Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

157. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter, stran 163.

Skupščina občine Žalec je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), 137. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87) in 4. člena odloka o sestavi Skupščine občine Žalec ter o pristojnostih skupščine in njenih zborov (Uradni list SRS, št. 7/90) na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 27. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter (v nadaljnjem besedilu ZN), ki jih je izdelal RC-Planiranje pod št. proj. 655-A/90-91 v maju 1991 in so sestavni del tega odloka.
Zazidalni načrt določa mejo ureditvenega območja, prostorske pogoje za izgradnjo proizvodnega območja, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in izboljševanjem bivalnega in delovnega okolja, vodnogospodarske ureditve in ureditev zelenih površin.
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
2. člen
Celotno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijskega območja SIP Šempeter posega v katastrsko občino Šempeter.
Meja obodne parcelacije poteka po parcelnih mejah deloma pa parcele seka. Ureditveno območje vključuje naslednje parcele in stavbišča: 210/1, 212/4, 215/1, 206/3, 205/1, 205/3, 216/5, 1203/2, 1203/1, 210/3, 373/2, 321, 541, 540 vse k. o. Šempeter.
Površina ureditvenega območja meri ca 2,24 ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
3. člen
Območje zazidalnega načrta znotraj meje ureditvenega območja iz prejšnjega člena je namenjeno za:
– severni del območja ohranja obstoječo namembnost za proizvodne objekte in upravne objekte
– jugozahodni del in severni del sta predvidena za parkirišče za osebna vozila za potrebe SIP in pripadajoče zelene površine
– osrednji del območja je namenjen za bencinski servis
– objekta na vzhodu sta preurejena v poslovna objekta.
4. člen
Predvidena je sprememba namembnosti obstoječega bencinskega servisa v poslovni objekt.
Zazidalni načrt predvideva gradnjo objektov:
– bencinskega servisa P 19,80 x 7,28 m
– dvoplaščne cisterne za gorivo 5 x 40 m3
– črpalk za pogonsko gorivo
– zaprtega razstavnega prostora P 19,00 x 9,50 m. Lokacija posameznih objektov je razvidna iz grafične priloge.
Pri gradnji je treba upoštevati pogoje iz inženirsko-geološkega poročila.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav so naslednji:
a) za bencinski servis, poslovni in razstavni objekt:
– gradnja objektov maksimalnih tlorisnih gabaritov, ki so določeni v grafičnih prilogah
– oblikovanje objektov mora biti usklajeno z obstoječimi objekti SIP
– pred začetkom gradnje je treba izdelati detajlne geomehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja,
b) za ograje in zazelenitev:
– ograja severno od parkingov ob meji funkcionalnega zemljišča SIP Šempeter je lahko iz žičnega pletiva ali betonskih elementov višine 2 m
– obvezna je zasaditev parkirišč z drevjem
– zasaditev ostalih zelenih površin je s travo in pokrovnim grmičevjem,
c) za prometne površine, ceste in parkirišče:
– izgradnja dovoznega priključka širine 10 m
– izgradnja asfaltiranih severnih cest širine 3,5 in 7 m
– v območju pretakanja goriv izgradnje betonske plošče debeline 20 cm
– izgradnja parkirišč za osebna vozila 2,50 x 5 m
– izgradnja hodnika za pešce v širini 2 m po severnem robu magistralne ceste Ljubljana-Celje na celotni dolžini obravnavanega območja ZN
– vse cestne površine se proti zelenicam zaščitijo z betonskimi robniki.
6. člen
Zazidalni načrt določa tlorisne gabarite. Kot dovoljene tolerance se smatrajo spremembe tlorisnih gabaritov + 1 m in manjše dimenzije objektov.
V. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA
7. člen
Pogoji za komunalno urejanje znotraj območja obdelave:
– razširitev magistralne ceste z izgradnjo tretjega pasu,
– izgradnja dovoznih cest, servisnih cest, parkirnih površin, ter ostalih manipulacijskih površin po ZN,
– prestavitev dela obstoječe kanalizacije,
– ureditev kanalizacije z ločenim sistemom,
– odvodnjavanje meteornih vod iz dovoznih cest in manipulacijskih površin, pretekalne ploščadi preko lovilcev olj in maščob,
– prestavitev obstoječega vodovoda izven dovoznih poti proti magistralni cesti,
– izdelava novega vodovodnega priključka za SIP, ki se odcepi od prestavljenega novo predvidenega vodovoda,
– vse vodovodne cevi, ki potekajo pod utrjenimi površinami je treba primerno zaščititi,
– za požarno zaščito se na predvidenem vodovodu izvedeta dva nadzemna hidranta,
– prestavitev obstoječega KB 20 kV,
– prilagoditi javno razsvetljavo novim prometnim razmeram,
– zagotoviti telefonski priključek za potrebe bencinskega servisa,
– uskladitev obstoječe tehnične rešitve zaščite plinovoda s predvideno ureditvijo ceste,
– sočasna izgradnja nizkotlačnega plinovoda za potrebe SIP na območju novega bencinskega servisa.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa
Obstoječi in predvideni objekti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80) dovoljene ravni hrupa.
Ukrepi za varstvo zraka
Obstoječi in predvideni objekti ne smejo povzročali emisij, ki bi presegali stopnje emisij v ozračje kot jih dovoljuje veljavna zakonodaja.
Ukrepi za varstvo voda
Cisterne morajo biti dvoplaščne in opremljene s kontrolno napravo, ki optimalno opozarja na tesnost rezervoarjev.
Pretekalna ploščad mora biti betonska in odporna proti naftnim derivatom.
Za zbiranje olj in maščob je potrebno na določenih mestih postaviti ustrezno dimenzionirane lovilce, ki bodo opremljeni z zasunom.
Odpadki
– Za zbiranje odpadkov je na za to določeno mesto potrebno postaviti tipski zabojnik velikosti 700 l
– odvoz smeti zagotovi za to pooblaščena organizacija.
VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO
9. člen
Pri gradnji je treba upoštevati elemente za zakoličenje, ki so razvidni v grafični prilogi.
10. člen
Pri realizaciji zazidalnega načrta je treba upoštevati varovalne koridorje prometne, komunalne in energetske infrastrukture, objektov in naprav ter pogoje soglasodajalcev.
11. člen
Za zaščito pred požarom je treba zgraditi hidrantno omrežje in namestiti dodatne naprave. Pri realizaciji zazidalnega načrta je treba upoštevati tehnične predpise in pravilnike, ki veljajo za gradnjo postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom in o uskladiščevanju in pretakanju goriva.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
12. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah.
Posamezna etapa mora biti izvedena kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve.
Komunalna, prometna in energetska ureditev, ki lahko vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje.
13. člen
Namembnost zemljišč ostane do pričetka realizacije posameznih etap nespremenjena.
IX. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
15. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/90-04
Žalec, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti