Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991

Kazalo

677. Odlok o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije, stran 609.

Na podlagi šestega odstavka 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Republika Slovenija ustanovi Andragoški center Republike Slovenije kot javni zavod zaradi opravljanja strokovnih nalog za potrebe izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: center). Ustanoviteljske pravice in obveznosti opravlja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
Center posluje pod imenom »Andragoški center Republike Slovenije«. Sedež centra je v Ljubljani, Šmartinska 134. a.
S statutom centra se lahko določi tudi znak ali grafična oblika imena centra.
2. člen
Temeljni cilji centra so, da s svojo celotno dejavnostjo pospešuje izobraževanje odraslih ter ustvarja strokovne podlage za njegovo sistemsko urejanje.
3. člen
Center za potrebe Republike Slovenije pripravlja strokovne podlage za razvoj sistema izobraževanja odraslih, razvija in vzdržuje informacijski sistem za potrebe izobraževanja odraslih, opravlja svetovalno delo za izobraževalne organizacije, ki izobražujejo odrasle, organizira in izvaja izpopolnjevanje in usposabljanje andragoških kadrov, opravlja raziskovalno in razvojno delo ter razvija strokovne podlage za programiranje in organizacijo izobraževanja odraslih in za pripravo nacionalnega programa, daje pristojnim organom predloge normativov in standardov ter ukrepov za pospeševanje izobraževanja odraslih.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena center prednostno opravlja naloge, povezane s pripravo in uresničevanjem nacionalnega programa izobraževanja odraslih. Center opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonom in predpisi o izobraževanju odraslih.
Center pri opravljanju svojih nalog sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.
4. člen
Center posluje v pravnem prometu neomejeno v okviru sredstev, s katerimi razpolaga.
Za obveznosti centra odgovarja ustanovitelj.
II. UPRAVLJANJE, VODENJE IN NADZOR
5. člen
Organ upravljanja centra je svet centra. Sestavljajo ga trije predstavniki strokovnih delavcev centra, dva predstavnika ustanovitelja in po en predstavnik delavskih univerz, izobraževalnih centrov, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.
Predstavnike strokovnih delavcev v svetu centra volijo delavci centra neposredno, predstavnika ustanovitelja imenuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, predstavnika delavskih univerz imenuje pristojni organ Zveze delavskih univerz Slovenije, predstavnika izobraževalnih centrov pristojni organ Skupnosti izobraževalnih centrov Slovenije, predstavnike drugih organizacij pa imenujejo pristojni organi teh organizacij v skladu z njihovimi splošnimi akti.
Mandat sveta centra traja štiri leta.
6. člen
Svet centra obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda, program razvoja zavoda ter letne programe dela in poročila o njihovem izvrševanju, določa finančni načrt in zaključni račun zavoda, obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
K statutu, programu razvoja ter letnemu programu dela centra mora svet centra pridobiti soglasje ustanovitelja.
7. člen
Center ima strokovni svet. Strokovni svet sestavljajo strokovni delavci centra, zunanji strokovni sodelavci centra in posamezni strokovnjaki s področja dela centra.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom centra.
8. člen
Poslovodni organ centra je direktor. Direktor poleg nalog, določenih z zakonom, organizira in vodi delo in poslovanje centra, predstavlja in zastopa center, je odgovoren za zakonitost dela centra in vodi strokovni svet centra.
9. člen
Direktorja centra imenuje in razrešuje svet centra, k imenovanju in k razrešitvi daje soglasje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
10. člen
Za direktorja centra je lahko imenovan, kdor ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih, pedagoško – andragoško izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje, določene s statutom centra.
Kandidati za direktorja centra morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja centra.
Mandat direktorja traja štiri leta.
11. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela centra opravlja za vzgojo in izobraževanje pristojni republiški upravni organ.
III. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
12. člen
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zagotavlja centru za ustanovitev začetna sredstva in sicer:
– 7,000.000,00 din za kritje stroškov ustanavljanja, začetka dela in izvedbo programa dela v letu 1991.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo za trajno rešitev prostorskih potreb centra zagotovil investicijska sredstva v višini in rokih, dogovorjenih z usklajenim investicijskim programom prostorskega razvoja centra.
IV. FINANCIRANJE
13. člen
Center dobiva sredstva za delo iz proračuna Republike Slovenije in s prodajo svojih storitev na trgu.
Iz proračuna pridobiva center sredstva na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega programa dela, h kateremu daje soglasje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, pri čemer upošteva v nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja opredeljene dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito opravljanje javne službe v izobraževanju odraslih.
14. člen
Center razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki tako, da najmanj polovico tega presežka nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti, ki se financira iz javnih sredstev, manjši delež pa le ob posebnem soglasju ustanovitelja.
V primeru, če v poslovanju centra pride do primanjkljaja sredstev za delo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN CENTRA
15. člen
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije kot ustanovitelj centra:
– daje soglasje k statutu centra;
– daje soglasje k programu razvoja centra in k njegovim letnim programom dela;
– daje soglasje k imenovanju direktorja centra in njegovi razrešitvi;
– obravnava poročila centra o izvrševanju programa razvoja in letnih programov dela centra ter
– daje soglasje za razpolaganje presežka prihodkov nad odhodki centra v skladu s 14. členom tega odloka.
16. člen
Poleg pravic in obveznosti do ustanovitelja, določenih z zakonom in s tem odlokom, je center dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvrševanju programa razvoja in letnih programov dela centra.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-04/91-5/2-8
Ljubljana, dne 27. septembra 1991.
Izvršni svet
Skupščine republike Slovenije
Podpredsednik
Matija Malešič l. r.