali izpisek iz pogodbe, ki vsebuje: predmet pogodbe, vrednost posla, roke za realizacijo pogodbe (izvoza, uvoza, prejema plačil in plačevanja), način plačevanja in fotokopijo sklepa o vpisu v poseben register pri pristojnem republiškem organu – v 30 dneh po vpisu v register.
Pri poslih zastopanja tujih oseb zaradi prodaje tujega blaga s konsignacijskih skladišč tujih oseb v Sloveniji predloži podjetje samo tiste pogodbe, v katerih je določeno, da se tujemu principalu plača bruto vrednost prodanega blaga in da principal naknadno plača provizijo konsignatorju. Pri teh pogodbah podjetja obvezno predložijo tudi kopije nalogov o izvršenih plačilih tujemu principalu. Rok za predložitev prevoda pogodbe – v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. Rok za predložitev nalogov – 15 dni po izvršitvi naloga.
6) prepis sklenjene pogodbe o izvozu in uvozu električne energije in o uvozu plina – v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
7) fakturo, ki jo je izdalo podjetje oziroma tuja firma, če opravlja podjetje posle zunanjetrgovinskega prometa filmov in če je prodaja oziroma nakup pravice predvajanja filmov dogovorjena v fiksnem znesku ali odstotnem deležu – v 15 dneh po izdaji fakture tujemu kupcu oziroma po prejemu fakture do tujega prodajalca.
8) dokument o prejetem vplačilu, ki se uporablja v plačilnem prometu s tujino v skladu s predpisom iz 17. člena zakona o deviznem poslovanju za opravičilo roka plačila za izvoženo blago in storitve podjetja. Podjetje mora dokumentu o prejetem plačilu priložiti pregled, v katerem je prejeto plačilo razporejeno na pogodbe, carinske deklaracije oziroma fakture, če se plačilo nanaša na izvožene storitve iz 2. točke pod 2) tega navodila. V pregledu naj se popišejo tudi podatki o dogovorjenih razlikah s kupcem in o dogovorjeni zastopniški oziroma posredniški proviziji. Pregledi z nalogi o izvršenem plačilu se pošiljajo vsakih petnajst dni.
Pri poslih izvajanja investicijskih del v tujini se priloži dokument o prejetem plačilu iz dobička.
9) obvestilo banki, pri katerem zunanjetrgovinskem poslu iz poročila je nastala terjatev, če podjetje prodaja terjatev v skladu s 35. členom zakona o deviznem poslovanju – na obrazcu, ki je predpisan s sklepom o obveznosti in načinu poročanja o nakupu in prodaji terjatev o prevzemu obveznosti do tujine in o pobotu medsebojnih dospelih obveznosti in terjatev (Uradni list RS, št. 18/91).
10) poročilo o odstopu obveznosti do tujine oziroma o pobotanju medsebojne dospele terjatve v skladu s 36. členom zakona o deviznem poslovanju na obrazcu, ki je predpisan s sklepom o obveznosti in načinu poročanja o nakupu in prodaji terjatev o prevzemu obveznosti do tujine in o pobotu medsebojnih dospelih obveznosti in terjatev (Uradni list RS, št. 18/91-I).
3. Na podlagi prejetega poročila in dokumentacije iz 2. točke pod 2) tega navodila, carinskih deklaracij, ki jih Republiška carinska uprava pošilja Banki Slovenije, podatkov in dokumentov o prejetih in opravljenih plačilih, s katerimi Banka Slovenije razpolaga po predpisu, Banka Slovenije formira evidenco za spremljanje terjatev in obveznosti do tujine.
4. Evidenca iz 3. točke tega navodila obsega naslednje podatke za opravljanje kontrole:
1) številko in datum zunanjetrgovinske pogodbe, ime tujega sopogodbenika, državo tujega sopogodbenika in vrednost pogodbe v valuti
2) številko in datum carinske deklaracije, vrednost ocarinjenega blaga v valuti in rok za vnos deviz pri izvozu oziroma rok za uvoz naprej plačanega blaga pri uvozu
3) znesek prejetega oziroma opravljenega plačila
4) številko in datum dovoljenja republiškega organa za ekonomske odnose s tujino po 28. in 29. členu zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju
5) datum dokumenta o opravičenju razlike med izvozom in prejetim plačilom oziroma med opravljenim plačilom in uvozom ter znesek razlike v valuti
5. Na podlagi prejetih listin, dokumentov in podatkov ter evidence iz 4. točke teh navodil se zbirajo podatki v zvezi z opravljanjem zunanjetrgovinskega prometa, predvsem pa ugotavlja:
1) ali je predmet zunanjetrgovinske pogodbe v skladu s sklepom o vpisu pravice opravljanja zunanjetrgovinskega prometa v sodni register.
Če se ugotovi, da podjetje ali druga oseba opravi izvoz oziroma uvoz, za katerega ni vpisana v sodni register, vloži Banka Slovenije pri pristojnem organu naznanilo oziroma ovadbo zoper podjetje in odgovorno osebo po kazenskih določbah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju.
2) ali je bilo za izvoženo blago oziroma storitev plačilo prejeto v pogodbenem roku (18. člena zakona o deviznem poslovanju) in ali je bilo naprej plačano blago oziroma storitev uvoženo pod pogoji, ki jih določa zakon (28. člen zakona o deviznem poslovanju).
3) ali je bilo plačilo izvršeno v predpisani valuti oziroma pod pogoji, ki jih določa zakon (21. člen zakona o deviznem poslovanju).
6. Pri poslih posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu in kompenzacijskih poslih so zavezanci dolžni pošiljati podatke v skladu s predpisi, izdanimi na podlagi 28. in 29. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju.
7. Pri poslih dolgoročne proizvodne kooperacije so zavezanci dolžni predložiti poročila v skladu z določbami 31. člena zakona o deviznem poslovanju oziroma v skladu s določili sklepa o načinu dostavljanja poročil o prometu in stanju sredstev na računih v tujini in o plačevanju in sprejemanju plačil za storitve preko kontokorentnega računa ter drugih podatkov in o rokih za pošiljanje teh poročil (Uradni list RS, št. 18/91-I).
8. Na podlagi šestmesečnih pregledov situacij in končnega obračuna o opravljenih investicijskih delih se spremlja izvajanje teh zunanjetrgovinskih poslov.
9. Na podlagi pogodb o zastopanju tujih oseb zaradi prodaje blaga s konsignacijskih skladišč tujih oseb v Sloveniji se na podlagi kopije naloga o izvršenem plačilu tujemu principalu spremlja vnos deviz iz naslova konsignacijske provizije.
10. Ta navodila začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. oktobra 1991.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost