Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1991 z dne 31. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1991 z dne 31. 7. 1991

Kazalo

284. Pravilnik o organiziranju in izvajanju inšpekcije na področju obrambe in zaščite, stran 251.

Na podlagi 37. člena v zvezi z 38. členom zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja minister za obrambo
PRAVILNIK
o organiziranju in izvajanju inšpekcije na področju obrambe in zaščite
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo organizacija, izvajanje inšpekcije in določajo kriteriji za ocenjevanje obrambnih priprav, vojaških zadev, zaščite in reševanja ter zaščite podatkov v informacijskem sistemu obrambe in zaščite pri nosilcih obrambnega sistema. S tem pravilnikom se določajo tudi kriteriji za ocenjevanje bojne pripravljenosti štabov, poveljstev in enot teritorialne obrambe.
2. člen
Inšpekcijo izvajajo republiški inšpektorji in pooblaščene osebe (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji). Inšpektorjem se izda izkaznica v skladu s pravilnikom o službenih izkaznicah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 19/91).
3. člen
Pooblastilo obsega pravico izvajanja inšpekcije na področjih:
– obrambnih priprav po posameznih dejavnostih;
– varnostnih priprav v upravnih organih, pristojnih za obrambne zadeve, in štabih za teritorialno obrambo;
– vojaških zadev;
– bojne pripravljenosti teritorialne obrambe;
– zaščite in reševanja;
– upravnih zvez;
– kriptozaščite;
– informatike;
– finančno-materialnih zadev.
4. člen
Izvajanje inšpekcije načrtuje, vodi in usmerja republiški inšpektor za obrambo.
Program dela republiškega inšpektorata za obrambo za naslednje leto se izdela do konca tekočega leta. Program inšpekcije obrambnih priprav mora biti usklajen s programom inšpekcije varnostnih priprav, ki ga določi republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve.
Povzetek programa se dostavi izvršnim svetom občinskih in mestne skupščine, republiškim organom in organizacijam ter štabom za teritorialno obrambo.
5. člen
Inšpekcije so redne, izredne in ponovne. Po načinu izvedbe so inšpekcije napovedane in nenapovedane.
Redna inšpekcija se opravlja na podlagi letnega programa dela republiškega inšpektorata za obrambo. Namen redne inšpekcije je, da se obrambne priprave ali izvajanje drugih nalog pregleda v celoti.
Izredna inšpekcija se opravlja na podlagi odločitve Predsedstva Republike Slovenije ali njegovega Sveta za obrambo, Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ministra za obrambo, poveljnika Teritorialne obrambe Republike Slovenije, poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije ali republiškega inšpektorja za obrambo. Izredna inšpekcija se opravlja z namenom, da se ugotovi stanje določene vrste priprav ali pregleda izvajanje določenih drugih nalog.
Namen ponovne inšpekcije je ugotoviti, ali so odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti in neskladnosti ter izvršeni ukrepi in naloge, ki so bile naložene ob redni ali izredni inšpekciji. Ponovna inšpekcija se izvede po poteku roka, določenega za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki praviloma ne sme biti daljši od treh mesecev.
6. člen
Inšpekcija se izvaja s pregledom obrambnih načrtov in druge dokumentacije, z razgovori z odgovornimi osebami in izvajalci načrtov, ugotavljanjem materialne opremljenosti, s praktičnim preverjanjem bojne pripravljenosti štabov, poveljstev in enot ter pripravljenosti organov, podjetij, zavodov in organizacij.
Inšpekcijo praviloma izvaja skupina inšpektorjev, ki jo določi republiški inšpektor za obrambo glede na namen in obseg inšpekcije.
7. člen
Državni organi, podjetja, zavodi in druge organizacije, štabi, poveljstva in enote, pri katerih se opravlja inšpekcija morajo dati na razpolago vse podatke in omogočiti neposreden vpogled v dokumente, prostore in materialno-tehnična sredstva, ki se nanašajo na obrambne priprave, bojno pripravljenost, vojaške zadeve, informatiko ter zaščito in reševanje.
8. člen
Pri izvajanju inšpekcije morajo biti navzoči vodja obrambnih priprav, njegov namestnik in upravitelj obrambnega načrta.
II. OBRAMBNE PRIPRAVE
9. člen
Namen inšpekcije je ugotoviti skladnost obrambnih priprav s predpisi ter njihovo stanje. Pri tem inšpekcija zlasti ugotavlja:
– normativno urejenost in spoštovanje predpisov;
– aktivnosti pri izvajanju nalog;
– kvaliteto podlag za izdelavo načrtov;
– vsebino, razčlenjenost, ažurnost in metodološko urejenost obrambnega načrta;
– razdelanost nalog in določitev sil, sredstev in načinov za izvedbo načrtovanih aktivnosti;
– organizacijo, skladnost in kakovost priprav za izvajanje mobilizacije;
– zagotovitev pogojev za proizvodnjo in opravljanje storitev v vojni;
– skladnost vojne organizacije in sistemizacije ter popolnjenost z delavci za izvajanje dejavnosti;
– organiziranost sistema zvez in kriptozaščite;
– uresničevanje razvojnega načrta obrambe in zaščite;
– druge elemente, ki so pomembni za oceno obrambnih in varnostnih priprav.
Sestavni del pregleda obrambnih priprav v upravnih organih, pristojnih za obrambne zadeve, ter štabih za teritorialno obrambo je tudi pregled varnostnih priprav.
10. člen
Glede na ugotovljeno stanje ob inšpekciji se obrambne priprave ocenijo z oceno »ZADOVOLJIVO« ali »NEZADOVOLJIVO«.
Obrambne priprave v občini se ocenijo kot nezadovoljive, če so ocenjene nezadovoljivo pri več kot 40 odstotkov pregledanih nosilcev.
11. člen
Če v organu, podjetju, zavodu ali drugi organizaciji niso ustrezno izdelani dokumenti za proizvodnjo, opravljanje storitev in delovanje dejavnosti in ni zagotovljena vsaj 70% popolnjenost vojne sistemizacije, se obrambne priprave, ne glede na kvaliteto ostalih dokumentov, ocenijo z oceno nezadovoljivo.
12. člen
Pri inšpekciji varnostnih načrtov upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, in štabov za teritorialno obrambo, se zlasti ugotavlja ažurnost varnostne ocene, razdelanost ukrepov in postopkov ter organizacija, sile in sredstva za odpravo izrednih razmer.
Glede na ugotovljeno stanje se varnostni načrt oceni z oceno »ZADOVOLJIVO« ali »NEZADOVOLJIVO«.
III. BOJNA PRIPRAVLJENOST
13. člen
Inšpekcija bojne pripravljenosti obsega kontrolo in oceno stanja elementov vodenja in poveljevanja, usposobljenosti, mobilizacijske pripravljenosti in materialne in zdravstvene oskrbe.
14. člen
Bojna pripravljenost se ocenjuje po naslednjih, elementih z naslednjim številom točk:
---------------------------------------------------------------------
Zap.                      Možno Število točk
St.   Kontrolirana vprašanja     štabi  povelj-   enote
                          stva   zavodi
---------------------------------------------------------------------
1    2                  3     4     5
---------------------------------------------------------------------
1.   Vodenje in poveljevanje
1.1.  Priprava in sprejemanje
    odločitve             35    35     20
1.2.   Izdelava, Usklajenost in
    ažurnost bojnih dokumentov     30    30     10
1.3.  Nudenje pomoči podrejenim
    in usklajevanje priprav      20    20     10
1.4.  Organizacija in izvajanje
    sodelovanja            20    20     10
1.5.  Organizacija in učinkovitost
    poveljevanja-zveze              30     20
    in kriptozaščita          30
1.6.  Varnostna zagotovitev in
    samozaščitna usposobljenost    20    20     10
1.7.  Motiviranost            30    30     30
1.8.  Izvajanje namenskih nalog     40    40     30
1.9.  Ostali elementi
    - red in disciplina        25    25     10
    Skupno točk            250    250    150
2.   Usposobljenost
2.1.  Usposobljenost in izurjenost
    za izvajanje namenskih nalog    60    60     40
2.2.  Usposobljenost in izurjenost
    za izvajanje nalog PZO       25    25     30
2.3.  Usposobljenost in izurjenost
    za izvajanje nalog POB       25    25     30
2.4.  Usposobljenost in izurjenost
    za izvajanje nalog PDB       25    25     30
2.5.  Inženirska zagotovitev       30    30     30
2.6.  Izbira in zasedba položaja, organizacija in učinkovitost
    ognjenega sistema         25    25     30
2.7.  Bojno zavarovanje         20    20     20
2.8.  Usposobljenost in izurjenost za
    izvedbo manevra in premika     20    20     20
2.9.  Usposobljenost in izurjenost za uporabo in vzdrževanje orožja
    in opreme             20    20     20
    Skupno točk            250    250    250
3.   Mobilizacijska pripravljenost
3.1.  Ustreznost mobilizacijskega
    zbirališča             10    10     10
3.2.  Usklajenost virov popolnitve z
    mobilizacijskim zbirališčem
    in dejanska popolnitev       20    20     30
3.3.  Mobilizacijski načrt -
    popolnost, operativnost,
    ažurnost              10    10     15
3.4.  Organizacija samovpoklicne
    službe               5     5     10
3.5.  Organizacija sprejema vojaških
    obveznikov in materialnih
    sredstev              5     5     15
3.6.  Sprejem vojaških obveznikov v
    nižjih enotah in formiranje
    osnovnih enot            5     5     20
3.7.  Organizacija poveljevanja,
    zagotovitev in uporaba zvez med
    mobilizacijo            5     5     10
3.8.  Organizacija izvzema materialnih
    sredstev iz skladišč, dostava na
    MZ in razdelitev          10    10     10
3.9.  Materialno-tehnična in
    zdravstvena oskrba mobilizacije  25    25     25
3.10.  Bojno zavarovanje med mobilizacijo 5     5     5
    Skupno točk            100    100    150
4.   Zaledna oskrbljenost
4.1.  Razporeditev oborožitve in
    streliva glede na prioriteto    20    20     15
4.2.  Popolnost in brezhibnost
    materialnih sredstev        20    20     20
4.3.  Hramba in varovanje materialnih
    sredstev ter ustreznost zaščite  20    20     15
4.4.  Tehnična oskrbljenost -
    vzdrževanje, popravila, remonti  20    20     30
4.5.  Intendantska oskrbljenost -
    organizacija in način preskrbe,
    primernost bivanja, primernost
    osebne opreme           20    20     30
4.6.  Sanitetna oskrbljenost -
    organizacija službe, postopek
    z obolelimi in poškodovanimi    15    15     30
4.7.  Prometna oskrbljenost -
    ustreznost vozil, urejenost
    premika              15    15     30
4.8.  Protipožarna zaščita        10    10     10
4.9.  Veterinarska zaščita        10    10     20
    Skupno točk            150    150    200
    Vsega točk            750    750    750
---------------------------------------------------------------------
15. člen
Bojna pripravljenost štaba, poveljstva ali enote se oceni z oceno:
------------------------------------------
Ocena          Dobljene točke
------------------------------------------
odlično         675-750 točk
prav dobro       601-675 točk
dobro          526-600 točk
zadovoljivo       451-525 točk
nezadovoljivo      manj kot 450 točk.
------------------------------------------
16. člen
Po končani inšpekciji se na sestanku s starešinami kontroliranih štabov, poveljstev, enot in zavodov posredujejo temeljne ugotovitve in pripombe inšpekcije o stanju bojne pripravljenosti in naložijo ukrepi za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
IV. VOJAŠKE ZADEVE
17. člen
Z inšpekcijo na področju vojaških zadev se nadzoruje zlasti:
– stanje vojaške evidence in naborne dokumentacije;
– organizacija in izvedba nabora;
– priprava in izvedba zdravstvenih pregledov vojaških obveznikov ter ocenjevanje vojaške zdravstvene sposobnosti;
– stanje evidence napotitve na služenje vojaškega roka;
– napotitev na služenje vojaškega roka;
– urejenost in ažurnost osebnih kartotek;
– razporejanje vojaških obveznikov v obrambne sile;
– popolnjenost enot teritorialne obrambe;
– skladnost in ažurnost ukrepov in aktivnosti za izvedbo mobilizacije teritorialne obrambe;
– pridobivanje in usmerjanje kandidatov za gojence šol za rezervne častnike in vojaške ter obrambne poklice;
– imenovanje in poviševanje oseb v rezervni sestavi;
– opravljanje upravno-pravnih zadev;
– poznavanje predpisov in usposobljenost delavcev. Ocena stanja vojaških zadev se da po elementih iz prejšnjega odstavka z navedbo ugotovljenih pomanjkljivosti.
V. ZAŠČITA IN REŠEVANJE
18. člen
Na področju zaščite in reševanja se ob inšpekciji ugotavlja zlasti:
– normativna urejenost;
– organiziranost sistema za zaščito in reševanje in v okviru tega zlasti:
– organiziranost in pripravljenost podjetij, zavodov in organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje;
– organiziranost, opremljenost in usposobljenost štabov in enot civilne zaščite;
– vsebina in kvaliteta ocen ogroženosti ter drugih podlag za izdelavo načrtov;
– razdelanost, ažurnost in uporabnost operativnih dokumentov za posamezne ukrepe zaščite in reševanja;
– organiziranost sistema aktiviranja in mobilizacije sil in sredstev;
– organiziranost in usposobljenost sistema opazovanja in obveščanja;
– vključenost in povezanost podjetij, zavodov, organov in organizacij v sistem opazovanja in obveščanja;
– kadrovska popolnitev civilne zaščite;
– kadrovska popolnitev operativnih sestavov splošnih reševalnih služb.
Ocena stanja se da po elementih z navedbo, ugotovljenih pomanjkljivosti.
VI. OSTALA PODROČJA DELA INŠPEKCIJE
19. člen
Inšpekcija ugotavlja in preverja pogoje za delovanje informacijskega sistema. Pri tem zlasti ugotavlja ustreznost ukrepov za varovanje in zaščito:
– opreme,
– prenosnih poti,
– programske opreme in
– podatkov.
20. člen
Na področju finančno-materialnega poslovanja se nadzoruje zlasti:
– zagotavljanje sredstev,
– uresničevanje finančnih načrtov,
– namenska uporaba sredstev in
– nabava, stanje in vzdrževanje materialnih sredstev.
VII. ZAPISNIK
21. člen
Takoj po opravljeni inšpekciji se sestavi zapisnik, ki mora obsegati zlasti:
– ime organa, podjetja, zavoda, organizacije ali skupnosti oziroma štaba, enote ali zavoda, pri katerem je bila opravljena inšpekcija;
– namen inšpekcije;
– opis uporabljenih metod pri delu inšpekcije;
– seznam izvajalcev inšpekcije in prisotnih odgovornih oseb;
– obseg in vsebino inšpekcije z ugotovitvami po posameznih elementih;
– kratko zaključno oceno z utemeljitvijo;
– naloge in ukrepe, ki se odrejajo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in rok za njihovo izvršitev;
– pouk o ugovoru k zapisniku.
22. člen
Zapisnik o inšpekciji obrambnih priprav, vojaške dolžnosti in informacijskega sistema je dokument zaupne narave in se označuje z »OBRAMBA, URADNA SKRIVNOST, STROGO ZAUPNO«. Zapisniki o inšpekciji bojne pripravljenosti teritorialne obrambe se označujejo kot »VOJAŠKA SKRIVNOST, STROGO ZAUPNO«.
Zapisnik o ugotovitvah inšpekcije se pošlje organu, organizaciji ali skupnosti, v kateri je bila inšpekcija opravljena, ministrstvu za obrambo in republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za dejavnost v kateri je bila inšpekcija izvršena. Zapisnik o inšpekciji bojne pripravljenosti štabov, poveljstev, enot in zavodov teritorialne obrambe se pošlje pristojnemu štabu za teritorialno obrambo.
23. člen
Zoper ugotovitve inšpekcije je dovoljen ugovor v osmih dneh po prejemu zapisnika.
Ugovor iz prejšnjega odstavka se pošlje ministru za obrambo. Minister z odločbo ugovor zavrne, spremeni odrejene ukrepe ali naloži, da se inšpekcija ponovi. Ponovne inšpekcije praviloma ne smejo opraviti inšpektorji, zoper katerih oceno je bil podan ugovor.
24. člen
Republiški inšpektorat za obrambo izdela letno poročilo o izvedenih inšpekcijskih nadzorih in ga predloži v obravnavo Svetu Predsedstva Republike Slovenije za obrambo, Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije in ministrstvu za obrambo.
VIII. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati navodilo o organiziranju in izvajanju inšpekcijskega in strokovnega nadzora, obrambnih in varnostnih priprav (Z-št. 808/1, 01/ 47-Z-18/87, ž dne 9. 1. 1987), ki sta ga izdala republiški sekretar za ljudsko obrambo in republiški sekretar za notranje, zadeve.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 808/35
Ljubljana, dne 8. julija 1991.
Minister
za obrambo
Janez Janša l. r.

AAA Zlata odličnost