Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

158. Odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, stran 165.

Na podlagi 3. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 4. člena odloka o sestavi Skupščine občine Žalec ter pristojnostih skupščine in njenih zborov (Uradni list SRS, št. 7/90) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 27. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vzgojnoizobraževalna organizacija, n.sol.o., Žalec je na podlagi 62. člena zakona o zavodih od 1. 1. 1991, nadaljevala delo kot Vzgojnoizobraževalni zavod Žalec, p.o., pod pogoji pod katerimi je bila vpisana v sodni register.
Temeljne organizacije združenega dela v sestavi VIO so postale organizacijske enote zavoda s pooblastili v javnem prometu, ki so vpisane v sodni register.
2. člen
S tem odlokom se Vzgojnoizobraževalni zavod Žalec, p.o., razdeli tako, da se vse dosedanje organizacijske enote zavoda organizirajo kot samostojni zavodi:
1. Organizacijska enota Osnovna šola Vlado Bagat Braslovče se organizira kot javni zavod:
Osnovna šola Vlado Bagat Braslovče, p.o.
Sedež zavoda: Rakovlje 15 B Braslovče
Dejavnost zavoda: osnovno izobraževanje splošnega tipa
2. Organizacijska enota Osnovna šola Nade Cilenšek Griže se organizira kot javni zavod:
Osnovna šola Nada Cilenšek Griže, p.o.
Sedež zavoda: Griže 1 A
Dejavnost zavoda: osnovno izobraževanje splošnega tipa
3. Organizacijska enota Osnovna šola Miroslav Širca Petrovče se organizira kot javni zavod:
Osnovna šola Miroslav Širca Petrovče, p.o.
Sedež zavoda: Petrovče 32
Dejavnost zavoda: osnovno izobraževanje splošnega tipa
4. Organizacijska enota Osnovna šola Vera Šlander Polzela se organizira kot javni zavod:
Osnovna šola Vera Šlander Polzela, p.o.
Sedež zavoda: Polzela 10
Dejavnost zavoda: osnovno izobraževanje splošnega tipa
5. Organizacijska enota Osnovna šola Slavko Šlander Prebold se organizira kot javni zavod:
Osnovna šola Slavko Šlander Prebold, p.o.
Sedež zavoda: Prebold 12
Dejavnost zavoda: osnovno izobraževanje splošnega tipa
6. Organizacijska enota Osnovna šola Bratov Juhart Šempeter se organizira kot javni zavod:
Osnovna šola Bratov Juhart Šempeter, p.o.
Sedež zavoda: Šempeter 33 B
Dejavnost zavoda: osnovno izobraževanje splošnega tipa
7. Organizacijska enota Osnovna šola Ivan Farčnik-Buč Vransko se organizira kot javni zavod:
Osnovna šola Ivan Farčnik-Buč Vransko, p.o.
Sedež zavoda: Vransko 23
Dejavnost zavoda: osnovno izobraževanje splošnega tipa
8. Organizacijska enota Osnovna šola Peter Šprajc-Jur Žalec se organizira kot javni zavod:
Osnovna šola Peter Šprajc-Jur Žalec, p.o.
Sedež zavoda: Šilihova 1 Žalec
Dejavnost zavoda: osnovno izobraževanje splošnega tipa,
9. Organizacijska enota Osnovna šola Ljuba Mikuš Žalec se organizira kot javni zavod:
Osnovna šola Ljuba Mikuš Žaleč, p.o.
Sedež zavoda: Šilihova 1 Žalec
Dejavnost zavoda: osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine, ki se opravljata po specialnem programu, prilagojenem njihovim motnjam v telesnem in duševnem razvoju
10. Organizacijska enota Glasbena šole Risto Savin Žalec se organizira kot javni zavod:
Glasbena šola Risto Savin Žalec, p.o.
Sedež zavoda: Aškerčeva 9 Žalec
Dejavnost zavoda: osnovna vzgoja in izobraževanje predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu iz glasbene vzgoje.
11. Organizacijska enota VVZ Janko Herman Žalec se organizira kot javni zavod:
Vzgojnovarstveni zavod Janko Herman Žalec, p.o.
Sedež zavoda: Tomšičeva 5 Žalec
Dejavnost zavoda: družbeno varstvo, vzgoja in varstvo predšolskih otrok v različnih programih in obsegu vključno s pripravo na osnovno šolo ter spremljevalne dejavnosti za zagotavljanje pogojev za delovanje zavoda
12. Organizacijska enota DS Skupne službe Vzgojnoizobraževalnega zavoda Žalec se organizira kot javni zavod:
Zavod za izvajanje spremljevalnih dejavnosti Žalec, p.o.
Sedež zavoda: Šilihova 1 Žalec
Dejavnost zavoda: storitve prehrane, čiščenje poslovnih prostorov zavodov in drugih porabnikov, urejanje in vzdrževanje zgradb in okolice zavodov, prevozi učencev in drugih naročnikov, računovodsko-knjigovodske storitve za javne zavode in druge naročnike.
II. ORGANI ZAVODA
1. Svet zavoda
3. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenuje skupščina občine, predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev imenuje svet staršev. Svet odloča z večino glasov svojih članov. Mandat članov sveta traja dve leti.
S statutom zavoda se določi število članov sveta in njegove pristojnosti. Svet enote nadaljuje z delom kot svet zavoda do izteka mandata.
2. Poslovodni organ
4. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom in statutom zavoda.
5. člen
Ravnatelj imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in ob soglasju ustanovitelja.
Dosedanji vodje organizacijskih enot, oziroma ravnatelji nadaljujejo z delom kot ravnatelji zavodov do izteka mandata.
6. člen
Zavod za izvajanje spremljevalnih dejavnosti vodi direktor kot individualni poslovodni organ, ki ga imenuje ustanovitelj.
3. Strokovni svet
7. člen
V javnem zavodu se oblikuje strokovni svet kot strokovni organ, ki ga sestavljajo pedagoški delavci zavoda. Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj zavoda v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela ter razvoja zavoda.
Kot strokovni organi zavoda se oblikujejo učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor, razrednik, oziroma drugi strokovni organi.
4. Svet staršev
8. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se oblikuje svet staršev.
Člane sveta staršev izvolijo starši učencev na roditeljskih sestankih.
III. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
9. člen
Sredstva za izvajanje programov osnovne vzgoje, varstva in izobraževanja otrok in mladine, zagotavlja ustanovitelj na podlagi standardov in normativov zagotovljenega programa ter dogovorjenih kriterijev in vrednosti občinskega programa.
Za zagotovljeni program določi merila in kriterije Skupščina Republike Slovenije, za občinski program pa Skupščina občine Žalec.
Vrednotenje posameznih elementov sprejme ustanovitelj, hkrati s sprejemom letnega načrta sredstev za osnovno izobraževanje.
10. člen
Zavod lahko ob osnovni dejavnosti izvaja tudi druge naloge v zvezi z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladine, za katere je ustanovljen, ter pridobiva sredstva s prodajo proizvodov in storitev na trgu.
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom prispevki staršev in drugimi viri določenimi z zakonom.
11. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, sme zavod uporabiti le za razvoj osnovne dejavnosti. Za druge namene ga lahko uporabi le ob soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj.
12. člen
Zavodi so pravne osebe in odgovarjajo za svoje obveznosti z vsemi sredstvi s katerimi razpolagajo.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda v mejah sprejetega republiškega in občinskega proračuna za njihovo dejavnost.
13. člen
Ustanovitelj ima pravico nadzirati zakonitost dela zavoda. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga določa zakon, nadzor nad zakonitostjo dela in finančnega poslovanja pa pristojni občinski upravni organ.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha obstojati Vzgojnoizobraževalni zavod, p.o., Žalec s tem, da se zaključna bilanca izdela na dan 30. 6. 1991.
15. člen
O razdelitvi sredstev, pravic in obveznosti javnega zavoda med novonastale zavode odloči ustanovitelj s posebnim aktom.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-001/91-03
Žalec, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost